การบัญชีชั้นสูง 2

Advanced Accounting 2

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถบันทึกการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทำบการเงินรวมประกอบด้วย งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกระแสเงินสด
1.4เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดบันทึกบัญชีสำหรับการร่วมการงาน
2.1. เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับการประกาศใช้มาตรฐานรายงานการเงิน และมาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ในประบรมราชูปถัมภ์
2.3 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการจัดทำบัญชี การจัดทำรายงานการทางการเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับ ของหน่วยงานในกำกับ ประกอบด้วย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร และสำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศึกษาและปฏิบัติการบัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ การบัญชีสำหรับการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม งบการเงินรวม และการบัญชีสำหรับการร่วมการงาาน
อาจารย์ผู้สอนกำหนดวันเวลาให้พบปรึกษา (office hours) โดยประมาณ 7 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
1.2.1 กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียน การเข้าชั้นเรียน การสอบ การทำงานที่ได้รับมอบหมาย การทำโจทย์ปัญหา และการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ

สอนแบบบรรยายเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี พร้อมยกตัวอย่าง กำหนดให้ผู้เรียนทำงานและทำแบบฝึกหัดเป็นกลุ่มเพื่อให้รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น และ กำหนดให้ทำงานเป็นรายบุคคลเพื่อให้รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย สอดแทรกระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติตนของนักศึกษาต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน อาจารย์ และบุคคลอื่นที่นักศึกษาเกี่ยวข้อง กำหนดกติกาการเข้าเรียน การส่งงาน และการมีส่วนร่วมในการอภิปราย เพื่อสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสนใจเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน
1. สังเกตจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2. ประเมินผลจากความเอาใจใส่ในการเรียนและตั้งใจเรียนอย่างจริงจัง
3. ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในการปฏิบัติตัวในชั้นเรียน ได้แก่ การแต่งกาย การตรงต่อเวลา การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น การทำงานเป็นกลุ่ม กล้าแสดงออก และความตั้งใจเรียน
4. ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
มีแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ การบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ทั้ การจัดทำงบการเงินรวม การบัญชีสำหรับการร่วมการงาน มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยสามารถบูรณาการและมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่น ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ ด้วยการฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ การลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ การบัญชีสำหรับส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบกระแสเงินสดรวมได้

 
 จัดกิจกรรม brain gym เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาที่จะเรียนผ่านเกมส์ ต่าง ๆ  แบ่งกลุ่มผู้เรียนใน 1 กลุ่ม มีจำนวน 5-6 คน ผู้สอนกำหนดแนวเนื้อหาที่ผู้เรียนต้องมีก่อนทำการแก้ไขโจทย์ปัญหา กำหนดโจทย์ปัญหาให้แก่ผู้เรียนและให้ทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นภายในกรอบเนื้อหาที่ผู้สอนกำหนดไว้ ให้ผู้เรียนทุกกลุ่มสรุปวิธีแก้โจทย์ปัญหาของแต่ละกลุ่ม จัดกิจกรรม world cafe ให้ผู้เรียนเวียนไปกลุ่มอื่นโดยกำหนดให้เจ้าของกลุ่มต้องอยู่ 1 คนเพื่ออธิบายให้เพื่อนต่างกลุ่มเข้าใจ โดยสมาชิกกลุ่มอื่นที่เข้ารับฟังสามารถแสดงความคิดเห็นส่งที่กลุ่มทำได้ดี และสิ่งทีควรเพิ่มเติม ผ่านกระดาษ post it  ดำเนินการวนจนครบทุกกลุ่ม ผู้สอนให้ผู้เรียนกลับไปนั่งที่กลุ่มเดิมและให้ผู้เรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ตนเองได้รับความรู้เพิ่มจากกิจกรรม word cafe ผู้สอนสรุป สิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ในโจทย์ปัญหาเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่ผู้เรียนต้องเรียนในแต่ละคาบ ก่อนจบคาบเรียนให้ผู้เรียนสรุป สิ่งที่ได้เรียนรู้เ 3 สิ่ง สิ่งที่คิดว่าต้องหาความรู้เพิ่มเติม 2 สิ่ง ผู้สอนนำสิ่งที่ผู้เรียนเขียนสรุปเป็นแนวทางในการวางแผนการสอนเพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ผู้เรียนในครั้งถัดไปก่อนที่จะสอนเนื้อหาใหม่

 
วัดผลจากการเข้าเรียน ความเข้าใจในการทำแบบฝึกหัด การอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ ทฤษฏี และการวิเคราะห์
1. สามารถสืบคืนข้อมูล ประมวลข้อมูลและแนวคิดต่าง ๆเพื่อนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
2. สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กันใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
3. สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
 
3.2.1 บรรยาย ยกตัวอย่าง ฝึกกระบวนการคิดและการถาม ตอบ ในชั้นเรียน
3.2.2 ทำแบบฝึกหัดโดยการใช้โจทย์ปัญหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนจากงานไปยาก
3.2.3 ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต และนำเสนออภิปรายในชั้นเรียนเป็นรายกลุ่ม
3.2.4 ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแก้ไขปัญหาจากโจทย์ที่ผู้สอนกำหนด
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3.2   วัดผลจากการนำเสนอผลงาน
3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือบทบาทของผู้ร่วมงาน
4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษาการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย การจัดทำงบกระแสเงินสดรวมของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มโดยการนำข้อมูลในรายงานประจำปีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาอธิบายรูปแบบการจัดทำงบการเงินรวมและงบกระแสเงินสดรวม ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ
4.2.3   การนำเสนอรายงาน
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษา รูปแบบการจัดทำงบการเงินรวม และงบกระแสเงินสดรวมของกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5.1.1   มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสามกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสาร
5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.1.4   พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต รูปแบบรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
5.1.5   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ในกลุ่มวิชาการบัญชีชั้นชั้น ผ่านห้องสนทนา Chat Room
5.1.6   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 

5.2.1   บรรยายโดยการใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย โดยใช้ power point รวมถึงการตอบคำถามในเนื้อหาที่ไม่เข้าใจ โดยจัดกลุ่มรายวิชาใน Face book เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในสาระวิชานอกเหลือจากเวลาในห้องเรียน
5.2.2 มอบหมายให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด ถามตอบในชั้นเรียน ทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว
5.2.3 ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยให้ผู้เรียนค้นหาเนื้อหาบทเรียนเพิ่มเติมจาก Youtube, Google และ Social Media
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. การตอบคำถามในชั้นเรียน
2. การทดสอบย่อย
3. ประเมินผลจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมายและการตอบคำถามในชั้นเรียน
4. วัดผลจากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
5. การสะท้อนคิดสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ในแต่ละบทเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BACAC140 การบัญชีชั้นสูง 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2,3,5 การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 3,9,18 20%,20%,20%
2 1,2,3,4,5 การปฏิบัติ ทุกสัปดาห์ 10%
3 2,3,4,5 การนำเสนอในกิจกรรม focus group และการสะท้อนคิด 2 15%
4 1,2,3,4,5 การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนตามข้อตกลง ทุกสัปดาห์ 10%
เอกสารประกอบการสอนโดย ผศ.ดร.แววดาว พรมเสน
 
ฉบับปรับปรุง 2562 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน (TAS 1) 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด (TAS 7) 21 (ปรับปรุง 2564) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAS7) ฉับที่ 28 (ปรับปรุง 2564) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า (TAS 28) ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2564) เรื่อง การรวมธุรกิจ (TFRS 3) ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2564) เรื่อง งบการเงินรวม (TFRS 10)
ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางวิชาชีพบัญชี ประกาศเกี่ยวกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งได้จาก  เว็ปไซต์  ต่อไปนี้
http://www.dbd.go.th
http://www.fap.or.th
http://www.rd.go.th
http://www.set.or.th
http://www.market.sec.or.th
มาตรฐานรายงานทางการเงินhttp://www.fap.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539609025&Ntype=10
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ