ปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจ

Artificial Intelligence for Business

เข้าใจแนวคิดปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจ เข้าใจวิธีการด้านปัญญาประดิษฐ์ และเครื่องมือ/เทคนิคกการปัญญาประดิษฐ์ สามารถเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคด้านปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ใช้กับธุรกิจ ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้กับธุรกิจ
เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบมาตรฐานหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ โดยมีการปรับปรุงให้ทันสมัยเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ได้อย่างเหมาะสม
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของปัญญาประดิษฐ์ ปัญหาสเปซสถานะ การค้นหาแบบฮิวริสติก การแทนความรู้ การเรียนรู้ของเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ ต้นไม้การตัดสินใจ การเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ การประยุกต์เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจที่เหมาะสม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
เอกสารประการสอนวิชาปัญญาประดิษฐ์
บุญเจริญ ศิริเนาวกุล, ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence), พิมพ์ครั้งที่ 1, ส้านัก
พิมพ์ท้อป, 2550.
นวลวรรณ  สุนทรภษัช, ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence), พิมพ์ครั้งที่ 3, โรง
พิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
ศศลักษณ์ ทองขาว, ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence), พิมพ์ครั้งที่ 1, ส้านักพิมพ์
ภาพพิมพ์, 2549.
          Wolfgang Ertel, Introduction Artificial Intelligence, Springer-Verlag London
Limited 2011.