การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ

Basic Industrial Engineering Training

ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดเครื่องมือกลพื้นฐาน การเชื่อมประสาน เครื่องมือทั่วไป และหลักการปฏิบัติงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมอย่างปลอดภัย
-
ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดเครื่องมือกลพื้นฐาน การเชื่อมประสาน เครื่องมือทั่วไป และหลักการปฏิบัติงานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมอย่างปลอดภัย
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
 
 
มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
1.ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
2.ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
3.ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
       1.ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค, ปลายภาค ด้วยข้อสอบภาคทฤษฎี ,พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา
รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสมสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
1.สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
-
 -
-
1. มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
1. มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
2.มีการประเมินผลการทำงานในภาคปฏิบัติ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.2.1.2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 7 5
2 2.2.1.2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 13 5
3 2.2.1.2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 3 15 5
4 2.2.1.2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 3 16 5
5 2.2.1.2 สอบกลางภาค 8 25
6 2.2.1.2 สอบปลายภาค 17 25
7 2.2.1.6 การส่งงานตามที่มอบหมาย 2-6,9-12,14 20
8 2.2.1.1 การเข้าชั้นเรียน 2-7,9-16 10
กฤษณ์ อินทรนนท์. เครื่องมือและอุปกรณ์วัดสำหรับช่าง. สำนักพิมพ์ คอร์ฟังก์ชั่น.  กรุงเทพฯ. 2557
อำนาจ ทองแสน. งานเครื่องมือกลเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น,            บมจ. 2559
ประเสริฐ ก๊วยสมบูรณ์ . ตารางโลหะ . กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ .2524
            อำพัน เมธนาวิน . วัดละเอียด. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 2556
1. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.ผลการเรียนของนักศึกษา
1.   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
1.  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
1.   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4