การออกเสียงภาษาอังกฤษ

English Pronunciation

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การออกเสียง และฝึกออกเสียงสระและพยัญชนะภาษาอังกฤษ การลงเสียงหนักเบาในคําและประโยค การใช้ทํานองเสียงเพื่อสื่อความหมาย การประยุกต์ใช้การออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทต่างๆ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเรื่องการวิเคราะห์ส่วนประกอบของคำ การสร้างคำ โครงสร้าง ภาษาอังกฤษในระดับคำวลี และประโยค ผู้เรียนสามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษอื่นๆ ตลอดจนประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ และสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง การออกเสียงพยัญชนะ สระภาษาอังกฤษ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียง การถอดเสียงตามหลักสัทอักษรสากล หน่วยเสียง และการวิเคราะห์ระบบเสียงเบื้องต้น การลงเสียงหนักเบา ทำนองเสียง เพื่อประยุกต์ใช้ในบริบททางการสื่อสารต่างๆ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
   1.1.1 มีทัศนคติที่ดี เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์
   1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
   1.1.3 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
   (1) สอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหารายวิชา
   (2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจรรยาวิชาการและวิชาชีพ
   (3) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน เพื่อเรียนรู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกของกลุ่ม เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
   (1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
   (2) บันทึกและติดตามการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนด ระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
   2.1.1 จดจำ และออกเสียงภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง
   2.1.2 วิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของคำ วลี และประโยคได้
   2.1.5 สรุปใจความและประเด็นสำคัญจากสิ่งที่ฟังและอ่านได้ถูกต้อง
   2.1.7 ประเมินความเหมาะสมของการใช้วัจนภาษา และอวัจนภาษาเพื่อสื่อสารในบริบทวัฒนธรรมข้ามชาติได้
   (1) จัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม ควบคู่กับการบรรยายและยกตัวอย่างประกอบ
   (2) ฝึกปฏิบัติ
   (1) การสอบกลางภาค
   (2) การสอบปลายภาค
   (3) การทดสอบย่อย 
   (4) งานมอบหมาย
   (5) การสอบปฏิบัติการออกเสียง
   3.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
   จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการออกเสียงผ่านทางบทบาทสมมุติในสถานการณ์จำลอง
   (1) การทดสอบการปฏิบัติการออกเสียงภาษาอังกฤษ
   (2) การประเมินตนเอง
   (3) การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน
   4.1.3 ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมข้ามวัฒนธรรม
   (1) สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดีของวัฒนธรรมต่าง ๆ ในเนื้อหารายวิชา
   (2) จัดการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
   (1) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม
   (2) การประเมินตนเอง และการประเมินโดยเพื่อน
   5.1.3 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานด้านภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม
   5.1.4 ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะของบริบทวัฒนธรรมข้ามชาติ และวัฒนธรรมนานาชาติ
   (1) สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การค้นคว้าข้อมูล และการนำเสนอผลงาน
   (2) แนะนำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และนอกห้องเรียนเพื่อเสริมทักษะภาษา ตัวเลข และเทคโนดลยีสารสนเทศ ตามความสนใจและความต้องการของนักศึกษา
   งานมอบหมาย
   6.1.3 ประยุกต์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานในระดับสากล
   (1) สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและแนวปฏิบัติที่ดีในจรรยาบรรณวิชาชีพ ในรายวิชา
   (2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง
   (1) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง
   (2) การสะท้อนคิดและการประเมินตนเอง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา (1) มีทัศนคติที่ดี เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (1) จดจำ และออกเสียงภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง (2) วิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของคำ วลี และประโยคได้ (5) สรุปใจความและประเด็นสำคัญจากสิ่งที่ฟังและอ่านได้ถูกต้อง (7) ประเมินความเหมาะสมของการใช้วัจนภาษา และอวัจนภาษาเพื่อสื่อสารในบริบทวัฒนธรรมข้ามชาติได้ (1) มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ (3) ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมข้ามวัฒนธรรม (3) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานด้านภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม (4) ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะของบริบทวัฒนธรรมข้ามชาติและวัฒนธรรมนานาชาติ (3) ประยุกต์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานในระดับสากล
1 BOAEC172 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 การเข้าชั้นเรียนสม่ำเสมอ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1 การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 9, 17 20%, 20%
3 5.1.3, 5.1.4, 6.1.3 สอบปฏิบัติการออกเสียง 3-8, 10-15 30%
4 3.1.1, 4.1.3, 5.1.3, 5.1.4, 6.3.1 งานมอบหมาย 6, 12, 16 10%
5 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1 การทดสอบย่อย 2-8, 10-15 10%
เอกสารประกอบการสอน BOAEC172
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการออกเสียง
   1.1 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินตนเองเพื่อทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา
   1.2 ข้อเสนอแนะที่อาจารย์ผู้สอนได้จากนักศึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
   2.1 ข้อเสนอแนะจากกรรมการทวนสอบ
   2.2 ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
   3.1 นำผลการประเมินจากภาคเรียนที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะจากการทวนสอบรายวิชา มาดำเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน ลักษณะของงานมอบหมาย สื่อประกอบการเรียนการสอน
   3.2 ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยตามหลักสากล
   4.1 ก่อนเริ่มภาคการศึกษา มีการตรวจสอบมคอ.3 โดยหัวหน้าหลักสูตรว่ามีมาตรฐานผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมคอ. 2 ของหลักสูตร
   4.2 ในระหว่างการสอน มีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ในรายวิชา และข้อสอบที่จะใช้สอบวัดผลสัมฤทธิ์
   4.3 หลังเสร็จสิ้นการสอนในภาคการศึกษา มีการประชุมคณะกรรมการทวนสอบเพื่อตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสอบ งานที่ได้รับมอบหมาย และผลการเรียน
   นำผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มาวางแผนปรับปรุงการสอนตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์