วาดเส้นสำหรับงานออกแบบสื่อสาร

Drawing for Communication Design

1. ให้นักศึกษาได้รู้จักเกี่ยวกับการวาดเขียน เพื่อออกแบบร่างที่เกี่ยวข้องกับหุ่นนิ่ง คน สัตว์ สิ่งของ และทัศนียภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานออกแบบสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย
2. ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวาดเขียน เพื่อออกแบบร่างที่เกี่ยวข้องกับหุ่นนิ่ง คน สัตว์ สิ่งของ และทัศนียภาพ  เพื่อประยุกต์ใช้ในงานออกแบบสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย
เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวาดเขียน เพื่อออกแบบร่างที่เกี่ยวข้องกับหุ่นนิ่ง คน สัตว์ สิ่งของ และทัศนียภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานออกแบบสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย
1. นักศึกษาสามารถเข้าพบและขอคำปรึกษาได้นอกเวลาเรียนตามต้องการ
2. จัดเวลาให้คำปรึกษาตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
3. จากสถานการณ์โรค ไวรัสโคโรน่า 2019 ระบาด ได้ปรับมาเป็นการสอนออนไลน์  ในช่วงหลังสอบกลางภาคขออนุญาตให้นัดศึกษาเข้ามาเรียนในคณะเพื่อเรียนปฏิบัติ
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ไม่ทุจริต และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน
ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน
มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาวาดเส้นสำหรับงานออกแบบสื่อสาร
บรรยายเรื่องการวาดคน สัตว์ ทัศนียภาพ การออกแบบร่าง
ปรับการเรียนเป็นออนไลน์ (โควิด-19)
ประเมินจากการสอบทฤษฎี
มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
บรรยายสีหน้า ท่าทาง สัตว์ และทิวทัศน์ แล้วสั่งงานวาดตนเองในแบบสร้างสรรค์ และสัตว์ในทิวทัศน์
ประเมินจากความสร้างสรรค์ของผลงาน
มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
บรรยายเรื่องการออกแบบร่าง และมอบหมายให้เป็นงานกลุ่ม
ปรับการเรียนเป็นออนไลน์ (โควิด-19) ให้นักศึษาส่งงานประจำอาทิตย์ออนไลน์ และเข้ามาส่งงานจริง ช่วงสอบกลางภาค และช่วงสอบปลายภาคเรียน
ประเมินจากคุณภาพของผลงาน และการร่วมกันคิดเพื่อตอบข้อซักถาม
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรยายเรื่องการออกแบบร่าง และมอบหมายงานให้นำเสนอหน้าชั้นเรียน
ประเมินจากประสิทธิภาพการใช้สื่อในการนำเสนอผลงาน
1) มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
2) มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
1) สาธิตการวาดคน สัตว์ ทัศนียภาพ การออกแบบร่าง และมอบหมายงานปฏิบัติ 
2) สาธิตการวาดแสดงสีหน้า ท่าทาง สัตว์ และทิวทัศน์ แล้วสั่งงานวาดตนเองแบบสร้างสรรค์ และสัตว์ในทิวทัศน์
1) ประเมินจากความถูกต้องตามหลักการในการวาด
2) ประเมินจากความถูกต้องตามหลักการในแนวทางของนักศึกษาแต่ละคน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความ สัมพันธ์ระหว่างบุคคล. และความรับผิดชอบระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 2 3 1 2 3 4. มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรม ศาสตรในสาขาวิชาที่ศึกษา 1 2 3 4. มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 1. มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 2 3 1 2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3 1. มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ 2. มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 3
1 BAACD102 วาดเส้นสำหรับงานออกแบบสื่อสาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1(1) การเข้าเรียน มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 1-15 10
2 2(4) การสอบทฤษฎี (สอบกลางภาค สอบปลายภาค) 7,17 30
3 3(4) 6(1) 6(2) ผลงานรายบุคคล (ตัวผลงาน) 3, 4, 6, 11 50
4 4(1) 5(2) ผลงานกลุ่ม (ผลงานปฏิบัติ และการนำเสนอ) 15 10
โกสุม สายใจ. Drawing. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 2530.
นงนารถ เมินทุกข์.วาดเขียน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 2534.
ศุภพงศ์ ยืนยง . หลักการวาดภาพ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 2547.
สุชาติ เถาทอง. วาดเส้น. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 2536.
อัศนีย์ ชูอรุณ. ศิลปะวิชาการ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 2540.
อัศนีย์ เชยอรุณ. การวาดรูปอย่างง่ายๆ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้ง เอ้าส์. 2542.
Classic human anatomy.
Drawing Dynamic.
Entourage: a tracing file for architecture and interior.
Leno Barcsay, Anatomy for Artist Octopus Book. London 152 Pages.
The Big book of realistic
-เอกสารการสอน และสไลด์โปรแกรม Power Point บรรยาย และเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams
เว็บไซต์เกี่ยวกับการวาดเส้น
เว็บไซต์เกี่ยวกับการการเขียนภาพท่าทางเพื่องานคอมพิวเตอร์ (Character)
เว็บไซต์เกี่ยวกับการการเขียนแผ่นเรื่องราว (Storyboard)
ให้นักศึกษาประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในประเด็นต่อไปนี้
๑.๑    ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่อไปนี้
- ความตรงต่อเวลา
- การแต่งกาย บุคลิกภาพ
- คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม
- การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน
- ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้
- แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน
- จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา
- การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน
๑.๒    ให้นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต่อไปนี้
- ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้
- ความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชานี้
- ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการดังต่อไปนี้
๒.๑    ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข้อ ๑
สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร มีกลไกและวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนดังนี้
๓.๑    ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อบันทึกเหตุการณ์ระหว่างการสอนที่สมควรนำเสนอให้พิจารณารวมทั้งสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในแต่ละคาบการสอน
๓.๒    ประชุม / สัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษาต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้
- ผลการศึกษาของนักศึกษา
- ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ผลการประเมินการสอน
- บันทึกของกลุ่มอาจารย์ผู้สอน
สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้
- การสุ่มสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร
- การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายใน/ภายนอก
เมื่อสิ้นสุดทุกปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  เพื่อกำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในการศึกษาต่อไป ทั้งเนื้อหา ลำดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล