การบัญชีการเงิน

Financial Accounting

1.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการเบื้องต้นของการบัญชีทั่วไป วงจรบัญชีสำหรับกิจการให้บริการ กิจการซื้อขายสินค้า และกิจการอุตสาหกรรม 
1.2 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการบันทึกบัญชีเบื้องต้นเกี่ยวกับ เงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
1.3 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงินของกิจการให้บริการ กิจการซื้อขายสินค้า และกิจการอุตสาหกรรม 
1.4 เพื่อฝึกหัดการนำ แนวคิด หลักการ และวิธีการจัดทำบัญชีพร้อมออกงบการเงินได้อย่างถูกต้อง 
1.5 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้านตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
 
2.1 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทัศนคติทางวิชาชีพที่ดี โดยการอธิบายความสำคัญเกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้นให้นักศึกษาและเปิดโอกาสให้ได้ซักถามหรือแลกเปลี่ยนในหัวข้อความสำคัญของการบัญชี 
2.2 เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของวิชาชีพบัญชี ในชั่วโมงแรกของการเรียน 
2.3 เพื่อพัฒนานักศึกษาในการมองภาพรวมของวงจรบัญชี โดยการนำนักศึกษาชมกิจการจริงหรือสถานการณ์จริง
ศึกษาและปฏิบัติความสำคัญของการบัญชีต่อประเภทธุรกิจ หลักการเบื้องต้นของการบัญชีทั่วไป และวงจรบัญชี ตลอดจนจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับกิจการให้บริการ กิจการซื้อขายสินค้า และกิจการอุตสาหกรรม การบันทึกบัญชีเบื้องต้นเกี่ยวกับ เงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
7 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน และสังคม
1.1.3 สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
1.1.4 มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
- บรรยาย โดยการใช้ MS Power Point หนังสือ MSteam
- พูดคุย โต้ตอบ
- สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
- ให้นักศึกษา Self-study
- สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การเข้าเรียน การส่งงาน ความซื่อสัตย์สุจริตต่อการทำแบบฝึกหัดและสอบ
- การพูดคุยโต้ตอบระหว่างนักศึกษาและผู้สอน
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
- บรรยาย โดยการใช้ MS Power Point หนังสือ MSteam
- พูดคุย โต้ตอบ
- ให้นักศึกษา Self-study
- ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
- การพูดคุยโต้ตอบระหว่างนักศึกษาและผู้สอน
- ประเมินจากความถูกต้องของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงาน (แบบฝึกหัด)
- การสอบย่อย และสอบปลายภาค
3.1.1 สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
3.1.2 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะ ทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
- บรรยาย โดยการใช้ MS Power Point หนังสือ Msteam
- พูดคุย โต้ตอบ
- ให้นักศึกษา Self-study
- ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด
 
- การพูดคุยโต้ตอบระหว่างนักศึกษาและผู้สอน
- ประเมินจากความถูกต้องของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงาน (แบบฝึกหัด)
- การสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน
4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง
- บรรยาย โดยการใช้ MS Power Point หนังสือ MSteam
- พูดคุย โต้ตอบ
- ให้นักศึกษา Self-study
- มอบหมายงานกลุ่ม
-การพูดคุยโต้ตอบระหว่างนักศึกษาและผู้สอน
-ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงาน (งานกลุ่ม)
5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบ การนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
- บรรยาย โดยการใช้ MS Power Point หนังสือ MSteam
- พูดคุย โต้ตอบ
- ให้นักศึกษา Self-study
- การพูดคุยโต้ตอบระหว่างนักศึกษาและผู้สอน
- ประเมินจากความถูกต้องของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงาน (แบบฝึกหัด)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. คุณธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
1 BACAC111 การบัญชีการเงิน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2, 3, 5 สอบปลายภาค การบัญชีสำหรับหนี้สิน ส่วนของเจ้าของ การบัญชีสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม 17 25%
3 1, 2, 3, 4, 5 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย ความกล้าแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การบ้าน งานที่ได้รับมอบหมาย ทุกสัปดาห์ 10%
4 2, 3, 5 ทดสอบย่อย1 : 1.สมุดรายวัน แยกประเภท งบทดลอง 2.รายการปรับปรุง 5 22%
5 2, 3, 5 สอบกลางภาค การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า งบกำไรขาดทุนและงบดุล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และเงินฝาก ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ 9 30%
5 2, 3, 5 สอบย่อย2: 1.สินค้าคงเหลือ 2.เงินลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 13%
1. นิตยา โหราเรือง การบัญชีการเงิน : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560.
2. ณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ. การบัญชีการเงิน= Financial Accounting กรุงเทพ: สำนักพิมพ์ท้อป, 2559.
1. มนัสชัย กีรติผจญ การบัญชีเบื้องต้น 1 : บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด, 2545.
2. เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ และดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์ หลักการบัญชี 1 กรุงเทพฯ
3. รศ.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และอ.สมเดช โรจน์คุรีเสถียร การบัญชีขั้นต้น กรุงเทพ สำนักพิมพ์แมค กรอ-ฮิล, 2552.
4. ผศ.ชลลดา ชโลมกลาง การบัญชีขั้นต้น กรุงเทพฯ: บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด, 2553.
1. เวปไซด์ สภาพวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ www.fap.or.th
2. เวปไซด์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ www.dbd.go.th
ให้นักศึกษาประเมินผลการสอนอาจารย์ผู้สอน ตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัย
พิจารณาจากผลคะแนนการสอบ พิจารณาจากงานที่มอบหมายให้ พิจารณาจากพฤติกรรมและการมส่วนร่วมในชั้นเรียน
นำผลการประเมินประสิทธิผลการสอนรายวิชาโดยนักศึกษามาพิจารณาปรับปรุงการสอน  
การทวนข้อสอบและเกณฑ์ที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
นำเอาผลการประเมินข้อ 1 และข้อ 2 มาวิเคราะห์และหาแนวพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้