การเตรียมศิลปนิพนธ์สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

Digital Print Media Pre-Thesis

ศึกษาโครงงามตามหัวข้อที่สนใจ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงการและวิธีดำเนินการศึกษา ค้นคว้า ดำเนินงานด้วยตนเองหรือกลุ่ม ตามกระบวนการทำโครงงานอย่างเป็นระบบ เขียนโครงร่างขอเสนอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการศิลปนิพนธ์
2 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล