การควบคุมคุณภาพสื่อสิ่งพิมพ์

Print Media Quality Control

เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางการพิมพ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ วิธีการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์แต่ละระบบ การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ทางการพิมพ์  และแนวทางการผลิตงานสิ่งพิมพ์ให้ได้มาตรฐาน  
1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางการพิมพ์
2.  เพื่อให้นักศึกษารู้จักวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
3.  เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์และหลักการสร้างคุณภาพงานพิมพ์ แบบต่างๆโดยอิงตามมาตรฐานสากลที่กำหนดไว้
     ศึกษามาตรฐานทางการพิมพ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ วิธีการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์แต่ละระบบ การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาทางการพิมพ์ และแนวทางการผลิตสิ่งพิมพ์ให้ได้มาตรฐาน
     Study of printing standards, printing quality control tools and equipment, quality control in each printing system, cause analysis of printing problems, and guidelines for producing publications to meet the standards.  
2 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล