การจัดการสีเพื่อการผลิตสื่อ

Color Management for Media Production

     เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานในด้านทฤษฎีสีเพื่อการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ องค์ประกอบในการมองเห็นสีของมนุษย์ ระบบสีและปริภูมิสีทางการพิมพ์ หลักการในการวัดสี อุปกรณ์และเครื่องมือวัดสี การประเมินค่าสี และการควบคุมมาตรฐานสีในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ โดยสามารถนำไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
     1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางทฤษฎีสีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
     2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการวัดค่าสี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวัดสี การประเมินค่าสี การวิเคราะห์ผลของงานทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง
     3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบสีของสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     ศึกษาทฤษฎีสีและการมองเห็นสีของมนุษย์ ระบบสีและปริภูมิสีทางการพิมพ์ หลักการในการวัดสี อุปกรณ์และเครื่องมือวัดสี การประเมินค่าสี และควบคุมมาตรฐานสีทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
     Study of theory of color and human color vision, color system and color space, principle of color measuring, instrument and equipment for color measuring, color estimation and quality control of color in printing and packaging.
   - อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล/รายกลุ่ม 1-2 ชั่วโมง ในชั่วโมงเรียนหรือนอกชั่วโมงเรียน ตามความเหมาะสม
   - อาจารย์ผู้สอนให้คำปรึกษาผ่านทาง Social Network ตามความเหมาะสม
     1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
     1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
     1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
     1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
     1.2.1 สอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนให้แก่นักศึกษา
     1.2.2 ปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
     1.2.3 เน้นเรื่องระเบียบวินัย การเข้าชั้นเรียน แต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
     1.2.4 ให้ความสำคัญด้านการตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
     1.2.5 จัดแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการแสดงออกทางความคิด ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม ตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้อื่น
     1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตามกำหนดเวลาที่มอบหมาย
     1.3.2 ประเมินจากการมีวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม
     1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่กำหนด
     1.3.4 ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของข้อบังคับต่าง ๆ อาทิเช่น การเข้าสอบ
     2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ และกระบวนการในการจัดการสี
     2.1.2 สามารถนำความรู้ หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ มาบูรณาการร่วมกับความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อนำมาใช้ในการควบคุมคุณภาพสีของงานให้ได้ตามมาตรฐาน
     2.2.1 บรรยายเนื้อหาในภาคทฤษฎีร่วมกับสื่อนำเสนอ PowerPoint และเอกสารประกอบการอธิบาย
     2.2.2 ภาคปฏิบัติสอนการใช้โปรแกรมและการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการสีทางการพิมพ์
     2.2.3 กำหนดกิจกรรมในชั้นเรียนโดยจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษา ฝึกทดลองปฏิบัติร่วมกัน จัดทำรายงาน อธิบายขั้นตอนการทดลอง อภิปรายและวิเคราะห์ผล
     2.2.4 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านการจัดการสีนอกชั้นเรียน รวมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ได้หน้าชั้นเรียน
     2.3.1 ประเมินจากการสอบกลางภาค และการสอบปลาย ด้วยข้อสอบที่เน้นความเข้าใจเนื้อหาด้านหลักการและทฤษฏี
     2.3.2 ประเมินจากผลการปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละสัปดาห์ และงานกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน
     2.3.3 ประเมินจากการค้นคว้าข้อมูลในการทำรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
     3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
     3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
     3.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง โดยแบ่งกลุ่มปฏิบัติตามหัวข้องานที่กำหนดทำการวิเคราะห์อภิปรายผล และจัดทำรายงาน รวมทั้งนำเสนอหน้าชั้นเรียน
     3.2.2 มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในแต่ละสัปดาห์
     3.3.1 ประเมินผลจากรายงานในการปฏิบัติงานกลุ่ม และการนำเสนอที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
     3.3.2 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายให้ฝึกปฏิบัติในแต่ละสัปดาห์
     4.1.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมได้อย่างเหมาะสม
     4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
     4.1.4 สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือสังคมได้เหมาะสม
     4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์และอภิปรายผล
     4.2.2 มอบหมายรายงานกลุ่มและรายบุคคล
     4.2.3 การนำเสนองานหลังจากฝึกปฏิบัติให้สอดคล้องกับทฤษฎีที่ได้ศึกษา
     4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
     4.3.2 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
     5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
     5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษาและประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
     5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือด้วยตนเอง และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
     5.2.2 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
     5.3.1 ประเมินจากการนำเสนอในชั้นเรียนด้วยสื่อเทคโนโลยี
     5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายผล และวิธีอภิปราย
     6.1.1 มีทักษะในการทำตามแบบ และปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
     6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
     6.1.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
     6.2.1 มอบหมายงานให้ฝึกปฏิบัติ ตามรูปแบบงานที่โจทย์กำหนด
     6.2.2 กำหนดโจทย์ปัญหาต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ ทำการวิเคราะห์ อภิปรายผล และนำเสนอ
     6.3.1 ประเมินผลจากรายงานในการปฏิบัติงานเดี่ยวและกลุ่ม
     6.3.2 ประเมินผลจากการนำเสนอการปฏิบัติ ผลการวิเคราะห์ และสรุปผลจากโจทย์ปัญหาที่กำหนด ผ่านการนำเสนอที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAADP109 การจัดการสีเพื่อการผลิตสื่อ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 2.1, 3.1, 5.1 ทดสอบย่อย (1), สอบกลางภาค, ทดสอบย่อย (2), สอบปลายภาค 8, 9, 13, 18 5%, 20%, 5%, 20%
2 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 ผลการทำงาน การค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์และอภิปรายผล การนำเสนอ และการส่งงานตามที่มอบหมายในแต่ละสัปดาห์ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนถูกต้องตามเวลาที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 การจัดทำงานรายงานตามหัวข้อที่กำหนด ส่งงานตรงเวลา ครบถ้วนถูกต้อง ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 ความสม่ำเสมอในการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในการเรียน และทำกิจกรรมผ่านชั้นเรียนออนไลน์ ตลอดภาคการศึกษา 10%
พรทวี พึ่งรัศมี และมิตซูโอะ เคดะ. สีและการเห็นสี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
Bruce Fraser, Chris Murphy and Fred Bunting. Real world color management : Industrial strength
        production techniques, 2ed. Berkeley, CA: Peachipt Press, 2005.
Gavin Ambrose and Paul Harris. Basics Design 05: Colour : the sensation produced by rays
        of light of different wavwlengths, a particular variety of this/design and text.
       Swittzerland : AVA Publishing SA, 2005.
John T. Drew and Sarah A. Meyer. Colour management for packaging : a comprehensive guide
        for graphic designers. Mies : Rotovision, 2008, p.130-163
Michael Freeman and John Beardsworth. The art of printing photos : on your Epson printer.
        Lewes, East Sussex : ILEX, 2009, p.56-90
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับการจัดการสีเพื่อการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
   การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็น จากนักศึกษาได้ดังนี้
   1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
   1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
   1.3 ข้อเสนอแนะผ่าน Social Network ที่ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
   ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้
   2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
   2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
   2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
   หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
   3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
   3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
   ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ เรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
   4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
   4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
    จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
    5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
    5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาเกิดมุมมองใหม่ ๆ ในการประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
    5.3 เน้นการฝึกภาคปฏิบัติให้มากขึ้น โดยยกตัวอย่างจากปัญหาที่เกิดจริงจากการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง