การท่องเที่ยวโดยชุมชน

Community-Based Tourism

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักและเข้าใจถึงความหมายของความเป็นมาของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชน และวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความรักและความภูมิใจในแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
แนวความคิด ความเป็นมา ลักษณะการท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากร วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยวตามมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน การวางแผนและการประเมินผลการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชน และการศึกษาดูงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ความปลอดภัยใน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1
- พิมพ์ระวี   โรจน์รุ่งสัตย์.  การท่องเที่ยวชุมชน. กรุงเทพฯ  :  โอเดียนสโตร์, 2553.: สุ
          -เกริก  ยุ่นพันธ์.  เที่ยวทีละก้าว  Slow Travel.  กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554.
-ชูศักดิ์   วิทยาภัค.  การท่องเที่ยวกับการพัฒนา :  พินิจหลวงพระบางผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม.  เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.
           l-มิ่งสรรพ์   ขาวสะอาด.  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในลุ่มน้ำโขง. เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 2