การวิจัยทางการท่องเที่ยวและการบริการ

Research for Tourism and Hospitality

เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในขั้นตอนและเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้จริง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมในท้องถิ่นและระดับภูมิภาคได้จริง
ศึกษาความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัยเพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมในท้องถิ่นและระดับภูมาค ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการวิจัย ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัยและนำเสนอ โดยให้นักศึกษาเลือกศึกษาวิจัยในหัวเรื่องที่อยู่ในความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ) 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถจัดการปัญหาด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ š1.2 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน š1.3 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ š1.4 มีวินัยมีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
-เน้นย้ำการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และความร่วมมือต่าง ๆ -อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน -สอดแทรกกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
-พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและ การทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา -พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผล และยกตัวอย่างที่น่าสนใจ และสร้างสรรค์ -ประเมินผลการจากกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย -เช็คชื่อการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และความร่วมมือต่าง ๆ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา ˜2.2 มีความรู้ที่เกิดจากการ บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ˜2.3 มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย
-บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง -อภิปรายหลังการทำกิจกรรม -การทำงานกลุ่มและนำเสนอรายงานจากการค้นคว้า - การวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อเปรียบ เทียบกับทฤษฎี -การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลักใน การเรียนรู้  (Problem – based Learning)
ประเมินผลจากการนำเสนอผลการศึกษา ค้นคว้า
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา  3.1 มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา รวมทั้งหาแนวทางป้องกันแก้ไขทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก š3.2 สามารถสาธิต ทักษะในการแก้ปัญหาที่ใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจ š3.3 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติจริงตามสถานการณ์ š3.4 สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ
การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน - อภิปรายกลุ่ม -วิเคราะห์กรณีศึกษา พร้อมทั้งการเสนอแนวทางการแก้ไข - การสะท้อนรูปแบบจากการนำเสนอผลงาน
พิจารณาจากการทำงานรวมกลุ่ม การประสานงานและรักษาอำนาจหน้าที่ ในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา  -มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม - มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ที่อาจมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
จัดกิจกรรมกลุ่มหรือสถานการณ์จำลอง แล้ววิเคราะห์หาสาเหตุ
ประเมินผลจากการทำงานเสร็จตรงเวลามีความรับผิดชอบทั้งต่ออาจารย์ และเพื่อนในกลุ่มได้
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา  5.1 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศใน การฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างมีสิทธิภาพ š5.2 สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้ š5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ š5.4 สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
-  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ทางเว็บไซต์  แล้ววิเคราะห์พร้อมกับนำเสนอ ทั้งแบบบรรยาย  และตารางตัวเลข  พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง -  นำเสนอผลการศึกษาข้อมูล  พร้อมการวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม -  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ทางเว็บไซต์  แล้ววิเคราะห์พร้อมกับนำเสนอ ทั้งแบบบรรยาย  และตารางตัวเลข  พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง -  นำเสนอผลการศึกษาข้อมูล  พร้อมการวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี -ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
1. สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ
2. สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน
1.  สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอน
2.  ทำงานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 3 1 2 1
1 BOATH115 การวิจัยทางการท่องเที่ยวและการบริการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.2,1.3,1.4, การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-17 10%
2 1,2,3,4,5 การนำเสนองาน/การรายงาน ตลอดภาคการศึกษา 90%
-  ศิริชัย กาญจนวาสี ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และดิเรก ศรีสุโข. (2555). การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 6) . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
-  ศิริชัย กาญจนวาสี. (2555). สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 6) . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- อัจฉรา จันทร์ฉาย. (2557). เทคนิคการพยากรณ์เพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: วีพริ้นท์ จำกัด.
- ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2553).เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 12) . กรุงเทพฯ: บริษัท ฐานบัณฑิต จำกัด.
- กัลยา  วานิชย์บัญชา. (2555).สถิติสำหรับงานวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 6) . กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร จำกัด.
- ณหทัย ราตรี. (2556).สถิติเบื้องต้น แนวคิดและทฤษฏี (พิมพ์ครั้งที่ 2) . กรุงเทพฯ: บริษัท วี.พริ้นท์ จำกัด.
- มัลลิกา บุนนาค. (2555).สถิติเพื่อการวิจัยและตัดสินใจ (พิมพ์ครั้งที่ 8) . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- พวงรัตน์  ทวีรัต์  :วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมและสังคมศาสตร์ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 2540
- บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา  :ระเบียบวิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว : บริษัทธรรมสาร  จำกัด :2551
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนใน ข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการแกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม  แก้ไข
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ