การบัญชีชั้นสูง 2

Advanced Accounting 2

ศึกษาและฝึกปฏิบัติ การบัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ การลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ การบัญชีสำหรับส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า การทำงบการเงินรวม และงบกระแสเงินสดรวม
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐาน การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติ การบัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ การลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ การบัญชีสำหรับส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า การทำงบการเงินรวม และงบกระแสเงินสดรวม
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft teams
1. มีความรู้และความเข้าใจในหลักจริยธรรมพื้นฐานทางวิชาชีพบัญชี
2. สามารถประยุกต์หลักจริยธรรมพื้นฐานทางวิชาชีพในการแก้ไขปัญหาในทาง ปฏิบัติได้อย่างเหมาะ
3. แสดงออกถึงความเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ระมัดระวังรอบคอบในการทำงานและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
 
1.  มีการสอดแทรกหัวข้อความซื่อสัตย์สุจริต การมีวินัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน และสังคม ในชั้นเรียน
2.  แจ้งระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับการเรียน การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ให้นักศึกษา
3.  สอดแทรกหัวข้อคุณธรรม จริยธรรม และความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.  อาจารย์ผู้สอนปฎิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
1.  ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การทำงานทันตามเวลาที่กำหนด และความพร้อมเพรียงของการเข้าร่วมกิจกรรม
2.  ประเมินจากการกระทำการทุจริตในการสอบของนักศึกษา
3.  สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
1. มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการปฏิบัติด้านการบัญชี เพียงพอที่จะประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเพียงพอที่จะประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
3. มีความรู้และความเข้าใจในการจัดทำและนำเสนอสารสนเทศทางบัญชีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้
4. มีความสามารถในการประยุกต์หลักคณิตศาสตร์และสถิติในการประกอบวิชาชีพ  บัญชี
 
1.ใช้วิธีการสอนที่หลายรูปแบบ ตามลักษณะเนื้อหารายวิชา โดยเน้นแนวคิด หลักการ ทฤษฏี และการปฎิบัติด เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ เช่น การสอนแบบบรรยาย และอภิปราย การสอนแบบสาธิต การสอนโดยเน้นกรณีศึกษา
2. การพูดคุย อภิปราย ถามตอบ ปัญหาทางวิชาการในชั้นเรียน ในสถานการณ์ สภาพธุรกิจจริงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาตามบทเรียน เช่น การรวมธุรกิจ
3. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล
4. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งด้านบัญชี และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.  มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน
1. ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น งานที่มอบหมาย การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และปลายภาค
2.  การประเมินผลจากการสอบข้อเขียนหรือการสอบปฎิบัติ
มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ การประยุกต์ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาด้วย วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม มีความสามารถในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม มีความสามารถในการเรียนรู้และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพบัญชีและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานทางบัญชีในเรื่องที่มีความสำคัญต่อองค์กร และสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา

 
1.  ส่งเสริมการเรียนรู้ และฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้แบบฝึกหัด หรือกรณีศึกษา ที่มีความยากจากระดับง่ายไปสู่ระดับยาก ตามลำดับของการเรียน
2.  มีการบรรยาย ยกตัวอย่าง ถาม ตอบในชั้นเรียน
3.  มีการทำแบบฝึกหัดโดยใช้โจทย์ปัญหา จากระดับง่ายไปสู่ระดับที่ยากขึ้น
4.  สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเปิดโอกาสให้ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาได้จากแหล่งข้อมูลอื่นนอกเหนือจากตำราเรียน
1. ประเมินจากคะแนนสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
2.  ประเมินจากงานที่มอบหมาย
1   มีความอดทน ความรับผิดชอบ ทักษะทางสังคม และจิตสาธารณะ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ต่าง ๆ วัฒนธรรมองค์กร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
2. มีหลักคิดและวิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ สามารถทำงานให้สำเร็จ ตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพการบัญชี
1.  มอบหมายการทำงานแบบกลุ่มย่อยโดยมีการสลับหมุนเวียน การเป็นผู้นำ สมาชิกกลุ่ม
2. ให้ศึกษาการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา
1. ประเมินจากงานที่มอบหมายว่า สามารถทำงานตามที่มอบหมายได้เป็นอย่างดี
2.  ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมการรวมกลุ่มของนักศึกษา
มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งการใช้ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิคในการวางแผนงาน การควบคุม การประเมินผล และการรายงานผล ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ มีความสามารถในการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีในปัจจุบัน เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานด้านวิชาชีพบัญชีให้มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน โดย เลือกใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับสถานการณ์
1. มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์ หรือคำนวณ
ไม่มี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BACAC140 การบัญชีชั้นสูง 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2, 2.1, 3.1, 4.1, 5.3 การสอบย่อยครั้งที่ 1 บทที่ 1 การรวมธุรกิจ 3 10
2 1.2, 2.1, 3.1, 4.1, 5.3 สอบกลางภาคเรียน บทที่ 2-3 งบการเงินรวม ณ วันซื้อ และงบการเงินรวมหลังวันซื้อ 9 25
3 1.2, 2.1, 3.1, 4.1, 5.3 การทดสอบย่อยครั้งที่ 2 บทที่ 4 - 5 งบการเงินรวม กำไรระหว่างบริษัทในสินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ งบการเงินรวม การถือหุ้นกู้ระหว่างบริษั ท 12-13 20
4 1.2, 2.1, 3.1, 4.1, 5.3 สอบปลายภาคเรียน บทที่ 6 - 7 และ 9 งบการเงินรวม - การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่ งบการเงิน - การถือหุ้นระหว่างบริษัทในกลุ่มกิจการ และการร่วมการงาน 17 30
5 1.1, 2.2, 2.4, 3.2,3.3 การวิเคราะห์กรณีศึกษา บทที่ 8 งบกระแสเงินรวม 15 5
6 1.1, 2.2, 2.4, 3.2,3.3 จิตพิสัย การเข้าชั้นเรียน การถาม-ตอบ กิจกรรมในห้องเรียน 1-17 10
นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์. 2563. การบัญชีชั้นสูง 1 เล่ม 1 และเล่ม 2
1.  ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย.2561  การบัญชีชั้นสูง. : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
2.  ดุษฏี สงวนชาติ วรศักดิ์ ทุมมานนท์และพงศ์พรต ฉัตราภรณ์.2559. การบัญชีชั้นสูง 1. พิมพ์ครั้งที่ 8.
         สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางวิชาชีพบัญชี ได้แก่ประกาศเกี่ยวกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้จาก เว๊ปไซต์ ต่อไปนี้
www.fap.or.th
www.dbd.go.th
www.set.or.th
1) ให้นักศึกษาประเมินผลการสอนอาจารย์ผู้สอน ตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัย
1) พิจารณาจากผลคะแนนการสอบ (สอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค)
2) พิจารณาจากงานที่มอบหมายให้ (ใบงาน แบบฝึกหัด รายงาน)
3) พิจารณาจากพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
1) นำผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชาโดยนักศึกษาและผลประเมินการสอน มาพิจารณาการปรับปรุงการสอน
2) ผู้สอนควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เข้ารับการอบรมสัมมา ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาการสอน
1) การทวนข้อสอบและเกณฑ์ที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
          1) นำเอาผลการประเมินข้อ1 และข้อ2 มาวิเคราะห์และหาแนวพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้