คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า

Electrical Engineering Mathematics

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับฟังก์ชันเชิงซ้อน สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้สมการเชิงอินทิกรัลและการประยุกต์ใช้ และการประยุกค์ใช้โปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์สำหรับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล