สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยวและการบริการ

Cooperative Education in Tourism and Hospitality

ปฏิบัติงานในด้านการท๋องเที่ยวและการบริการ โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว๋าง สถาบันอุดมศึกษากับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปฏิบัติงานเต็ม เวลาหนึ่งภาคการศึกษาหรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เสมือนเป็นพนักงานของ หน่วยงาน จัดทํารายงานการวิจัยแก่สถานประกอบการในระหว่างการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานในด้านการท๋องเที่ยวและการบริการ โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว๋าง สถาบันอุดมศึกษากับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปฏิบัติงานเต็ม เวลาหนึ่งภาคการศึกษาหรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เสมือนเป็นพนักงานของ หน่วยงาน จัดทํารายงานการวิจัยแก่สถานประกอบการในระหว่างการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปฏิบัติงานเต็มเวลาหนึ่งภาคการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เสมือนเป็นพนักงานของหน่วยงาน จัดทำรายงานการวิจัยแก่สถานประกอบการในรหว่างปฏิบัติงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เน้นหลัก เน้นหลัก
1 BOATH157 สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยวและการบริการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล