การบัญชีชั้นสูง 1

Advanced Accounting 1

     เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี การจัดทำงบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า การบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนชำระ สัญญาเช่า การใช้โปรแกรมสเปรดชีตในการจัดทำตารางชำระเงินต้นและดอกเบี้ยรวมถึงการคำนวณหาอัตราผลตอบแทนคิดลด การบัญชีสำนักงานใหญ่สาขาและตัวแทนทั้งในและต่างประเทศ รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและการแปลงค่างบการเงิน การบัญชีสำหรับการป้องกันความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า การบัญชีเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง ผลประโยชน์พนักงาน การบัญชีกองทุนและกิจการที่ไม่หวังผลกำไร
     เพื่อให้นักศึกษามีความรรอบรู้ในด้านการบัญชี การเงิน และความรู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า การบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนชำระ สัญญาเช่า การใช้โปรแกรมสเปรดชีตในการจัดทำตารางชำระเงินต้นและดอกเบี้ยรวมถึงการคำนวณหาอัตราผลตอบแทนคิดลด การบัญชีสำนักงานใหญ่สาขาและตัวแทนทั้งในและต่างประเทศ รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและการแปลงค่างบการเงิน การบัญชีสำหรับการป้องกันความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า การบัญชีเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง ผลประโยชน์พนักงาน การบัญชีกองทุนและกิจการที่ไม่หวังผลกำไร
     นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ โดยประมาณ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และสามารถขอคำปรึกษาได้ผ่านทางเฟซบุ๊คกลุ่ม Advanced Accounting 1 หรือทาง Message Facebook
1) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
- สามารถปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนได้
กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียน การเข้าชั้นเรียน การสอบ การทำงานที่ได้รับมอบหมาย การทำโจทย์ปัญหา และการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และให้คะแนน 10%
1) มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางบัญชี
     - นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี และข้อผิดพลาด งบการเงินระหว่างกาล การบัญชีสำหรับธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนชำระ ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การบัญชีสำนักงานใหญ่ สาขาและตัวแทนทั้งในและต่างประเทศ การบัญชีเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและการแปลงค่างบการเงิน และการจัดทำงบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์
2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
     - ความรู้ด้านการเงินธุรกิจ  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดเงิน  ธุรกิจระหว่างประเทศ และอนุพันธ์ทางการเงิน
3) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
     - ฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจการฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนชำระ ธุรกิจให้เช่า การบัญชีสำนักงานใหญ่ สาขา และตัวแทน การบัญชีสัญญาก่อสร้าง การแปลงค่างบการเงิน และการจัดทำงบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์
(1) การเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะมีการบรรยาย การฝึกปฏิบัติและมุ่งเน้นวิธีการปฏิบัติที่ทำให้ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติงานได้จริงจากการเรียนรู้
(2) การเรียนการสอนที่เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นวิธีการให้ผู้เรียนศึกษาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการมอบหมายงานให้ฝึกปฏิบัติ การฝึกหัดแก้ไขโจทย์ปัญหา
(3) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน มุ่งสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนโดยการตั้งคำถาม ให้คิดวิเคราะห์เพื่อการค้นหาคำตอบที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้และจำเป็นต่อการศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเองเป็นหลัก
(1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
(2) ตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งแบบฝึกหัดและกรณีศึกษาพิเศษ
(3) สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ทั้งการถามตอบในชั้นเรียนและการทำแบบฝึกหัด
นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษา ดังนั้น นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญา พร้อมกับคุณธรรม และจริยธรรม โดยกระบวนการเรียนการสอนต้องเน้นให้นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ทำให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ตลอดจนมีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน มุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์องค์ประกอบของสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้บทบาทสมมติสถานการณ์จำลอง และกรณีศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์แนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน การปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้
3) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในกลุ่มได้ และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมของกลุ่มได้
4) สามารถให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของกลุ่มงาน
5) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ และทักษะทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
(1) กำหนดหัวข้อให้นักศึกษาทำงานกลุ่มเพื่อเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
(2) ให้นักศึกษาจัดทำสื่อประกอบรายงานและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
(1) ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงานของนักศึกษา
(2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาเป็นรายบุคคลและพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BACAC130 การบัญชีชั้นสูง 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2,3,5 การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 3 8 17 10% 30% 30%
2 1,2,3,4,5 การปฏิบัติ ทุกสัปดาห์ 10%
3 2,3,4,5 รายงานและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 16 10%
4 1,2,3,4,5 การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนตามข้อตกลง ทุกสัปดาห์ 10%
การบัญชีชั้นสูง 1 ผศ.นุชจรี พิเชฐกุล  การบัญชีชั้นสูง 1 ดร.ขวัญสกุล เต็งอำนวย  การบัญชีชั้นสูง 1 อ.สุรชัย  เอมอักษร  ตราสารอนุพันธ์ วิศรุต ศรีบุญนาค และคณะ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  8   เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางวิชาชีพบัญชี ประกาศเกี่ยวกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้จากเว็ปไซต์ต่อไปนี้ www.fap.or.th  www.set.or.th
ใช้การทดสอบปฏิบัติในแต่ละบท 
ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของมหาวิทยาลัยในระบบออนไลน์  แก้ไข
เน้นให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการบัญชี และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  แก้ไข
ให้กรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ เป็นผู้ประเมินโดยพิจารณาจากข้อสอบ และ การตัดเกรด แก้ไข
5.1 นำข้อมูลที่ได้ผลจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในรายวิชา การประเมินผู้สอนและนำผลการสอนมาใช้พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไปให้ดีขึ้น  5.2 ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาทุกปี (เพิ่มเติมตัวอย่างที่ทันสมัยให้มากขึ้น)