การออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง

Advanced Graphic and Packaging Design

    1. กระบวนสร้างมโนทัศน์ความคิดสร้างสรรค์
    2. หลักการออกแบบ กระบวนการคิดเชิงออกแบบอย่างเป็นระบบ     3. ปัจจัยทางการตลาด วัสดุและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
    4. การนำเสนองานออกแบบเชิงนวัตกรรม
 เพื่อเปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และฝึกปฏิบัติการแนวความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้หลักการ ตรรกะที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
กระบวนการและแนวคิดการออกแบบเชิงลึก เพื่อการออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์   การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลและวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  การนำเสนอโครงงานสร้างสรรค์กราฟิกและบรรจุภัณฑ์เชิงนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสบการณ์และค้นหาแนวทางเฉพาะของตนเอง 
1 ชั่วโมง
1.1.1 มีจิตสำนึก
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย อดทน ตรงเวลา มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการและทฤษฎีสำคัญในเนื้อหาด้านศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมห้คำปรึกษาด้านศิลปะและการออกแบบแก่ผู้อื่นได้ มีทักษะการปฎิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาเหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
1 MAAAC108 การออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัยการเข้าห้องเรียน และการเข้าพบอาจารย์ผู้สอนการตรงต่อเวลาและการแต่งกาย - สังเกตุุความพร้อม ความตั้งใจและการตอบข้อซักถาม - การเช็คความพร้อมของเวลาการนัดหมาย - บุคลิกภาพ การแต่งกายเหมาะสม 1-16 10
2 ด้านความรู้ และด้านปัญญา วัดด้วยการเขียนผังความคิด วิเคาระห์ เขียนบรรยาย และยกตัวอย่างกรณีศึกษา 1-16 60
3 ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโยลีสารสนเทศ -การสื่อสารและการนำเสนอโครงการ จากการทำแนวคิดการนำเสนองานมีแบบแผน และวิธีการสื่อสาร ด้วยการอธิบายรวมถึงการจัดองค์ประกอบ การจัดลำดับการนำเสนองานผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป 13-16 30
1. ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย. หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์  2546. ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
2. ชัยรัตน์ อัศวางกูร. ออกแบบให้โดนใจ .2548. สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
3. ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย. เส้นทางเพื่อนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ 2560. ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 4. มยุรี ภาคลำเจียก. บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค. 2556 สำนักพิมพ์หยี่เฮง กรุงเทพ. 5. มยุรี ภาคลำเจียก. รอบรู้บรรจุภัณฑ์. 2558 สำนักพิมพ์จินดาสานส์การพิมพ์ กรุงเทพ.
6. มยุรี ภาคลำเจียก. บรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับ SME. 2562 สำนักพิมพ์จินดาสานส์การพิมพ์ กรุงเทพ.