โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

Business Information System Project

1.เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้รวบยอดที่ได้เรียนมาและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อการทำการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์หรือด้านระบบสารสนเทศ
2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถเสนอหัวข้อโครงงานตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร ตามระเบียบวิธีการพัฒนาระบบและระเบียบวิธีการวิจัยทางระบบสารสนเทศ การเขียนโครงร่างข้อเสนอ การทบทวนวรรณกรรม
3.เพื่อให้นักศึกษาสามารถ ศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบ  และพัฒนาระบบสารสนเทศ 
4.เพื่อให้นักศึกษาสามารถติดตั้งระบบ ทดสอบและปรับปรุงระบบตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ โดยการสร้างเครื่องมือและการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลการใช้งานระบบ
5.เพื่อให้นักศึกษาสามารถการเขียนรายงาน และนำเสนอต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นโดยหัวหน้าหลักสูตร
เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ความรู้รวบยอดที่ได้เรียนมาและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ทำการค้นคว้าวิจัยหัวข้อและเนื้อหา โดยเลือกหัวข้อโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์หรือทางด้านระบบสารสนเทศ จากหัวข้อโครงงานที่อาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาหรือนักศึกษากำหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร นักศึกษาจะต้องศึกษาระเบียบวิธีการพัฒนาระบบและระเบียบวิธีการวิจัยทางระบบสารสนเทศ การเขียนโครงร่างข้อเสนอ การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบระบบ การสร้างเครื่องมือ การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน และนำเสนอต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นโดยหัวหน้าหลักสูตร
 
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านสื่อโซเชียลของรายวิชา
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2.มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3.มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
4.เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
5.เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
6.สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
7.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1. จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
2.สอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหารายวิชา
3.ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยโดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนดตลอดจนการแต่งกาย ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4.กำหนดงานเป็นกลุ่ม เน้นการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม เน้นความมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็น
5.เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการมีเมตตา กรุณา ความเสียสละ และการทำประโยชน์ให้กับชุมชน
6.ใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน
7.อธิบายระเบียบลงโทษผู้ทุจริตการสอบโดยการสอดแทรกในการสอน
1.การเข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
2.การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่ มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
4.การสังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่ม และความมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน
5.ความเอื้อเฟื้อหรือความมีน้ำใจต่อเพื่อนและครูอาจารย์
6.ปริมาณการกระทำการทุจริตในการสอบ
7.ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
2.สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3.สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกำหนด
4.สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์
5.รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
6.มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
8.สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามลักษณะ ของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2.จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยมอบหมายให้ทำรายงาน โครงงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3.จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
4.มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นำเสนอ และถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อน               ร่วมชั้นเรียนหรือผู้สนใจทั่วไป
5.ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
6.การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม – ตอบ
1.การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.รายงานสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการนำความรู้ไปตอบในแบบทดสอบ
3.ผลการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง หรือสถานการณ์จริง
4.ผลงานจากการค้นคว้าและการนำเสนอ
5.ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา
6.ประเมินจากการนำเสนอผลงาน
7.ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น การบ้าน งานที่มอบหมาย รายงาน การทดสอบย่อย การนำเสนอรายงาน การค้นคว้า หน้าชั้นเรียน
1.คิดอย่างมีวิจารณญานและอย่างเป็นระบบ
2.สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3.สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
4.สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
1.จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการตามหลักบูรณาการ การเรียนการสอนกับการทำงาน
2.จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบจากกรณีศึกษา (งานที่ได้รับมอบหมาย) 
3.กรณีศึกษาทางการจัดการ โครงงาน งานวิจัย และกำหนดให้นักศึกษาวางแผน การทำงานเป็นทีม
4.การศึกษาค้นคว้า และรายงานทางเอกสาร และรายงานหน้าชั้นเรียน
5.การมอบหมายงาน การแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง
6.การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน และมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
7.จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาว์ปัญญา ความคิด การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ด้านต่างๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา
1.ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา
2.การเลือกใช้ภาษาเพื่อคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และสื่อสารในบริบทต่างๆ
3.การใช้ภาษาของนักศึกษาในบทบาทสมมติหรือสถานการณ์จำลอง
4.ประเมินจากการนำเสนอโครงงาน รายงานการวิจัย อภิปรายกรณีศึกษา
5.การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ โดยออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ ที่เรียนมา ซึ่งจะต้องหลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกตอบที่ถูกมาคำตอบเดียวจากกลุ่มคำตอบที่ให้มา
6.ประเมินจากการรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โครงงาน โดยการนำเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงาน
7.ประเมินจากกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จำลอง
8.ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา
1.สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
3.สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้แนะสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบในงานกลุ่ม
5.สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
6.มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
1.สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดีของวัฒนธรรมต่างๆ ในเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยเปลี่ยนบทบาทให้มีโอกาสเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม
3.จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและการอภิปรายเพื่อหาข้อสรุป
4.มอบหมายให้นักศึกษาได้เข้าร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง
5.มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคล อื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา
6.มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้การระดมความคิดและร่วมกันทำงาน ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
1.การทดสอบย่อย กลางภาคและปลายภาค
2.พฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา
3.พฤติกรรมและผลการประเมินการให้บริการวิชาการของนักศึกษา
4.การรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
5.พฤติกรรม ภาวการณ์เป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
6.สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
7.สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
8.ใช้ผลการประเมินจากการฝึกงานและการสหกิจศึกษา
1.มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
2.สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3.สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
4.สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
1. สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การค้นคว้าข้อมูล และการนำเสนอผลงานในเนื้อหาของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ จากกรณีศึกษา
3. จัดให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในสถานการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
5. ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ บนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข ได้
6. มีการนำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.การทดสอบย่อย กลางภาคและปลายภาค
2.ผลงานของนักศึกษาจากงานที่มอบหมายให้แต่ละบุคคล และเลือกการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
3.พฤติกรรม การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และความสามารถในการใช้ภาษาการสื่อสาร ของนักศึกษาเพื่อสื่อสาร
4.ประเมินจากการอธิบายหลักการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.ประเมินจากการสรุป และอภิปรายงาน/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตัวเลข ซึ่งได้รับมอบหมายร่วมกัน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 BBAIS913 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 5.3, 5.4 สอบกลางภาค โดยให้นักศึกษานำเสนอความก้าวหน้าของการจัดทำโครงงานต่อคณะกรรมการโครงงาน 8 ** หากกรรมการมีมติให้สอบผ่านจึงจะมีสิทธิสอบปลายภาคได้
2 1.2, 4.1, 4.4, 5.3, 5.4 นักศึกษานำเสนอความก้าวหน้าในการจัดทำโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1-7, 9-16 10%
3 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 5.3, 5.4 สอบปลายภาค โดยนักศึกษานำเสนอผลการจัดทำโครงงานระบบสารสนเทศต่อคณะกรรมการโครงงาน 17 90%
คู่มือแนะนำรูปแบบการจัดทำโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
- ตัวอย่างรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ ย้อนหลัง หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ - ฐานข้อมูลโครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ฐานข้อมูลวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยศิลปกร - มหาวิทยาลัยนเรศวร - ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์ tdc.thailis.or.th
- การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา - การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน - แบบประเมินอาจารย์ และแบบประเมินรายวิชา
- ผลการสอบโครงงาน - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ - การประเมินโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยหลักสูตร
- สัมมนาการจัดทำโครงงานระบบสารสนเทศ - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
- การทวนสอบโดยการจัดประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาในการจัดทำโครงงาน โดยจัดประชุมในทุกภาคการศึกษา เพื่อปรับปรุงรูปแบบเอกสาร และ การจัดการความรู้ของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหลักสูตร - มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตรา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบโครงงาน และมาตรฐานโครงงาน - ลงพื้นที่เพื่อสอบถามความพึงพอใจขององค์กรที่นักศึกษาได้จัดทำโครงงาน
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา