ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

Print Media and Packaging Business

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจ้ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ลักษณะของรูปแบบอุตสาหกรรมการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ การวิเคราะห์ปัจจัยและสภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิต
การบริหารจัดการ การวางแผนการผลิตและระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ์
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจภัณฑ์
2.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัจจัยและสภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ
2.3 เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตและเข้าใจ้ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ์
ศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ลักษณะของรูปแบบอุตสาหกรรมการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ การวิเคราะห์ปัจจัยและสภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การวางแผนการผลิตและระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ์
อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะ รายที่ต้องการในวันจันทร์-ศุกร์ หลังเลิกเรียนตั้งแต่เวลา 16.00-17.00 น.)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่กระทาการผิดกฎหมาย มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ 1.1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.2.1 บรรยาย
1.2.2 อภิปราย ในประเด็นปัญหาและหัวข้อต่างๆ
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3 ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2.1.2 เข้าใจลักษณะของรูปแบบอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2.1.3 สามารถวิเคราะห์ปัจจัยและสภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ
2.1.4 มีความรู้ในการวางแผนการผลิตและระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับอุตสหกรรมการพิมพ์
2.2.1 บรรยายเนื้อหาในภาคทฤษฎีร่วมกับสื่อนำเสนอ PowerPoint และเอกสารประกอบการอธิบาย
2.2.2 อธิบายลักษณะของรูปแบบอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2.2.3 ฝึกวิเคราะห์ปัจจัยและสภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ
2.2.4 อธิบายการวางแผนการผลิตและระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับอุตสหกรรมการพิมพ์
2.3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบปรนัย
2.3.2 นำเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2.3.3 วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ได้ทดลอง
3.1.1 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในอุตสาหกรรมการพิมพ์อย่างสร้างสรรค์
3.2.1 การมอบหมายให้นักศึกษาทารายงานและนาเสนอผลการศึกษา
3.2.2 อภิปรายผลการศึกษา
3.3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์แนวคิดรวมทั้งทักษะในการใช้กับธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นาและผู้ตามในการทางานเป็นทีม
4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล
4.2.3 การนาเสนอรายงาน
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มแบบในคะแนน 5 ระดับ ที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด
4.3.2 รายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็นทีม
4.3.3 รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.1 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทารายงาน 
5.1.2 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.1.3 พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
5.1.4 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การโต้ตอบด้วยกระดานเสวนา
5.1.5 ทักษะในการนาเสนอรายงานรายบุคคล และรายงานกลุ่มโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและน่าสนใจ
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือด้วยตนเอง และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
5.2.2 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
5.3.1 ประเมินจากการนำเสนอ ด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2 ประเมินจากการอภิปรายผล และวิธีอภิปราย
6.1.1 มีทักษะในการทำตามแบบ และปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
6.2.1 มอบหมายงานให้ฝึกปฏิบัติ ตามหัวข้องานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์
6.2.2 กำหนดงานให้นักศึกษา และปฏิบัติ ตามรายละเอียดที่นำเสนอ
6.3.1 ประเมินผลจากผลงานที่ได้จากการฝึกปฏิบัติในแต่ละสัปดาห์
6.3.2 ประเมินผลจากการนำเสนองาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAADP116 ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 2.1, 3.1, 5.1 - สอบกลางภาค - สอบปลายภาค - 8 - 17 - 30% - 30%
2 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 - การปฏิบัติงานเดี่ยว - การปฏิบัติงานกลุ่ม (การวิเคราะห์และอภิปรายผล การนำเสนอ การส่งงานตามที่มอบหมายในแต่ละสัปดาห์ และการจัดทำ รายงานตามหัวข้อที่กำหนดได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเวลา ที่กำหนด ) - 7 - 10 - 13 - 15,16 - 30%
3 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 - การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดภาคการศึกษา - 10%
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
- วารสารข่าวสารในวงการพิมพ์
- วารสารการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
- https://www.sentangsedtee.com/today-news/article_116978
- https://www.youtube.com/watch?v=cmpw17EfLe8
- https://hivictorious.org/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2562/
- การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ผลการสอบ/การเรียนรู้
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้
การประชุมในสาขาวิชา เพื่อร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา
มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา(คะแนน/เกรด)และ การให้คะแนนนักศึกษา
ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน