นวัตกรรมทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

Innovation in Printing and Packaging

1. รู้และเข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับการพิมพ์ไฮบริด (Hybrid printing)
2. รู้และเข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับการพิมพ์ 3 มิติ (3D printing)
3. รู้และเข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลง
4. รู้และเข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
5. รู้และเข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับการบรรจุแบบแอคทีฟ (Active packaging)
6. รู้และเข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับการบรรจุแบบอินเทลลิเจนท์ (Intelligent packaging)
7. รู้และเข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับเทอร์โมโครมิก (Thermochromic)
8. รู้และเข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีเอนแคปซูเลชัน (Encapsulation technology)
9. รู้และเข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านวัสดุบรรจุภัณฑ์
10. รู้และเข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
11. รู้และเข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยี AR application
12. มีทักษะในการค้นคว้าข้อมูลและประยุกต์ความรู้ด้านนวัตกรรมสู่การคิดหัวข้อโครงการศึกษา
13. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และการใช้สื่อที่หลากหลายมากขึ้น
2. เพื่อพัฒนาความรู้ในรายวิชาให้สอดรับกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไปตามยุคสมัย
ศึกษานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีด้านวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2 ชั่วโมง โดยระบุวัน เวลา ไว้ในตารางสอนและแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน
1. ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ และความซี่อสัตย์สุจริต
2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1. ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
2. นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยฝึกให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม เป็นผู้นำกลุ่มและเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซี่อสัตย์ไม่ทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานที่ได้รับมอบหมายของผู้อื่น
3. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างการเรียนการสอน
1. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ความรับผิดขอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการผลิต วัสดุ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2. สามารถบูรณาการใช้ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานจริงอย่างถูกต้อง
1. บรรยายพร้อมใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยกตัวอย่างกรณีศึกษา และแสดงตัวอย่างประกอบ
2. กำหนดกิจกรรมในชั้นเรียนโดยจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3. มอบหมายงานให้ค้นคว้าหาความรู้ด้านนวัตกรรมทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์นอกชั้นเรียน
1. การสอบกลางภาค ปลายภาคเรียน
2. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
3. ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
1. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
2. มีทักษะในการนำความรู้มาพัฒนาสู่การคิดหัวข้อโครงการศึกษา
1. คิดหาเหตุผลอย่างมีหลักการและเป็นระบบ
2. ให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
3. รวบรวม สรุปประเด็นปัญหาโดยการปรึกษาและอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม
1. ประเมินผลงานจากรายงานที่มอบหมายให้
2. การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
1. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมประเด็นที่เหมาะสม
1. นักศึกษาเสนอหัวข้อปฏิบัติตามการทำงานเป็นกลุ่ม
2. อภิปรายหัวข้อปฏิบัติแต่ละกลุ่มร่วมกัน
3. นักศึกษาปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่ม
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
1. พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มและกิจกรรมต่างๆ
2. การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
3. การตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของานที่ได้รับมอบหมาย
1. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน
2. นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลในการทำงาน
3. การนำเสนอโดยการวิเคราะห์การแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. การนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
1. สามารถต่อยอดองค์ความรู้สู่การคิดหัวข้อโครงการศึกษาได้
1. บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ ด้วยสื่อที่ทันสมัย
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกเรื่องการการค้นคว้าข้อมูล และนำเสนองานหน้าชั้นเรียน
3. นักศึกษามีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นทุกกิจกรรมในชั้นเรียน
1. กระบวนการค้นคว้าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
2. งานที่ได้รับมอบหมายมีคุณภาพ
3. เสร็จตามกำหนดเวลา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
1 BTEPP117 นวัตกรรมทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าเรียน ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ความรู้ สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 9, 17 70%
3 ทักษะทางปัญญา วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีระบบ ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายและนำเสนองาน การมีส่วนร่วม และการส่งงานตามเวลาที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 5%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี การจัดทำรายงานและวิธีการสืบค้นข้อมูล และทักษะในการสื่อสารข้อมูลและบุคลิกภาพ 3-4, 8, 10, 13-16 5%
งามทิพย์  ภู่วโรดม. (2550). การบรรจุอาหาร. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
เชาว์ โรจนแสง.  (2535). การตลาดกับสิ่งแวดล้อม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ภาณุวัฒน์ สรรพคกุล. (2561). การบรรจุแบบแอกทีฟและอินเทลลิเจนต์: การปลดปล่อยและวินิจฉัย. กรุงเทพฯ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด.
ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. (2546). คู่มือการทดสอบบรรจุภัณฑ์. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกบล๊อก.
Jayashree, K., Satya Priya, A., Sugumar, S., Arul Vaishwari, M., Vishnuvarthanan, M. and Rajeswari N. (2013). Encapsulated fragrance in overprint coatings. Journal of Applied Science Research, 9(1), 141-148.
Madene, A., Jacquot, M., Scher, J. and Desobry, S. (2005). Flavour encapsulation and controlled release. Journal of Food Science and Technology, 41, 1-21.
Rama Dubey, T.C. Shami and Bhasker Rao, K.U. (2009). Microencapsulation technology and applications. Defence Science Journal, 59(1), 82-95.
-
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในการทำรายงาน
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1   การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2   แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3   แบบประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
-
4.1   อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
4.2   นักศึกษาสามารถขอดูคะแนนย่อยต่างๆ เพื่อความมั่นใจ
5.1   นำข้อคิดเห็นของนักศึกษาจากข้อ 3 มาประมวลเพื่อจัดกลุ่มและนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
5.2   ดำเนินการทบทวนทุกปีการศึกษาในกรณีที่พบปัญญา และทุก 5 ปีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสกอ.
5.3   อาจสลับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้