การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์

Critical and Analytical Reading

เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ มีทักษะในการอ่านและวิเคราะห์วิจารณ์ข้อเขียนต่าง ๆ และการแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือคัดค้านข้อเขียนที่อ่าน
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ และฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ เพื่อเป็นพื้นฐานของการค้นคว้าวิจัยในระดับสูง
การอ่านเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ ประเมิน และแสดงความคิดเห็นต่อบทความที่อ่านอย่างมีเหตุผล ตลอดจนนำเสนอข้อมูลในรูปของการอภิปรายหรือการเขียน
1 ชั่วโมง/ สัปดาห์
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการ โดยเน้นที่ความมีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
สอดแทรกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดย
1.2.1    ให้นักศึกษาทำงานมอบหมายด้วยตนเองในทุกบทเรียน โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
1.2.2    กำหนดเกณฑ์ให้นักศึกษาได้สร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและสม่ำเสมอ การส่งงานตรงตามกำหนดเวลา ความอดทน และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน
1.3.1   การเข้าเรียนตรงเวลา
1.3.2    การส่งงานตามเวลาที่กำหนด
1.3.3    การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และความเข้าใจ ทั้งความรู้ด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาของรายวิชา
         2.1.1    ในทางทฤษฎีเน้นความรู้ความเข้าใจในหลักการอ่านเชิงคิดวิเคราะห์ การวิจารณ์เรื่องที่อ่าน การแสดงความคิดเห็นเชิงสนับสนุนหรือคัดค้านเรื่องที่อ่าน
         2.1.2    ในทางปฏิบัติ เน้นความสามารถในการถ่ายทอดความเข้าใจสู่เพื่อนในชั้นเรียน รวมถึงการวิเคราะห์วิจารณ์สิ่งที่อ่านอย่างถูกต้องตามหลักการ
         2.1.3    การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอ่านให้แก่ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย
          2.2.1    ให้ความรู้แก่นักศึกษาในบทเรียนต่าง ๆ แล้วให้ฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนดในบทเรียน
         2.2.2    ให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชั้นเรียน
         2.2.3    ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อเขียนที่อ่าน และเขียนบทวิจารณ์ข้อเขียนที่อ่าน
2.3.1   การทดสอบย่อย / สอบกลางภาค / สอบปลายภาค
2.3.2    การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และวิจารณ์ข้อเขียนประเภทต่าง ๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน
2.3.3    ผลงานจากการค้นคว้าเพิ่มเติมของนักศึกษาและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในการปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นที่ทักษะด้าน
         3.1.1    การประยุกต์ความรู้ด้านวิชาการ ที่ได้รับจากการศึกษาเนื้อหาในบทเรียน และจากการค้นคว้าเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน มาใช้ในการวิเคราะห์วิจารณ์งานเขียนประเภทต่าง ๆ
         3.1.2    การนำความรู้ในหลักการวิเคราะห์วิจารณ์ข้อเขียนมาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดย
3.2.1    ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์และวิจารณ์ข้อเขียนที่อ่าน ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มย่อย
         3.2.2    ให้นักศึกษาระดมสมองเป็นกลุ่มย่อย เพื่อแสดงความคิดเห็นตามสถานการณ์เฉพาะที่กำหนด จากนั้นอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะให้แก่กัน
         3.3.1    การทดสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
         3.3.2    การอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
         3.3.3    การทำแบบฝึกหัด งานที่ได้รับมอบหมาย และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
          ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการทำงานเป็นทีม โดยการช่วยกันค้นคว้าหาคำตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมแบบกลุ่มในชั้นเรียน กระตุ้นให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น และช่วยกันระดมสมองในการฝึกการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ
         4.3.1    ให้นักศึกษาประเมินกันเองในกิจกรรมกลุ่ม
         4.3.2    ผู้สอนประเมินจากการปฏิบัติงานกลุ่ม
         4.3.3    สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจและการมีส่วนรวมของนักศึกษา
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างเหมาะสม
กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้ง off-line และ on-line
ดูจากผลการศึกษาจากเว็บไซต์ที่มอบหมาย  ความรู้ที่ได้รับ ผลการเรียนหลังการศึกษาค้นคว้า และการฝึกฝนด้วยตนเอง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์่เชิงตัวเลข การสื่่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5.
1 BOAEC112 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การอภิปรายเนื้อหาที่สอนในแต่ละสัปดาห์และงานนำเสนอ ผู้เรียนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นที่มีเหตุผลต่อเรื่องที่อ่านได้ ผู้เรียนสามารถนำเสนอความคิดเห็นของตัวเองด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 20
2 การเรียนรู้ในห้องเรียนผ่านการทำแบบฝึกหัดและการทำงานกลุ่ม ผู้เรียนมีความตั้งใจ และรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่เรียนในแต่ละสัปดาห์ ผู้เรียนมีการอภิปรายกันในกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนเพื่อแสดงความคิดเห็นที่มีเหตุผลต่อเรื่องที่อ่าน 20
3 การสอบกลางภาค 25
4 การสอบปลายภาค 25
5 การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ผู้เรียนเข้าชั้นเรียนอย่างน้อย 80 % ของจำนวนสัปดาห์ที่ทำการเรียนการสอนและให้ความร่วมมือ แสดงความคิดเห็น อภิปรายในห้องเรียน 10
 
Pattison, Tania (2015). Critical Reading - English for Academic Purposes . Pearson Longman.
 David Bohlke, Louis Rogers & Jennifer Wilkin. Skillful Reading & Writing level 1 and 2. Macmillan
นักศึกษามีการประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้ในระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
ประเมินจากกิจกรรมหรืองานที่นักศึกษาทำ และผลคะแนนของนักศึกษา
มีการปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้มีความน่าสนใจและทันสมัยในทุกปีการศึกษา
มีการสังเกตความสนใจของนักศึกษาในห้องเรียน มีการนำเสนอความคิดเห็นต่อหัวข้อที่เรียนในแต่ละสัปดาห์ในห้องเรียน
รวมถึงมีการประชุมทวนสอบ อธิบายเกณฑ์การให้คะแนนในรายวิชานี้
มีการทบทวนและวางแผนปรับปรุงรายวิชา ดังนี้
5.1 ปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาจากการสังเกตุและวิเคราะห์ผลงานที่นักศึกษาได้ทำงานส่ง
5.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชาที่เรียน
5.2 ปรับปรุงและวางแผนประสิทธิผลของรายวิชาจากการประชุมทวนสอบ