คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสิ่งทอ

Computer for Textile Design

1. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบลายทอ
2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบลายถัก
3. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบลวดลายพิมพ์ผ้า
4. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบลายปัก
5. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องแต่งกาย
6. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
7. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบตัด
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสิ่งทอ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในรายวิชาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานสากล
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสิ่งทอ การออกแบบลายทอ ลายถัก ลวดลายพิมพ์ผ้าและการปักด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การออกแบบแบบตัดด้วยคอมพิวเตอร์
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน สอนความรู้จรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพ ฝึกให้รู้หน้าที่ในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ
ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
1. การทดสอบย่อย 2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 3. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ 4. ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 5. ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ
ใช้กรณีศึกษา การจัดทำโครงงาน การมอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปข้อมูล การนำเสนองาน และร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน การปฏิบัติงานของนักศึกษา และการนำเสนองาน
มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สอดแทรกเรื่องความสำคัญของการมีมนุษยสัมพันธ์ การมอบหมายงานโดยหมุนเวียนกันทำหน้าที่ผู้นำและผู้ตาม การเคารพสิทธิและการยอมรับความเห็นของผู้อื่น การแสดงความคิดเห็น และการวิพากษ์วิจารณ์งานของผู้อื่น
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการนำเสนองาน และผลงานกลุ่มในชั้นเรียนและประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรม
จัดกิจกรรมการเรียนในรายวิชา ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง แล้วนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
ประเมินจากการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ประเมินจากการอธิบาย การนำเสนอ
มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
ใช้วิธีการสอน ด้วยทำตามใบงาน การใช้กรณีศึกษา และสร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติและผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAATJ129 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสิ่งทอ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม ตลอดภาคเรียน 10
2 มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ 1. การทดสอบย่อย 2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 3. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ 4. ประเมินจากการนำเสนอรายงาน 5. ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 17 สอบปลายภาค และประเมินหัวข้ออื่นๆ ตลอดภาคเรียน 40
3 สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน การปฏิบัติงานของนักศึกษา และการนำเสนองาน ตลอดภาคเรียน 10
4 มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการนำเสนองาน ผลงานกลุ่มและพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดภาคเรียน 10
5 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรม ประเมินจากการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ประเมินจากการอธิบาย การนำเสนอ ตลอดภาคเรียน 10
6 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติและผลงาน ตลอดภาคเรียน 20
1. M. Kathleen Colussy, S. G. (2005). Rendering Fashion, Fabric and Prints with Adobe Photoshop. New Jersey, Pearson Education Ltd. 
2. Melanie Bowles, C. I. (2009). Digital Textile Design. London, United Kingdom, Laurence King Publishing. 
3. เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์. (2551). การออกแบบลายทอผ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ JK-Weave. เชียงใหม่, หจก.วนิดาการพิมพ์.
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2.1   แบบประเมินผลการสอนจากนักศึกษา 
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา 
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
จัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ผ่านการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์