การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและเทคโนโลยีสำหรับการบัญชี

Software Package and Technology for Accounting

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการแฟ้มข้อมูลทางบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ 1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวและความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 1.3 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี 1.4 เพื่อให้นักศึกษาฝึกการทำงานร่วมกันในกลุ่มสมาชิก
2.1 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้านการบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์และการจัดทำเอกสารทางบัญชีให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยใช้คอมพิวเตอร์ 2.2 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี  การปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการจัดทำบัญชี การบันทึกข้อมูลทางบัญชีในระบบบัญชีย่อยต่างๆ เช่น ระบบซื้อ ระบบขาย ระบบสินค้าคงคลัง ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป รายงานทางการเงินในรูปแบบต่างๆ หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทการวางแผนทรัพยากรองค์กร การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์อื่น รวมถึงเทคโนโลยีใหม่เพื่อสนับสนุนงานบัญชี เครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่ประยุกต์ใช้กับการบัญชี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BACAC156 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและเทคโนโลยีสำหรับการบัญชี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล