การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

Textile Product Design

1.1   รู้เกี่ยวกับการสร้างแนวความคิดที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 1.2   เข้าใจหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 1.3   เข้าใจการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 1.4   เข้าใจการวิเคราะห์และประมวลผลการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 1.5   เข้าใจการนำเสนอผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 1..6  มีทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการสร้างแนวความคิดที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การวิเคราะห์และประมวลผลการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การนำเสนอผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างแนวความคิดที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การวิเคราะห์และประมวลผลการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การนำเสนอผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
Practice creating textile product design concept, textile product design, model making, product analysis and presentation.
 -    อาจารย์ประจำรายวิชา  แจ้งเวลาในการให้คำปรึกษาในชั่วโมงแรกของการสอน  
-    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1   มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
1.2.1   ให้ความสำคัญในระเบียบวินัยการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การส่งงานตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นตามระเบียบที่เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.2   บรรยายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับเนื้อหาของการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จรรยาบรรณทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ในรายวิชา ทัศนคติที่เปิดกว้าง รู้หน้าที่ใน
การทำงาน มีความรับผิดชอบ
1.2.3    มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นรายบุคคล
1.3.1    การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  การส่งงานตามกำหนดระยะเวลา  ที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 
1.3.2   ความซื่อสัตว์สุจริตวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย   และการสอบ
1.3.3   สังเกตพฤติกรรมการเรียนการทำงานรายบุคคล
2.1.1 รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2.1   บรรยาย อภิปราย โดยผู้สอนใช้สื่อที่หลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้การสร้างแนวความคิดที่ใช้ในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
2.2.2  ให้นักศึกษาปฏิบัติการออกแบบ ผลิตภัณฑ์สิ่งโดยนำหลักการทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้
2.2.3  มอบหมายงานศึกษาค้นคว้ารายบุคคล
2.3.1  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  
2.3.2  ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติและการนำเสนอผลงานรูปแบบออนไลน์และในชั้นเรียน
3.1.1 สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ  
3.2.1   ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลตำรา เอกสารและสื่อสังคมกับการเรียนการสอนสร้างแนวความคิดที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ                            
3.2.2   มอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์และประมวลผลการออกแบบ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและสรุปผล การนำเสนองาน โดยอภิปรายรายบุคคลร่วมแสดงความ
          คิดเห็น
3.3.1 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  การปฏิบัติงานการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน
4.1.1   มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4.2.1  จัดกิจกรรมในการสร้างภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นความรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ   การทำงานแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2.2  ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
4.3.1 ประเมินจากการร่วมจัดกิจกรรม และการรายงานผลของการจัดกิจกรรม
4.3.2 พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ติดตามการทำงานร่วมกับสมาชิกของนักศึกษาเป็นระยะ
5.1.1  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้เทคนิคและประยุกต์การแนวความคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อนำเสนอผลงาน  
5.2.2  นักศึกษาสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้
5.3.1 ประเมินจากผลการหาข้อมูลที่ถูกต้องจากการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์
5.3.2 ประเมินจากอธิบาย  การนำเสนอ และแก้ปัญหาด้านข้อมูลที่เหมาะสม
6.1.1  มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
6.2.1  บรรยายและสาธิตการปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  ตามขั้นตอนจากแบบและใบงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  
6.2.2  ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีความปราณีต
6.3.1  ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงานที่มอบหมาย
6.3.2  สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAATJ128 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 17 15% 15%
2 3.1.1,3.1.2 ประเมินผลจากผลงานภาคปฏิบัติ สัปดาห์ 1-8 20%
3 3.1.1,3.1.2 ประเมินผลจากผลงานภาคปฏิบัติ (การจัดการเรียนเต็มเวลาในชั้นเรียน) สัปดาห์ 10-16 30%
4 5.1.1, 6.1.1 การวิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอรายงาน ตลอดภาคการศึกษา 10%
5 1.1.1, 4.2.1,4.2.2 การเข้าชั้นเรียน การทำงานกลุ่ม และผลการทำงาน ทักษะในการสร้างสัมพันธ์และมารยามสังคมที่ดีระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. ดนต์ รัตนทัศนีย์.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาขบวนการออกแบบทางศิลปะอุตสาหกรรม  กรุงเทพ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง, 2535.
2. ตระกูลพันธ์  พัชรเมธา.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการทำหุ่นจำลอง.  เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2555.
3.  นิรัช  สุดสังข์.  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.  กรุงเทพมหานคร : สำหนักงานพิมพ์โอเดียนสโตร์,  2548.
4.  ประกรณ์  วิไล.  การออกแบบเซรามิก 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ,  2547.  
5.  พันธพงศ์ ตั้งธีรสุนันท์.  Design Innovation Trend.  กรุงเทพ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2549.
6.  พิชิต เลี่ยมพิพัฒน์. การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กระดาษบางปะอิน, 2518 . 7.  มนตรี เลากิตติศักดิ์.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาความรู้สิ่งทอเบื้องต้น.  เชียงใหม่:   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,  2559.   
8.  วิรุณ ตั้งเจริญ . การออกแบบ . กรุงเทพมหานคร : สำหนักพิมพ์วิณเวลอาร์ต , 2527. 9.  ศิรินทร์ ใจเที่ยง. นิตยสารวัฒนธรรมเสน่ห์ผ้าพื้นเมือง เสนห์ผ้าทอมือ. วารสารรายสามเดือน ปีที่ 51 ฉบับที่ 3 ตุลาคม-ธันวาคม 2555,  2555.
10.  สาคร คันธโชติ . การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ . กรุงเทพมหานคร : สำหนักงานพิมพ์โอเดียนสโตร์ ,2528 .
11.  สถาพร  ดีบุญมี ณ ชุมแพ.  ออกแบบอุตสาหกรรม.  กรุงเทพ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง,  2540
12.  เสรี  วงษ์มณฑา.  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ไดมอนด์ อิน บิสซิเนส เวิร์ด,  2542.
13.  อรัญ  วานิชกร. แหล่งข้อมูลสำหรับความคิดสร้างสรรค์,  2555.
ภาษาต่างประเทศ
หนังสือ
 14.  David Amold. The Handbook of Brand Management : London,  1993.  Engel James F., Blackwell Roger D., Miniard Paul W. Consumer 
                 behavior. Chicago:Dryden Press,  1993.
15.  Edward Lucie-Smith.  A History of Industrial Design.  Oxford : Phaidon, 1983.
16.  Eric Chan ,  1000 Product designs : form, function, and technology from  around the world.  U.S.A. : Rockport, 2010
17.  Green , Peter . Design Education . London : The anchor Press Ltd , 1979
18.  Gorp , Peter , ed . Living by design . London : Lund Humphries Publlshers Ltd . , 1978.
19.  Herz , Rodolf . Architects ' Data . London : Crosby Lockwood Staples , 1970.
20.  Kotler, Philip. Marketing Management : Analysis, Planning, Implementation
and Control. 9 th ed. New Jersey : Prentice Hall, 1997.
21.  Melanie Bowles And Ceri Isaac.  Digital Textile Design.  London :  Laurence King  Publishing LTD, 2009.
22.  Mel  Byars.  100 Design/100 Years, RotoVision SA :  Rue du Bugnon, 2001.
23.  Mike Baxter . Product  Design.  England : Clays, 1996.
24.  Mike Featherstone . The Body in Consumer Culture. in The Body, Social Process and Cultural Theory. M. Featherstone, M. Hepworth, and B. Turner . Eds.  London , 1991.
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในการทำรายงาน
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไว้ดังนี้

การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
2.2 การอภิปรายของผู้เรียนต่อเนื้อหาที่เรียน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
        3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอนและวิธีการสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำหนด
        3.2 หาแนวทาง และวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียน รู้ในวิชา โดยมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รวมในวิชาได้ดังนี้
    4.1 การทวนสอบผลการให้คะแนนนักศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
     4.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 การประชุมกรรมการประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงประสิทธิผลรายวิชา