การสร้างสไตล์เพื่องานแฟชั่น

Fashion Styling

    1.1 เพื่อให้มีทักษะการสร้าง  การผสมผสานและการออกแบบภาพลักษณ์ให้กับผู้สวมใส่เสื้อผ้าหรือผลงานการออกแบบเสื้อผ้าให้เป็นไปตามแนวความคิด  
    1.2 เพื่อให้มีทักษะการการวิเคราะห์และศึกษาแนวโน้มแฟชั่นจากสื่อและธุรกิจแฟชั่นต่างๆ  
    1.3 เพื่อให้มีทักษะการสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างทันสมัยตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
    1.4 เพื่อให้มีทักษะในการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค
    1.5 เพื่อให้มีทักษะในการวิเคราะห์ทัศนคติ  แนวคิด  บุคลิกภาพ  
    1.6 เพื่อให้มีประยุกต์การออกแบบและสร้างสไตล์เพื่องานแฟชั่น
      เพื่อให้เนื้อหาของรายวิชามีความเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน และเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานในการสอนทั้งในชั้นเรียนและออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams และเตรียมความพร้อมในการศึกษารายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
          ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้าง  การผสมผสานและการออกแบบภาพลักษณ์ให้กับผู้สวมใส่เสื้อผ้าหรือผลงานการออกแบบเสื้อผ้าให้เป็นไปตามแนวความคิด  การวิเคราะห์และศึกษาแนวโน้มแฟชั่นจากสื่อและธุรกิจแฟชั่นต่างๆ  การสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างทันสมัยตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค การวิเคราะห์ทัศนคติ  แนวคิด  บุคลิกภาพ  การออกแบบและสร้างสไตล์เพื่องานแฟชั่น
            Practice selecting the clothing and accessories appropriate for creating an personal image, predicting and spotting fashion trends, creating an unique image for audience, customer behavior analysis, personality development and case study.
    3.1 อาจารย์ผู้สอน  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาภายในชั้นเรียนทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams
    3.2 อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาทั้งในชั้นเรียนระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
2)  มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
1.2.1 บรรยายและสอดแทรกทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams เรื่องทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่นทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
1.2.2  ขานชื่อนักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams เมื่อเข้าชั้นเรียน ตามกำหนดเวลาของเกณฑ์ที่กำหนดไว้
1.3.1  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams ขณะอยู่ในชั้นเรียนและปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
1.3.2  การตรวจสอบเวลาเรียน และการตรงเวลาของนักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams ในการเข้าชั้นเรียน
  3) มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
2.2.1 ยกตัวอย่าง และปฏิบัติงานทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams โดยใช้การสร้างสไตล์เพื่องานแฟชั่น
2.2.2 สาธิตการการสร้างสไตล์เพื่องานแฟชั่น ทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams แล้วเลือกวิธีการออกแบบ ให้มีความสวยงาม และประโยชน์ใช้สอย
2.3.1   สอบปฏิบัติกลางภาคและปลายภาคทั้งในชั้นเรียน และระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams จากโจทย์ที่เน้นการสร้างสรรค์ผลงานการสร้างสไตล์เพื่องานแฟชั่น
3) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้
3.2.1  สาธิตการปฏิบัติงานการสร้างสไตล์เพื่องานแฟชั่น  ทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams แล้วให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปข้อมูล พร้อมนำเสนอผลงาน  สร้างสรรค์
3.3.1   สอบปฏิบัติงานการสร้างสไตล์เพื่องานแฟชั่น  ลักษณะของการแก้ปัญหางานออกแบบ (Problem Base Learning) ทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams
3.3.2   ผลงานหรือชิ้นงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams
3) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
4.2.1) มอบหมายงานรายกลุ่ม หรือกิจกรรมกลุ่มทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างสไตล์เพื่องานแฟชั่น
4.3.1  ประเมินจากผลงานที่ร่วมกันอภิปราย  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams
4.3.2  ประเมินจากรายงานกลุ่ม หรือกิจกรรมกลุ่ม ที่มอบหมายทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams 
2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน หรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1 มอบหมายให้นักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams ปฏิบัติงานสืบค้นข้อมูลโดยจากอินเตอร์เน็ต และหนังสือด้านการออกแบบและสร้างสไตล์เพื่องานแฟชั่น  รวมทั้งสาธิตการนำเสนอผลงานออกแบบ
5.3.1) ประเมินผลทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในผลงานปฏิบัติด้านการออกแบบและสร้างสไตล์เพื่องานแฟชั่น
5.3.2) ประเมินผลทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานกลุ่ม หรือรายบุคคล
3) มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
6.2.1) สอนปฏิบัติ หรือสาธิตทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams การออกแบบและสร้างสไตล์เพื่องานแฟชั่น   ให้นักศึกษาดูเป็นตัวอย่าง
6.2.2) สอนโดยใช้การทำโครงงานที่เน้นการแก้ปัญหาทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams ในงานการออกแบบและสร้างสไตล์เพื่องานแฟชั่น
6.3.1) ประเมินผลจากผลงานออกแบบของนักศึกษาที่ทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams ทำตามตัวอย่างจากคำแนะนำ
6.3.2) ประเมินผลจากผลงานออกแบบทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams ที่ได้จากการทำโครงงานออกแบบที่เน้นการแก้ปัญหา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAATJ140 การสร้างสไตล์เพื่องานแฟชั่น
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1 1.1 สอบปฏิบัติกลางภาค ในชั้นเรียน 1.2 สอบปฏิบัติปลายภาค ในชั้นเรียน 9 17 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15
2 3.1 4.1 5.1 2.1 การปฏิบัติงาน การสร้างสไตล์เพื่องานแฟชั่นในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams 2.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นในชั้นเรียน และผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams 2.3 ความสามารถในการวิเคราะห์งาน ผลงานการศึกษาค้นคว้า พฤติกรรมการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ทั้งในชั้นเรียนและออนไลน์ Ms Teams ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 60
3 1.1 3.1 สังเกตการเข้าชั้นเรียน / ความตั้งใจในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams 3.2 สังเกตความรับผิดชอบในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams 3.3 สังเกตการแต่งกาย ในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 10
เกสร  สุนทรศรี. งานเสื้อผ้าและการแต่งกาย, 2541.
จารุพรรณ  ทรัพย์ปรุง.  การออกแบบเครื่องแต่งกาย.  กรุงเทพ: โอเดียนสโตร์,  2543.
จิตรพี  ชวลาวัณย์.  การออกแบบเครื่องแต่งกายสมัยใหม่.  กรุงเทพ: โอเดียนสโตร์,  2555.
เจียมจิต  เผือกศรี.  การออกแบบเสื้อ.  กรุงเทพ: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ,  2550.
นาโอกิ  วาตานาเบะ.  เทคนิคการวาดภาพแฟชั่นร่วมสมัย. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ ดวงกมลพับลิชซิ่ง,  2553.
นวลน้อย  บุญวงษ์.  หลักการออกแบบ.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2539.
นิตยา  นวลศิริ. ผ้าทอพื้นบ้านภาคเหนือ.
นพวรรณ  หมั้นทรัพย์. ออกแบบเบื้องต้น. เชียงใหม่  : บริษัทนครฟิลม์อินเตอร์กรุฟจำกัด, 2551.
พรสนอง  วงศ์สิงห์ทอง.  การออกแบบและพัฒนาแฟชั่นและมัณฑณภัณฑ์.  กรุงเทพ: วิสคอมเซ็นเตอร์,2550.
พวงผกา  คุโรวาท. ประวัติเครื่องแต่งกาย. กรุงเทพฯอมรการพิมพ์, 2535.
ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ. ความคิดสร้างสรรค์ในไทย. งานสัมมนา กรุงเทพฯ, 9 มิย. 51.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์,2556. การคิดเชิงสร้างสรรค์ กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย.
อรัญ  วานิชกร  องค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทย : การออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย รายงานการวิจัย
           คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.2557.“ศิลปะร่วมสมัย”(ออนไลน์),สืบค้นจาก
http://www.ocac.go.th/index.php? (วันที่สืบค้น 10 พฤศจิกายน 2556)
สารานุกรมวิกิพีเดีย. 2557, “ศิลปะร่วมสมัย” (ออนไลน์) สืบค้นจาก th.wikipedia.org/wiki/
(วันที่สืบค้น 10 พฤศจิกายน 2556)
   2.1  ภาพตัวอย่างรูปแบบ การสร้างสไตล์เพื่องานแฟชั่น
   2.2  ข้อมูลด้านการสร้างสไตล์เพื่องานแฟชั่น จากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป)
   3.1 ข้อมูลจากสารานุกรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสไตล์เพื่องานแฟชั่น
   3.2 ข้อมูลจากห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ
   3.3 ข้อมูลจากเว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้องกับงานแฟชั่น
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาดังนี้คือ
1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams
1.2 แบบประเมินผลผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams
2.2   การอภิปรายของผู้เรียนต่อเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams
2.4   การตรวจผลงานของนักศึกษา ที่เป็นผลการปฏิบัติงานเขียนแบบในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 ทบทวนเนื้อหา และวิธีการสอนในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams ให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำหนด
3.2 หาแนวทาง และวิธีการสอนในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ Ms Teams ที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ซึ่งมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนนักศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
4.2  การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
4.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของนักศึกษาและผลงานตามที่มอบหมาย
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   การประชุมกรรมการประจำหลักสูตรในชั้นเรียนและออนไลน์ Ms Teams เพื่อพิจารณาปรับปรุงประสิทธิผลรายวิชา