เครื่องหมายการค้าและการสร้างแบรนด์

Trademark and Branding

1. รู้และเข้าใจหลักออกแบบเครื่องหมายการค้า
2. รู้และเข้าใจหลักการสร้างแบรนด์ และการสื่อสารแบรนด์
3. มีทักษะในการออกแบบเครื่องหมายการค้า และการสร้างบุคลิกของแบรนด์
      เพื่อเปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเหมาะกับสถานการณืปัจจุบันในท้องตลอด
โดยมุ่งสนองนโยบายการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศษตวรรษที่ 21
          การออกแบบเครื่องหมายการค้าและการจดทะเบียน การสื่อสารแบรนต์หรือองค์กร การเขียนข้อมูลเพื่อสื่อสารออนไลน์หรือออฟไลน์
อาจารย์ประจำรายวิชาจัดช่วงเวลาให้คำปรึกษาเกี่ยวรายวิชาที่สอนวันละ 1 ชั่วโมง (สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง)
อาจารย์ประจำรายวิชาจัดให้คำปรึกษานอกเวลาผ่าน Line  
1.1.1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.2 มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
1.1.3 มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ
สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของนักออกแบบ ปลูกฝังงานพื้นฐานเพื่อฝึกความมีวินัย อดทน ตรงต่อเวลา

                3. ให้นักศึกษาทำงานรายเดี่ยว หรือฝึกความรับผิดชอบ
1.3.1  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียนและการแต่งกาย
1.3.2  ประเมินจากการพฤติกรรมการปฏิบัติการและการสอบ
1.3.3  ประเมินจากความรับผิดชอบในการส่งงาน หน้าที่ที่ได้รับ
2.1.1 รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ
2.1.3  มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
2.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา
2.2.1 ถ่ายทอดทฤษฎี หลักการ และการนำไปใช้ใ ช้วิธีการฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
2.2.2 เน้นให้นำความรู้ที่ทันสมัย เทคโนโลยีมาเชื่อมโยงสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
2.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3.1  ประเมินจากการวิเคราะห์แนวคิดก่อนออกแบบ
2.3.2  การปฏิบัติประเมินจากการออกแบบ องค์ประกอบ  และการอธิบายด้วยภาพนำเสนองาน
3.1.1 สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาน
3.1.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.3 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้
3.1.4 มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
 ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยประยุกต์จากองค์ความรู้ในรายวิชา จัดการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหาจากการปฏิบัติจริง
3.3.1   ตรวจสอบกระบวนการคิดเชิงออกแบบของนักศึกษา จากผลการปฏิบัติงาน
4.1.1  มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4.1.2  มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3  สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
4.2.1   จัดกิจกรรมรายบุคคล และกิจกรรมที่เน้นการมีปฎิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง เหมาะสมตามกิจกรรม
4.2.2   สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร
4.2.3  สอดแทรกกรณีศึกษา ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคม
4.3.1  สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษารายบุคคล หรือขณะร่วมกิจกรรมกลุ่ม
4.3.2  ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ งานที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 
4.3.3  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือการประสานงาน หรือความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคม
5.1.1  สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.2  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.3  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรม
5.2.1   จัดการเรียนการสอนที่ต้องอาศัยทักษะคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสาร
5.2.2   จัดการเรียนการสอนที่สืบค้นข้อมูล และเทคโนโลยีในการนำเสนองาน

 
 
 
5.2.3   จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน การนำเสนอผลงาน
    5.3.1   ตรวจสอบกระบวนการคิดจากการปฏิบัติการ
    5.3.2   ตรวจสอบข้อมูลที่สืบค้น และการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
    5.3.3  ทักษะการฟัง และการพูด จากการทำงานรายเดี่ยว หรือกลุ่มในการปฏิบัติการ ทักษะการเขียน การอ่านจากการเขียนรายงานภาคเอกสาร และผลการปฏิบัติ
6.1.1  มีทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานตน
   6.2.1 เชื่อมโยงความรู้ ความสัมพันธ์ในศาสตร์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีความแตกต่าง
  6.3.1 ประเมินจากการนำมาใช้ทั้งทางตรง และทางอ้อม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 5. ทักษะวิเคราะห์การใช้ตัวเลข และสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 1.2 มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น 1.3 มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ 2.1 รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 2.2 มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ 2.3 มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 2.4 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา 3.1 สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาน 3.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 3.3 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ 3.4 มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 4.1 มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 4.2 มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง 5.1 สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรม 6. มีทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานตนเอง
1 BAAPD111 เครื่องหมายการค้าและการสร้างแบรนด์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.3 - การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา การแต่งกาย การตรงต่อ เวลา 1-16 10
2 2.1.1, 2.1.2 3.1.1, 3.1.2 สอบกลางภาค 9 15
3 2.1.1,2.1.2 3.1.1, 3.1.2 สอบปลายภาค 18 15
4 3.1.2, 4.1.3, 5.1.1 -ภาคปฏิบัติงานรายสัปดาห์ และโครงการ 1-16 60
ปิยชาติ อิศรภักดี. (2559) BRANDING 4.0. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์ ฮาว ทู.
สุมิตรา ศรีวิบูลย์. (2547) การออกแบบอัตลักษณ์. กรุงเทพฯ: คอร์ ฟังค์ชั่น.
ทองเจือ เขียนทอง. (2542) การออกแบบสัญลักษณ์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สิบประภา.
วิทวัส ชัยปาณี. (2548). สร้างแบรนด์อย่างสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: มติชน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์. (2561). ทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับผู้ประกอบการ เครื่องหมายการค้า. (พิมพ์ครั้งที่1). นนทบุรี: สำนักพิมพ์ก้อนเมฆ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์. (ม.ป.ป). ทรัพย์สินทางปัญญา [แผ่นพับ]. นนทบุรี: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
ปลายมีนา แตงโสภา. (2551). Handbook จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้วยตนเอง. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์