การทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว็กซ์

Wax of Jewelry Mastering

        ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับ การคำนวณ และเปรียบเทียบน้ำหนัก แวกซ์กับโลหะมีค่าเทคนิคการขึ้นรูปชิ้นส่วนตัวเรือนเครื่องประดับด้วยแวกซ์ พื้นฐานการทำต้นแบบด้วยแวกซ์ การทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยแวกซ์ชั้นสูง
1. ฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับการคำนวณและการเปรียบเทียบน้ำหนักแวกซ์ กับโลหะมีค่า
2. เทคนิคการขึ้นรูปชิ้นส่วนตัวเรือน เครื่องประดับด้วยแวกซ์
3. พื้นฐานการทำต้นแบบด้วยแวกซ์
4. การทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยแวซ์ชั้นสูง
ฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับการคำนวณและการเปรียบเทียบน้ำหนักแวกซ์ กับโลหะมีค่าเทคนิคการขึ้นรูปชิ้นส่วนตัวเรือน เครื่องประดับด้วยแวกซ์ พื้นฐานการทำต้นแบบด้วยแวกซ์ การทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยแวซ์ชั้นสูง
1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
1.1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.2 มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ
1.2.1 บรรยายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างรูปแบบต้นแบบ เครื่องประดับด้วยแวกซ์
1.2.2 กำหนดให้นักศึกษาเรียนตาม เนื้อหาตามหลักสูตรและศึกษาเนื้อหานอกชั้นเรียน
1.3.1  พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2  ผลงานทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยแวกซ์หรือเทียน
2.1.1.มีความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติ ในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาที่ศึกษา
2.1.2 รอบรุ้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
1.2.1บรรยายเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างรูปแบบต้นแบบ เครื่องประดับด้วยแวกซ์
1.2.2กำหนดให้นักศึกษาเรียนตาม เนื้อหาตามหลักสูตรและศึกษาเนื้อหานอกชั้นเรียน
1.2.3 สอนออนไลน์ ms-team
สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
ผลงานทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยแวกซ์หรือเทียน
ประเมินผลออนไลน์ ms-team
3.1.1 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
3.1.2 พัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้ เครื่องมือ 
สอนแบบปฏิบัติโดยใช้รูปภาพประกอบ และ ตัวอย่างผลิตต้นแบบครื่องประดับด้วยแวกซ์  สอนออนไลน์ ms-team
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีเน้นการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เครื่องมือ
3.3.2 วัดผลจากงานปฏิบัติปลายภาคเรียนทั้งการวาดรูปด้วยมือ และ เขียนบรรยาย
3.3.3 สอนออนไลน์ ms-team
4.1.1.สามารถแสดงความเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความเห็นที่แตกต่าง
4.1.2มีภาวะการเป็นผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองรับฟังความเห็นของผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
4.2.1 มอบหมายงานรายบุคคล ปฎิบัติให้ดูตัวอย่างชิ้นงาน
4.2.2 สอนออนไลน์ ms-team
        
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน อาจารย์ผู้สอน
4.3.2 ประเมินจากผลงานที่นำเสนอและพฤติกรรมการทำงานของนักศึกษาตามหลักการ
4.3.3 ประเมินจากการมอบหมายงานนอกเวลา  
4.3.4 สอนออนไลน์ ms-team 
5.1.1.สื่อสารด้วยการพูด ฟังอ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไปตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรมและนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.2.สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ โดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.3   สอนออนไลน์ ms-team
5.3.1ประเมินจากผลงาน และการนำเสนอด้วยผลงานต้นแบบเครื่องประดับที่เหมาะสม
5.3.2ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
5.3.3 สอนออนไลน์ ms-team
6.1.1 มีทักษะในการทำตามแบบ และปฎิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
6.1.2 มีมีทักษะในการหาแเนวทาง และปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
สอนแบบปฏิบัติโดยใช้รูปภาพประกอบ และ ตัวอย่างผลิตต้นแบบครื่องประดับด้วยแวกซ์ ใช้เทคโนโลยีในการฝึกปฎิบัติ
สอนออนไลน์ ms-team
ประเมินงานตามที่ได้รับคำสั่ง ผลงาน
 สอนออนไลน์ ms-team
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAATJ141 การทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว็กซ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ประเมินผลการเรียนรู้จาก ประสิทธิภาพของผลงานนักศึกษา ประเมินผลด้วยผลงานฝึกปฎิบัติที่ได้รับมอบหมายและสอบวัดผลกลางภาคกับปลายภาค ประเมินผลงานปฎิบัติทุกสัปดาหและสอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 9และสอบปลายภาคสัปดาห์ที่17 สอบปลายภาคและกลางภาคเก็บคะแนน 30คะแนน คัแนนผลงานปฎิบัติ 60คะแนน คะแนนจิตพิสัย 10คะแนน
    1.1   มาณพ ถนอมศรี.ศิลปะสำหรับครู.กรุงเทพฯ : หจก เอมี่ เทรดดิ้ง, 2546.     1.2  วัฒนะ จูฑะวิภาต.การออกแบบเครื่องประดับ.กรุงเทพฯ : ธนาเพรส แอนด์ กราฟฟิค จำกัด, 2545.     1.3  ศศิธร ชุมแสง พอล.จิวเวลรี่ดิไซน์. กรุงเทพฯ :โอ เอส พริ้น ติ้งเฮ้าส์, 2549.
เอกสารทางวิชาการ นิตยสาร
3.1 เว็บไซต์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหนังสือรูปแบบเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ 
 3.2 ข้อมูลจากสถานที่จริง เช่น พิพิธภัณฑ์ กลุ่มโอทอป กลุ่มวิสาหกิจ
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไว้ดังนี้ 
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้  2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน  2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา  2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
สอนออนไลน์ ms-team
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  คือการจัดสัมมนาการจัดการเรียนการสอน สอนออนไลน์ ms-team
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้  4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร  4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้  5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4  5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจาร