บรรจุภัณฑ์เพื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Packaging for E-commerce

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจองค์ประกอบของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ การสร้างสื่อดิจิทัล เว็บเพจ เว็บไซต์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างเนื้อหา และการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อสารกับกลุ่มตลาดออนไลน์
เพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
องค์ประกอบของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ การสร้างสื่อดิจิทัล เว็บเพจ เว็บไซต์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างเนื้อหา และการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อสารกับกลุ่มตลาดออนไลน์ 
-ไม่มี-
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 2. มีวินัย มีความรับผิดชอบทั้งส่วนตนและส่วนรวม 3. มีความเสียสละ มีความรัก เมตตาและปรารถนาดีต่อผู้อื่น 4. มีจิตสาธารณะ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้ 5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับของสังคมและองค์กร 6. เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อื่น
1. การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. แทรกตัวอย่างในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 3. ฝึกปฎิบัติตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
1. การประเมินพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตามเวลา 2. การประเมินผลจากการนำเสนองานที่มอบหมายและการอ้างอิงข้อมูลอย่างถูกต้อง 3. การสอบวัดความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่สำคัญของบรรจุภัณฑ์เพื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงานบรรจุภัณฑ์เพื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4. สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมในบรรจุภัณฑ์เพื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
5. สามารถบูรณาการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
6. สามารถติดตามพัฒนากระบวนการผลิตบบรรจุภัณฑ์เพื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง
1. การสอนโดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น RBIS (Research-based Instructional Strategies) คือ 1) การกำหนดปัญหา 2) การตั้งสมมุติฐาน 3) การรวบรวมข้อมูล 4) การวิเคราะห์ข้อมูล 5) กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 6) การนำผลงานไปใช้ ประโยชน์กับท้องถิ่น 7) การสรุปผล โดยมีเนื้อหาที่นักศึกษาต้องศึกษาและนำมาใช้ในกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์คือ การเขียนแบบเพื่องานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 2. การสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน เป็นการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนจากผลงานวิจัยของผู้สอน
1. การประเมินผลจากการนำเสนอผลงานตามกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ 2. การสอบวัดความรู้ 3. งานที่ได้รับมอบหมาย
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 2. สามารถสืบค้น ตีความและประเมินข้อมูลเพื่อนำมาแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3. สามารถรวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา 4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ปัญหากระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์
1. การสอนโดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น RBIS (Research-based Instructional Strategies) โดยมีเนื้อหาที่นักศึกษาต้องศึกษาและนำมาใช้ในกระบวนการวิจัย/งาน สร้างสรรค์คือการฝึกปฏิบัติตามกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์
1. การประเมินผลจากการนำเสนอผลงานตามกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์
1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนได้อย่างสร้างสรรค์ 2. สามารถทำงานเป็นทีม มีการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทผู้นำและผู้ร่วมทีมงาน 3. มีความเคารพและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม 4. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคม
1. การสอนโดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น RBIS (Research-based Instructional Strategies) โดยมีเนื้อหาที่นักศึกษาต้องศึกษาและนำมาใช้ในกระบวนการวิจัย/งาน สร้างสรรค์คือ การสร้างสรรค์ผลงานที่มีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานที่เหมาะสม มีประโยชน์กับท้องถิ่น การปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
1. การประเมินผลจากการนำเสนอผลงานตามกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นต่อบรรจุภัณฑ์เพื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่นำข้อมูลทางสถิติมาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การเขียน และการนำเสนอผลงาน
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
1. การสอนโดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น RBIS (Research-based Instructional Strategies) โดยมีเนื้อหาที่นักศึกษาต้องศึกษาและนำมาใช้ในกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์ นักศึกษา มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์และ/หรือสื่อการสอน E-Learning การนำเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
1. การประเมินผลจากการนำเสนอผลงานตามกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรร
1. สามารถปฏิบัติงานด้วยทักษะในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ 2. สามารถปฏิบัติงานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3. สามารถประยุกต์ความรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์เพื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1. การสอนโดยใช้การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น RBIS (Research-based Instructional Strategies) โดยมีเนื้อหาที่นักศึกษาต้องศึกษาและนำมาใช้ในกระบวนการวิจัย/งาน สร้างสรรค์ การประยุกต์ความรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์ตามความสนใจ หรือตามแนวทางเฉพาะตัวของนักศึกษา
1. การประเมินผลจากการนำเสนอผลงานตามกระบวนการวิจัย/งานสร้างสรรค์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAAPD116 บรรจุภัณฑ์เพื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การประเมินพฤติกรรมภายในห้องเรียน 1-8, 10-16 10%
2 ความรู้ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9, 17 20%
3 ทักษะทางปัญญา การศึกษาค้นคว้า ศึกษา องค์ความรู้จากในชั้นเรียนออนไลน์ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
5 ทักษะการวิเคราะห์ ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ การศึกษาค้นคว้า ศึกษา องค์ความรู้จากในชั้นเรียนออนไลน์ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
6 ทักษะพิสัย การเข้าร่วมชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-COMMERCE) 2. การดำเนินงานข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3. การบรรจุภัณฑ์ 4. การปฏิบัติการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
- ไม่มี -
- ไม่มี -
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2 แบบสอบถามเพื่อประเมินผู้สอน และประเมินรายวิชา
2.1 ระดับผลการเรียนของนักศึกษา 2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.1 การสัมมนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน 3.2 การวิจัยชั้นเรียน
มีคณะกรรมการสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบชิ้นงาน วิธีการให้คะแนนและการให้คะแนนพฤติกรรม 
 
จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอนและ รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น คือ ปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อยทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์