ทักษะช่างเกษตร และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม

Farm Shop Skills and Farm Machinery

1.1 รู้กฎแห่งความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 1.2 มีทักษะในการเลือกประเภทของเครื่องมือในงานไม้ งานปูน งานคอนกรีต งานไฟฟ้า งานประปา และงานสี 1.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานช่างขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับงานไม้ งานปูน งานคอนกรีต งานไฟฟ้า งานประปา งานสี และเครื่องยนต์เล็ก 1.4 มีเจตคติที่ในการปฏิบัติงาน 
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน และมีสามารในการปฏิบัติงานช่าง 2.2 เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกฎแห่งความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ประเภทของเครื่องมือ การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือ ในงานไม้ งาน ปูน งานคอนกรีต งานไฟฟ้า งานประปา งานสีและและเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
อาจารย์ประจำวิชาจัดตารางเวลาเพื่อให้คำปรึกษาเฉพาะเป็นรายบุคคล
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1.2 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 1.4 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด 2. เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 3. สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม สอนหลักพุทธธรรม คุณงามความดี ที่มีต่อตนเองและสังคม
1. การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา 2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จากการขานชื่อการให้คะแน 3. ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ - สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จากการขานชื่อการให้คะแนนเข้าชั้นเรียน นเข้าชั้นเรียน
1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ นำนักศึกษาออกไปทำกิจกรรมการบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ชุมชน และยังได้นำองค์ความรู้จากภายนอกมาถ่ายทอดให้นักศึกษาในชั้นเรียน ด้วยวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สำหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและการปฏิบัติการ ประเมินด้านความรู้จากกิจกรรม.........ของผู้เรียน
1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ 2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา ( Problem Based Instruction)และนำงานวิจัยมาเสริมทักษะแก่ผู้เรียน มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
ประเมินจากการรายงานผลการดำเนินงานและการแก้ปัญหา ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย/การทดสอบย่อย
1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
ให้คำแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสรกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯเพื่อส่งเสริมทักษะการอยู่ในสังคม กำหนดการทำงานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่มและผลัดกันเป็นผู้รายงาน ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา ประเมินพฤติกรรมภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 3 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข ใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และให้นักศึกษานำเสนอหน้าชั้น
สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ ประเมินจากผลงานและการนำเสนอรายงานด้วยสื่อภาษาต่างประเทศ
1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
ใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย มอบหมายงานปฏิบัติจากของจริง
สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านในการปฏิบัติงานและมีการบันทึกเป็นระยะ ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1 BSCAG013 ทักษะช่างเกษตร และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.3, 4.3.2 สอบปฏิบัติ สอบกลางภาค สอบปลายภาค ตลอดภาคการศึกษา 9 18 40% 15% 15%
2 4.2.1, 4.2.3, 4.3.2, 4.5.3 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
- กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 2524. ช่างเกษตรเบื้องต้น 1. โรงพิมพ์คุรุสภา. ลาดพร้าว กรุงเทพฯ. - จำเนียร ศิลปวานิชและเสน่ห์ กลิ่นบุนนาค. 2538. คู่มือฝึกฝีมือพื้นฐานเบื้องต้น. ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ. กรุงเทพฯ. - เฉลี่ยว โพธิวิรุฬ. 2528. เทคโนโลยีงานไม้. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ. - ณรงค์ ชอนตะวัน 2538. ไฟฟ้าเบื้องต้น และงานไฟฟ้าทั่วไป. โรงพิมพ์ หจก.เอราวัณการพิมพ์ กรุงเทพฯ. - ถาวร สุทธิพันธ์. 2528. เทคโนโลยีไม้และคอนกรีต. สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้. เชียงใหม่. อัดสำเนา - ธีรพงษ์ เฉลิมจิระวัฒน์ และวิทูรย์ สิมะโชคดี. 2530. วิศวกรรมและการบริหารความ ปลอดถัยในโรงงาน. โรงพิมพ์ หจก. เอช-เอน การพิมพ์. กรุงเทพฯ. - บุญธรรม ภัทราจารุกุล. 2540. วัสดุช่าง. บริษัท ซีเอดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน). กรุงเทพฯ. - ประณต กุลประสูตร. 2527. เทคนิคงานประปา. โรงพิมพ์อมรินทร์การพิมพ์. กรุงเทพฯ. - ประณต กุลประสูตร. 2530. เทคนิคงานปูน - คอนกรีต. โรงพิมพ์ หจก. ภาพพิมพ์. กรุงเทพฯ. - ประณต กุลประสูตร. 2531. ช่างเทคนิคเบื้องต้น 3 (เทคนิคงานประปา). โรงพิมพ์บริษัท อมรินทร์พลิ้นติ้งกรุฟ จำกัด. กรุงเทพฯ. - ประณต กุลประสูตร. 2531. เทคนิคงานสี. โรงพิมพ์บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งกรุฟ จำกัด. กรุงเทพฯ. - ประณต กุลประสูตร. 2533. เทคนิคงานไม้. โรงพิมพ์บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งกรุฟ จำกัด. กรุงเทพฯ. - ประณต กุลประสูตร. 2535. ช่างเทคนิคเบื้องต้น 4 (เทคนิคงานสี). โรงพิมพ์บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้งกรุฟ จำกัด. กรุงเทพฯ. - ประณต กุลประสูตร. 2535. เทคนิคงานปูน - คอนกรีต. บริษัทเอ็ม.พี.พับลิชชิ่ง จำกัด. กรุงเทพฯ. - ปราณี พรรณวิเชียร. มปป. การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารกิจกรรม 5 ส. สำนักพัฒนาและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.อัดสำเนา - ผ่อง อินทุลักษณ์. 2529. ช่างปูนและการคิดราคา. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ - พงพันธ์ วรสุนทโรสก. 2538. วัสดุก่อสร้าง. บริษัท ซีเอด็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน). กรุงเทพฯ. - พนม ภัยหน่าย. 2526. เทคนิคงานไม้เบื้องต้น. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ. - พิภพ สุนทรสมัย. 2527. ช่างปูนก่อสร้าง. โรงพิมพ์ภาพพิมพ์. กรุงเทพฯ. - พิภพ สุนทรสมัย. 2531. การซ่อมแซมและตกแต่งอาคาร. สมาคมส่งเสริมเทคโนดลยี (ไทย - ญี่ปุ่น) กรุงเทพฯ. - พิภพ สุนทรสมัย. 2531. วิศวกรรมการเดินท่อและตั้งเครื่องสุขภัณฑ์. โรงพิมพ์ หจก. เอช - เอ็น การพิมพ์. กรุงเทพฯ. - พิภพ สุนทรสมัย. 2523. ช่างปูนก่อสร้าง. โรงพิมพ์ หจก. สีทองกิจไพศาล. กรุงเทพฯ. - พิถพ สุนทรสมัย. 2523. ปฏิบัติการและควบคุมงานคอนกรีต. โรงพิมพ์ หจก. สีทองกิจไพศาส. กรุงเทพฯ. - พิภพ สุนทรสมัย. 2523. การซ่อมแซมและตกแต่งอาคาร. บริษัท ส. เอเชียเพรส (1989) จำกัด. กรุงเทพฯ. - พิภพ สุนทรสมัย. 2535. ช่างปูนก่อสร้าง. พิมพ์ครั้งที่ 9 บริษัท ที พี พริ้น จำกัด. กรุงเทพฯ. - พิภพ สุนทรสมัย. มปป. เทคนิคการสร้างอาคารเบื้องต้น.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี กรุงเทพฯ. - ภัคดี ฐานปัญญา. 2526. เทคนิคการซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์. โรงพิมพ์พิทักษ์อักษณ. กรุงเทพฯ. - วิจิตร บุณยะโหตระ. 2529. บทความอุบัติภัยจากการทำงาน. สำนักงานคณะกรรมการการ ป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ. - วิทูรย์ สิมะโชคดี. 2538. หลักกฎหมายอุตสาหกรรมความปลอดภัยและสุขอนามัย. สำนักพิมพ์นิติธรรม. กรุงเทพฯ. - วิทูรย์ สิมะโชคดีและธีรพงษ์ เฉลิมจิระวัฒน์. 2539. วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัย. มปท. กรุงเทพฯ. - สำนักพัฒนาและบริการวิชาการ มปป. มาตรฐาน 5 ส สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.อัดสำเนา - สนั่น เจริญเผ่าและคณะ. 2521. คอนกรีตเสริมเหล็ก. โรงพิมพ์ หจก.ป.สัมพันธ์พาณิชย์. กรุงเทพฯ. - สืบศักดิ์ บุญสิทธิ์. 2540. ความปลอดภัยโรงงาน. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์เทเวศร์. กรุงเทพฯ. - สุธี รัตนเสถียรและอนันต์ชัย เที่ยงดาห์. 2535. ระบบความปลอดภัยในโรงงาน. สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. กรุงเทพฯ. - เสน่ห์ ธนารัตน์สฤษดิ์. 2531.ทฤษฎีภาคปฏิบัติ. โรงพิมพ์โอเอสพริ้นติ้งเฮ้าส์. กรุงเทพฯ. - โสภณ เสือพันธ์และคณะ. 2537. ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม. บริษัท สำนักพิมพ์ เอมพันธ์ จำกัด. กรุงเทพฯ. - โสภณ เสือพันธ์และคณะ. 2537. ความปลอดภัย. บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด. กรุงเทพฯ. - เอกสารความปลอดภัย. มปป. ความปลอดภัยในการทำงาน. สถาบันความปลอดภัยในการ ทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ. - Cunningham, B.M.and W.F. Holtrop. 1956. Woodshop Tool Maintenance. Chas.A.Benneett Co., Inc., Peoria, lllinois. - Glenn E. Baker. 1976. Wood technology. Howard W. Sams Company, Indianapolis, - John. M.M. 1955. Shopwork on the Farm. Mc Craw - Hill Book Co., Inc, New York, Toronto, London - Kreh, R.T., Sr .1976. Masonry Skill. 1st . ed. Delmar Publishers, Albany New York.
เอกสารประกอบการสอน ทักษะช่างเกษตร
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์ - เอกสาร e-learning
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ