การดำเนินงานบริการส่วนหน้า

Front Office Operation

- มีความรู้ความเข้าใจในสายงานการโรงแรม ( การต้อนรับส่วนหน้า )
- ทราบถึงกระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้น จนจบขั้นตอน
- สามารถนำไปประกอบร่วมกับธุรกิจท่องเที่ยวได้
- สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง  
- เพื่อให้ตามทันกับยุคสมัยโรงแรมปัจจุบัน
- เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ
- มีรายวิชาความรู้มากขึ้น
- เกิดแรงจูงใจในเนื้อหาวิชาเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการส่วนหน้า โครงสร้างแผนกบริการส่วนหน้า คุณสมบัติของพนักงาน งานสำรองห้องพัก ช่องทางการสำรองห้องพักในปัจจุบัน งานอาคันตุกะสัมพันธ์ งานสื่อสาร งานบริการส่วนตัว(บัทเลอร์) งานต้อนรับส่วนหน้า งานบริการโถงต้อนรับ(Concierge) กระบวนการเข้าพัก การประสานงานงานกับหน่วยงานหรือแผนกอื่นทั้งภายในและภายนอก การแก้ไขปัญหาในงานบริการส่วนหน้า แนวโน้มของการบริการส่วนนหหน้า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ส่อออนไลน์กับงานบริการส่วนหน้า 
3.1  อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษาหาผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
3.2  อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับ กับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2.2 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ
1.3.3 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนามี ภาวะ  ผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
1.4.4 มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปฏิบัติกิจกรรมตามสถานการณ์  เกม  และบทบาทสมมุติแล้วอภิปรายถึงแนวคิด  ข้อคิดที่สร้างความเข้าใจชีวิต  เข้าใจคน  และเข้าใจธรรมชาติ  และการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสมและสันติ
1.2.2  อภิปรายกลุ่มทั้งกลุ่มเฉพาะ  และกลุ่มใหญ่
1.2.3  กำหนดให้นักศึกษาหากรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาวิเคราะห์ตามศาสตร์และทฤษฎีที่เรียนพร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
 
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา
1.3.2  พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผลถูกต้อง  เหมาะสม  และสร้างสรรค์
1.3.3  ประเมินผลการนำเสนอกรณีศึกษาที่มอบหมาย
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
2.2 มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3 มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1  บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
2.2.2  อภิปรายหลังการทำกิจกรรม  เกม  หรือสถานการณ์จำลอง
2.2.3  การทำงานกลุ่มและนำเสนอรายงานจากการค้นคว้า
2.2.4  การวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีต่างๆ ที่เรียน
2.2.5  การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก  (Problem – based Learning)
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1  ทดสอบกลางภาคและปลายภาค
2.3.2  ประเมินผลจากการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
 
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
3.1 มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้งรวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
3.2 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3.3 มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิผล
3.2 วิธีการสอน
3.2.1  ร่วมกิจกรรม  เกม  บทบาทสมมุติแล้วอภิปรายกลุ่ม  พร้อมกับรายงานทั้งด้านวาจาและการเขียน
3.2.2   อภิปรายกลุ่ม
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1  สอบกลางภาคและปลายภาค
3.3.2  พิจารณาจากการนำเสนอรายบุคคล และ รายกลุ่ม
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1 มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
4.2 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล
4.2 วิธีการสอน
4.2.1  จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2  มอบหมายงานทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล
4.2.3  วิเคราะห์เหตุการณ์  บ้านเมือง  สังคม  ข่าว  ในงานการมีปฏิสัมพันธ์
 
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1  นักศึกษาประเมินผลตนเองและเพื่อนด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด  เกี่ยวกับการวิเคราะห์กรณีศึกษา  ข่าว เหตุการณ์ 
4.3.2  ประเมินผลการรายงานที่นักศึกษานำเสนอ
4.3.3  ประเมินผลจากการอภิปรายกลุ่ม
 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม
5.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 มีความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลการแปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล
5.2 วิธีการสอน
5.2.1  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ทางเว็บไซต์  แล้ววิเคราะห์พร้อมกับนำเสนอ ทั้งแบบบรรยาย  และตารางตัวเลข  พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง
5.2.2  นำเสนอผลการศึกษาข้อมูล  พร้อมการวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย  หลังจากฟังการนำเสนอผลการศึกษาของเพื่อน
5.3.2  ประเมินจากรายงานการเขียน และการนำเสนอผลงานในรูปของเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล