เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 3

Interior Architectural Technology 3

   นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเขียนแบบโครงสร้างสำหรับการก่อสร้าง  ทำการปฏิบัติการเขียนแบบ งานระบบที่เกี่ยวข้องได้แก่  การเขียนรายการประกอบแบบงานไฟฟ้า ฝ้าเพดานและระบบเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมภายใน   ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ  ด้วยเครื่องมือเขียนแบบและคอมพิวเตอร์ และสามารถจัดทำรูปเล่ม ของของการเขียนแบบ เพื่อทำการก่อสร้าง
     นำข้อมูลจากการประเมินการสอนโดยนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาปรับปรุง  ในการสอน เสริมแนวทางการ  ใช้ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการ เขียนแบบ ให้คำแนะนำ แนวทาง การพัฒนาแบบ  โดยการแบ่งกลุ่มตรวจระหว่าผู้สอนและผู้เรียน   เพิ่มตัวอย่างงาน  เขียนแบบ เพื่อทำการก่อสร้าง  โดยเน้นเรื่องงานระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคารและการให้รายละเอียด
แบบ ด้วยภาษาอังกฤษ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการโครงสร้าง งานระบบ งานไฟฟ้า ฝ้าเพดาน ห้องน้ำ และระบบเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการเขียนรายการประกอบแบบ ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ ด้วยเครื่องมือเขียนแบบและคอมพิวเตอร์
   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาหน้าชั้นเรียนจัดเวลา ให้คำปรึกษา เป็นราย บุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ) โดยระบุ เวลา  ไว้ใน ตารางสอน และแจ้งนักศึกษาในชั่วโมงแรก ของสัปดาห์
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับ ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1) ปลูกฝังความมีวินัยการตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ ต่อตนเอง โดยเน้นการเข้าเรียน  อธิบายข้อกำหนด  ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียน การลด-ถอน  รายวิชา หากนักศึกษาไม่มีความพร้อมในการเรียน
2) ยกตัวอย่างเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดทำแบบ ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ ทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพสอดแทรกวิธีการ การพิจารณาบริบททางสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นักศึกษา  ให้เข้าใจในสถานการณ์  มีการยกตัวอย่างเพื่อให้นักศึกษา วิเคราะห์ และ แสดงความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
     1) ประเมินจากการการเข้าชั้นเรียนความตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
2) มีข้อสอบวัดผลที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และ  มีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
1) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1) บรรยาย อภิปราย หลักการ  แนวทาง   รูปแบบการอ่านแบบ และเขียนแบบ เทคนิคการใช้เครื่องมือเทคโนโลยี
2) ซักถาม เกี่ยวกับ เนื้อหาที่บรรยาย เข้าไปสอนโดยการทำเป็นตัวอย่าง และนักศึกษาทำตาม
3) บรรยายพร้อมวิธีการเขียนแบบการเรียรรู้คำสั่ง คอมพิวเตอร์  เทคนิคการเขียน
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการอภิปราย ในช่วงระหว่างการเรียน  การสอน 
2) สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
           3) วัดผลงานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าและสรุปผลตามขอบเขตที่กำหนดให้
1) มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
2) มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
บรรยาย ยกตัวอย่างงาน แนวทางการเลือกใช้วัสดุ ขนาดสัดส่วนมนุษย์ บูรณาการความรู้ด้านต่างๆ  มาทำการเขียนแบบได้อย่างถูกต้อง นักศึกษาฟังบรรยายเรียนรู้และปฏิบัติตามขั้นตอนของการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ นักศึกษาสรุปผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา
1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ บูรณาการการเรียนด้านการออกแบบ  การใช้วัสดุ อุปกรณ์ประกอบอาคาร สัดส่วนมนุษย์ และกฏหมายวิชาชีพ
2) วัดผลงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลามีการสอบวัดประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการทำการเขียนแบบที่ถูกต้อง
สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ตามเนื้อหางานที่กำหนดให้  โดยนักศึกษาแบ่งกลุ่มที่คัดเลือก และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขต วัดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน อภิปรายเนื้อหา  โดยการอธิปรายข้ามกลุ่ม  เพื่อให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น สอดแทรกประสบการณ์ของอาจารย์ระหว่างการเรียนการสอนและการอภิปราย
นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ตามเนื้อหางานที่กำหนดให้  โดยนักศึกษาแบ่งกลุ่มที่คัดเลือก และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขต วัดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน อภิปรายเนื้อหา  โดยการอธิปรายข้ามกลุ่ม  เพื่อให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น สอดแทรกประสบการณ์ของอาจารย์ระหว่างการเรียนการสอนและการอภิปราย
1) สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรยาย ยกตัวอย่าง และสาธิตในชั้นเรียน นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม นักศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองจากการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนต
1) ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนการ อภิปราย และวิธีการอภิปราย
2)ประเมินผลงานจากการใช้เทคโนโลยีการเขียนแบบมานำเสนองานเป็นรูปเล่มงานเขียนแบบเพื่อการก่อสร้าง
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรม จริยธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ุ6 ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BARIA305 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 3
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม 1)ประเมินจากการการเข้าชั้นเรียนความตรง เวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วม กิจกรรม 2) มีข้อสอบวัดผลที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และ มีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ • ตลอดภาค การศึกษา • สอบกลางภาค • เนื้อหาในสัปดาห์ ที่2 5 5
2 ความรู้ 1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก ของนักศึกษาในการอภิปราย ในช่วงระหว่างการเรียน การสอน 2) สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 3) วัดผลงานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าและ สรุปผลตามขอบเขตที่กำหนดให้ • ตลอดภาค การศึกษา • สอบกลางภาค • เนื้อหาใน สัปดาห์ ที่1,2,3,4,5,6 5 10 10
3 ทักษะทาง ปัญญา 1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ บูรณาการการเรียนด้านการออกแบบ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ประกอบอาคาร สัดส่วนมนุษย์ และกฏหมายวิชาชีพ 2)วัดผลงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลามีการสอบวัดประเมินผล สังเกตพฤติกรรมการทำการเขียนแบบที่ถูกต้อง • ตลอดภาค การศึกษา • เนื้อหาใน สัปดาห์ 1,2,3,4,5,6 10 10
4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง บุคคลและ ความ รับผิดชอบ 1) การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน การประเมิณตัวเองและเพื่อนในการปฏิบัติงาน 2)พฤติกรรมในชั้นเรียนและการทำกิจกรรมกลุ่ม 3) ความตรงต่อเวลาการส่งงานและประสิทธิผล ของงานที่ได้รับมอบหมาย • เนื้อหาใน สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5,6 • ตลอดภาค การศึกษา 5 5
5 ทักษะการ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ 1)ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบ เขตประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนการ อภิปราย และวิธีการอภิปราย 2) ประเมินผลงานจากการใช้เทคโนโลยีการ เขียนแบบมานำเสนองานเป็นรูปเล่มงานเขียนแบบ เพื่อการก่อสร้าง • ตลอดภาค การศึกษา 10 5
6 1ทักษะการ ปฏิบัติ ทางวิชาชีพ 1) กระบวนการทำงานถูกต้องตามขั้นตอน 2)ผลงานที่ทำถูกต้องและแสดงวิธีการได้อย่าง ถูกต้อง • ตลอดภาค การศึกษา • สอบกลางภาค 10 10
-
คู่มือ ปฏิบัติวิชาชีพ  ,มาตรฐานการเขียนแบบวิชาชีพ
ตัวอย่างแบบแบบเพื่อการก่อสร้าง
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจ สอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือด้าน สถาปัตยกรรม,สถาปัตยกรรมภายใน