การเงินธุรกิจสมัยใหม่

Modern Business Finance

1.เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีด้านการเงินสมัยใหม่ทางธุรกิจ
2.เพื่อให้มีความเข้าใจในการบริหารการเงิน สินทรัพย์ และการลงทุน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจสมัยใหม่
3.เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการวางแผน การควบคุม การจัดหา และการทำธุรกรรมทางการเงินสมัยใหม่
4.เพื่อให้เข้าใจแนวปฏิบัติที่ดีและจรรยาบรรณของนักวางแผนการเงินทางธุรกิจ
 
เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายรายวิชา ภายใต้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ในรายวิชาการเงินธุรกิจ ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาหรือการประกอบอาชีพได้
ความหมายของการเงินธุรกิจ หน้าที่ เป้าหมาย และความสำคัญของการเงินธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน มูลค่าของเงินตามเวลา งบจ่ายลงทุน ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างทางการเงิน ที่มาและความสำคัญของเทคโนโลยีการเงินสำหรับธุรกิจ สกุลเงินดิจิทัล แหล่งเงินทุน ธุรกรรมการเงินในยุคดิจิทัล จรรยาบรรณของนักวางแผนการเงินทางธุรกิจ
1 ชั่วโมง
มีความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีจิตสํานึก สาธารณะ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเองและผู้อื่น
สอดแทรก หลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของนักการเงิน พร้อมยกตัวอย่าง
สังเกต ถามตอบเกี่ยวกับประเด็นจริยธรรม
มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ใน การวิเคราะห์ ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้ง ประยุกต์ความรู้ ทักษะและสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดํารงชีวิตประจําวัน
บรรยาย ยกตัวอย่าง และมอบหมายแบบฝึกหัด ให้ฝึกทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ทางการเงินธุรกิจสมัยใหม่
ตรวจความถูกต้องจากแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ
สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือก และผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทําให้เกิดการได้เปรียบ ทางการแข่งขันทางธุรกิจ
มอบหมายงานให้ฝึกวิเคราะห์และตัดสินใจ เกี่ยวกับทางเลือกและผลกระทบด้านการเงิน
ตรวจความถูกต้องจากงานมอบหมาย และแบบทดสอบ
มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือ สังคมในประเด็นที่เหมาะสม และพร้อมพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
มอบหมายงานที่ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อเพิ่มทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย
สังเกตการทำงานและการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ในกลุ่ม
สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ มาใช้ในการวิเคราะห์และ ตัดสินใจทางธุรกิจ และชีวิตประจําวัน
มอบหมายแบบฝึกหัดเกี่ยวกับทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีในการทำงานมอบหมาย
ตรวจความถูกต้องของแบบฝึกหัด 
สามารถปฏิบัติงานโดยนําองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
มอบหมายงานที่ใช้องค์ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ด้านการเงิน
ตรวจความถูกต้องของงานมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีจิตสํานึก สาธารณะ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเองและผู้อื่น มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ใน การวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้ง ประยุกต์ความรู้ ทักษะและสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการ ดํารงชีวิตประจําวัน สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือก และผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทําให้เกิดการได้เปรียบ ทางการแข่งขันทางธุรกิจ มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือ สังคมในประเด็นที่เหมาะสม และพร้อมพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ มาใช้ในการวิเคราะห์และ ตัดสินใจทางธุรกิจ และชีวิตประจําวัน สามารถปฏิบัติงานโดยนําองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
1 BBACC117 การเงินธุรกิจสมัยใหม่
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 หน่วยเรียนที่ 1-5 - ตรวจความถูกต้องของแบบฝึกหัดและกรณีศึกษา - ตรวจการนำเสนอเนื้อหาและแนวความคิดในกรณีศึกษาและงานมอบหมาย - สังเกตความรับผิดชอบจากการนำเสนอผลงานและตอบคำถามของนักศึกษา 1-8 และ 10-16 30
2 หน่วยเรียนที่ 1-2 ทดสอบกลางภาค 9 30
3 หน่วยเรียนที่ 3-5 ทดสอบปลายภาค 17 30
4 คุณธรรม จริยธรรม และการเคารพกฎระเบียบ - การเข้าเรียนประเมินผลจากการลงลายมือชื่อเข้าเรียน - การแต่งกายประเมินผลจากการสังเกตโดยผู้สอน -การทำงานร่วมกับผู้อื่น ประเมินผลจากการสังเกตโดยผู้สอน -การส่งงาน ประเมินผลจากการส่งงานตามกำหนดเวลา - จรรยาบรรณ ประเมินผลจากการสังเกตโดยผู้สอน 1-17 10
สุพรรัตน์  ทองฟัก.  เอกสารประกอบการสอนวิชาการเงินธุรกิจสมัยใหม่.  พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก,  2565.
หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอน เกี่ยวกับการเงินธุรกิจ ของสถาบันการศึกษา
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เช่น ข้อมูลและองค์ความรู้ในเวปไซด์ของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงิน
ให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจในรายวิชา 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา
การปรับปรุงเนื้อหาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสื่อการสอน
การทวนสอบผลคะแนนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน