ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

English for Tourism Industries

เพื่อผลิตส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพและเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูงมีความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากลได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์เหมาะสมตามกาลเทศะมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ เพื่อสร้างเสริมสติปัญญาในเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์และวิจารณ์อย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษความหลากหลายของวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและผู้ติดต่อสื่อสารเพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างมีคุณธรรม
ศึกษาและฝึกปฏิบัติคำศัพท์ สำนวน และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวช้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การจัดกำหนดการเดินทาง และกิจกรรมที่เกี่ยวช้องกับการท่องเที่ยว
Study and practice useful vocabulary, language structure, and expressions related to tourism, the application and integration of listening, speaking, reading and writing skills for introducing tourist attractions, travel itineraries, and tourist activities.
1 ชั่วโมง
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัยขยันอดทนตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.1.4 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน (Work-Integrated Learning) มุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์องค์ประกอบของสถานการณ์ ต่างๆ โดยใช้บทบาทสมมุติสถานการณ์จำลองและกรณีศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์แนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง
กำหนดกิจกรรมกลุ่มการทำงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นหรือค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในงานอาชีพโดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของบุคคลที่ติดต่อสื่อสารด้วยและสามารถวางตนได้เหมาะสมกับกาลเทศะขนบธรรมเนียมและแนวทางปฎิบัติเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ศึกษาซึ่งประกอบการขึ้นเป็นองค์ความรู้ที่จะพัฒนาความสามารถและทักษะอันเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้และเข้าใจดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
3.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทางด้านทฤษฎีและหลักการปฎิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
3.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าใฝ่รู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ปรึกษา
3.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน (Work- Integrated Learning) โดยมุ่งเน้นทั้งหลักการทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ความรู้ความรู้ในการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาและเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
โดยมีกระบวนการวัดผล ดังนี้
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. รายงานที่นักศึกษาจัดทำ
4. งานที่ได้รับมอบหมาย
5. การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
6. แฟ้มสะสมงาน
ด้านความรู้
3.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทางด้านทฤษฎีและหลักการปฎิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
3.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าใฝ่รู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ปรึกษา
3.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
ด้านปัญญา
3.2.1 มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.2.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน (Work-integrated learning) มุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์องค์ประกอบของสถานการณ์ ต่างๆ โดยใช้บทบาทสมมุติสถานการณ์จำลองและกรณีศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์แนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง
ประเมินตามสภาพจริง และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 

บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จำลอง การเลือกใช้วิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาในบริบทต่างๆ การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
1. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
6. มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของบุคคลที่ติดต่อสื่อสารด้วยและสามารถวางตนได้เหมาะสมกับกาลเทศะขนบธรรมเนียมและแนวทางปฎิบัติเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม
ดำเนินการสอนโดยการกำหนดกิจกรรมกลุ่ม  การทำงานทีต้องประสานงานกับผู้อื่น หรือค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในงานอาชีพ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้
1. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
6. มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของบุคคลที่ติดต่อสื่อสารด้วยและสามารถวางตนได้เหมาะสมกับกาลเทศะขนบธรรมเนียมและแนวทางปฎิบัติเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม
ประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงานและการปฎิบัติของนักศึกษาเช่น

พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
นักศึกษาต้องมีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานการติดต่อสื่อสารและการพัฒนาตนเองดังนั้นนักศึกษาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการการใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีไปพร้อมกับคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับวิชาด้วยเหตุนี้ผู้สอนต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนเพื่อฝึกให้นักศึกษามีคุณสมบัติดังนี้

เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม สืบค้นศึกษาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะและสอดคล้องกับพุทธธรรมสากล
ดำเนินการสอนด้วยกิจกรรมที่นักศึกษาต้องติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าหาข้อมูล และนำเสนอผลจากการค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้

ใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาข้อมูล ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการนำเสนอผลงาน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับขนบธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมแต่ละกลุ่ม
การวัดผลและประเมินผลจัดทำในระหว่างการสอนโดยการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำมาเรียบเรียงนำเสนอและอภิปรายแสดงความคิดเห็นในกลุ่มหรือจัดกิจกรรมให้ นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารหรือนำเสนอผลงานต่างๆ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5.
1 BOAEC133 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 Classroom participation การเข้าเรียนและมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 1-16 5%
2 Online English Discoveries program การเข้าเรียนออนไลน์ โปรแกรม English discoveries 1-16 10%
3 งานที่มอบหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมของประเทศไทย การนำเสนอผลงาน 3, 6,9, 12, 15 35%
4 การทดสอบกลางภาคเรียน การทดสอบ 8 20
5 การทดสอบปลายภาค การทดสอบ 17 20
1. ธัญญาภัทร์ ศิริทรัพย์, 2563. Tourism & Hospitality English for Professionals Level 1. สำนักพิมพ์นานมี
2. ธัญญาภัทร์ ศิริทรัพย์, 2563. Tourism & Hospitality English for Professionals Level 2. สำนักพิมพ์นานมี
3. Lertporn Parasakul, 2016.  English for Tourists Guides: Second Edition. Chulalongkorn University Press.