ฝึกงานวิชาชีพทางออกแบบสื่อสาร

Job Internship in Communication Design

เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าฝึกงานในสถานประกอบการของรัฐบาล เอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วีดิทัศน์และโทรทัศน์ เวบไชต์และสื่อ มัลติมีเดีย ธุรกิจโฆษณา การถ่ายภาพ หรือถ้าเป็นธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อโดยตรง ต้องมีแผนกงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง ตลอดจนเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงานแล้ว นักศึกษาสามารถนำเสนอรายงานการฝึกวิชาชีพต่อคณะกรรมการการฝึกวิชาชีพได้ 
เพื่อปรับกระบวนการควบคุมการฝึกงานของนักศึกษาจากภาคการศึกษาที่ผ่านมา
ฝึกงานในสถานประกอบการของรัฐบาล เอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วีดิทัศน์และโทรทัศน์ เวบไชต์และสื่อ มัลติมีเดีย ธุรกิจโฆษณา การถ่ายภาพ หรือถ้าเป็นธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อโดยตรง ต้องมีแผนกงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงานแล้วนักศึกษาต้องนำเสนอรายงานการฝึกวิชาชีพต่อคณะกรรมการการฝึกวิชาชีพ ซึ่งการวัดผลการฝึกวิชาชีพนี้ได้คะแนน เป็น S และ U
3.1 นักศึกษาสามารถเข้าพบและขอคำปรึกษาได้นอกเวลาเรียนตามต้องการ
3.2 จัดเวลาให้คำปรึกษาตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
3.3 หากนักศึกษามีเหตุจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือหรือคำแนะนำ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ได้เสนอไว้
1) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2) มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
3) มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะ
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศฝึกงานที่สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สอนความรู้ จรรยาบรรณทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ความมีระเบียบวินัย การรู้หน้าที่ในการทำงาน การมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาและการมีส่วนร่วมในการฝึกงาน
2) ประเมินจากการตรงต่อเวลาและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอฝึกงาน
3)ประเมินจากแบบประเมินผลการฝึกงานจากสถานประกอบการ
มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านงานออกแบบสื่อสาร
การปฐมนิเทศ
การนิเทศการฝึกงาน
การปัจฉิมนิเทศการฝึกงาน
1) ประเมินโดยแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ/พี่เลี้ยงการฝึกประสบการณ์
2) ประเมินจากการนำเสนอประสบการณ์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 
มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการฝึกงาน
การฝึกประสบการในถานประกอบการ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ประเมินจากแบบประเมินจากสถานประกอบการ
ประเมินจากสมุดคู่มือการฝึกงาน
1) มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2) มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ จำนวน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.ประเมินจากแบบประเมินด้านความความสัมพันธ์จากสถานประกอบการ
2.ประเมินจากการพูดคุยกับพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
3.ประเมินจากปัญหาในการฝึกประสบการณ์
สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางด้านงานออกแบบสื่อสาร และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการณ์ 320 ชั่วโมง
2.บันทึกผลการฝึกงานในสมุดคู่มือฝึกงาน
3.จัดทำสื่อนำเสนอการฝึกงาน
4.สรุปการฝึกงานโดยจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์นำเสนอการฝึกงาน
1.ประเมินจากสมุดคู่มือการฝึกงาน
2.ประเมินจากสื่อนำเสนอการการฝึกประสบการณ์
3.ประเมินจากโปสเตอร์นำเสนอการฝึกประสบการณ์
1) มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนา
2) มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
3) มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
ฝึกงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง
บันทึกการฝึกประสบการณ์   /ปัญหา  การแก้ไข
ประเมินจากแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ
การนิเทศการฝึกประสบการณ์
การนำเสนอการฝึกประสบการณ์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAACD124 ฝึกงานวิชาชีพทางออกแบบสื่อสาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ 1-13 20
2 มีความคิดสร้างสรรค์และปกิภาณไหวพริบในที่ทำงาน หาแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง แบบประเมินผลจากสถานณืประกอบการ การพูดคุยกับพี่เลี้ยงในสถานประกอบการณ์ สมุดคู่มือฝึกงาน สื่อนำเสนอ และการนำเสนอการฝึกงาน 17 40
3 มีภาวะผุ้นำเข้าใจบทบาของตนเอง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ประเมินจากแบบประเมินการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ 17 30
4 มีความสามารถในการสื่อสาร ด้วยการพูดฟังอ่านเขียน หรือการใช้เครื่องมือในการสื่อสารในทางศิลปกรรม การนิเทศการฝึกประสบการณ์ การนำเสนอการฝึกงาน สื่อการนำเสนอการฝึกงาน การประเมินจากสถานประกอบการ 9 และ หลังจากสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ 10
คู่มือฝึกงาน2/ 2564
-
-
การประเมินประสิทธิผลจัดทำโดยนักศึกษาได้จัดกิจกรรมนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาดังนี้
แบบประเมินกระบวนการฝึกประสบการณ์
ประเมินสถานประกอบการ
ประเมินจากปัญหาการฝึกประสบการณ์
ประเมินจากผลการประเมินจากสถานประกอบการ
นักศึกษาประเมินสถานประกอบการ
ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อหาแนวทางที่ดี
นำผลการวิเคราะห์จากข้อมูลต่างๆ ไปวางแผนปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ในปีถัดไป
การเลือกสถานประกอบการ
การปฐมนิเทศและการเตรียมการ
การนิเทศ
การปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาประเมินตัวเอง
แบบประเมินจากสถานประกอบการ
ผลงานของนักศึกษา
 
 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้ ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ