ปฏิบัติการผลิตงานออกแบบกราฟิก

Practice of Graphic Design

- เพื่อให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
- เพื่อให้นักศึกษามีความรอบรู้ในด้านการผลิตงานออกแบบกราฟิก และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านการผลิตงานออกแบบกราฟิก
- เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพได้ โดยมีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริกในการสร้างสรรค์ผลงาน และสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
- เพื่อให้นึกศึกษามีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความเห็นที่แตกต่าง
- เพื่อให้นักศึกษาสามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน หรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางการผลิตงานออกแบบกราฟิกในการสร้างสรรค์ผลงานตน
เปิดใช้สอนครั้งแรก
ฝึกปฏิบัติการวางแนวความคิดสร้างสรรค์การออกแบบกราฟิกประเภทต่างๆ การออกแบบตัวอักษร การออกแบบสัญลักษณ์ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยนำไปสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบสื่อสารตามความต้องการของตลาดในยุคดิจิทัล ในระบบออนไลน์และออฟไลน์
 
Practice defining conceptual ideas for different types of graphic design; designing fonts, symbols, printed media with computer software; creating communication design to serve market needs in the digital age, including online and offline
อาจารย์ประจำรายวิชาให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล (เฉพาะรายที่ต้องการและนัดหมายล่วงหน้า)
1(1) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (●)
1(2) มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น (○)
1(1) บรรยาย, มอบหมายงานรายบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล ตอบคำถาม แบบทดสอบ โครงงาน/รายงาน), มอบหมายรายงานกลุ่ม
1(2) กิจกรรมนำเสนอ
1(1) ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน, การส่งงานตามเวลาที่กำหนด ความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิง, ผลงานรายบุคคล (เอกสาร/รายงาน/โครงงาน), ผลงานกลุ่ม
1(2) ประเมินจากการนำเสนอ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนำเสนอ 
2(1) รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง (○)
2(4) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา (○)
มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล ตอบคำถาม แบบทดสอบ โครงงาน รายงาน), มอบหมายงานบุคคล (โครงงาน รายงาน)
ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร รายงาน โครงงาน), ประเมินจากการสอบปฏิบัติ, ประเมินจากผลงานกลุ่ม
3.2: สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ (○)
3.3: สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพได้ (●)
3.4: มีความคิดสร้างสรรค์ และมีปฏิภาณไหวพริกในการสร้างสรรค์ผลงาน (●)
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1
1 BAACD151 ปฏิบัติการผลิตงานออกแบบกราฟิก
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการ เรียนการสอน การสังเกตการปฏิบัติ งานในสถานการณ์จําลอง และ สถานการณ์จริง 1-16 5
2 การส่งงานตามเวลาทีกําหนด ความซือสัตย์ในการทํางานและการอ้างอิง 1-16 5
3 ผลงานรายบุคคล (งานสร้างแนวคิด ในการออกแบบกราฟก , การลอกเลียน แบบผลงานออกแบบกราฟก , การ ออกแบบตราสัญลักษณ์, การ ออกแบบลวดลายกราฟก , การ ออกแบบกราฟก ในสํานักงาน, การ ออกแบบโปสเตอร์ ) 1-16 40
4 การนําเสนอ (นําเสนองานออกแบบ กราฟก ) 8, 17 10
5 ผลงานกลุ่ม (การออกแบบกราฟก ตัว อักษร, การออกแบบกราฟก สิง แวดล้อม) 10-15 20
6 การสอบปฏิบัติ (สอบปฏิบัติงาน ออกแบบกราฟก ทัง สอบกลางภาค สอบปลายภาค) 9,17 20