การออกแบบข้อมูลกราฟิก

Infographic Design

- ซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ อดทน และตรงต่อเวลา - มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพออกแบบสื่อสาร ไม่คัดลอกผลงานของบุคคลอื่นมาเป็นของตน - มีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งด้านทฤษฎี และหลักการปฏิบัติ เกี่ยวกับการออกแบบข้อมูลกราฟิก - สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ของการออกแบบข้อมูลกราฟิก กับความรู้ในศาสตร์สาขาอื่น - มีทักษะในการนำความรู้มาใช้ในการสร้างสรรค์งานการออกแบบข้อมูลกราฟิก ได้อย่างเป็นระบบ - มีมนุษยสัมพันธ์ และมารยาททางสังคมที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี - สามารถทำงานเป็นทีม วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม - รู้หลักการสื่อสาร และสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
เพิ่มในเรื่องการตีความข้อมูลกราฟิกเพิ่มมากขึ้น
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเรื่ององค์ประกอบและการตีความข้อมูลกราฟิก หลักการออกแบบกราฟิกเพื่อการนำเสนอข่าวสารข้อมูล เทคนิคและเครื่องมือเพื่อการจัดวางข้อความกราฟิก ข้อมูลกราฟิกในการผลิตสื่อประเภทต่างๆ
อาจารย์ประจำรายวิชาให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานเขียนของนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ อาจารย์ประจำรายวิชาให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการและนัดหมายล่วงหน้า)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 1.1.2 มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 1.1.3 มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ
บรรยายโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัยในวิชาชีพ รวมถึงฝึกให้มีกระบวนการคิดที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษากิจกรรมจิตอาสา และการมีจิตสำนึกสาธารณะที่ดี
ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน  ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม ประเมินจากผลงาน และการรายงานหน้าห้อง
2.1.1 มีความรู้และเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในด้านแอนิเมชัน 2.1.2 มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านแอนิเมชั่นอย่างเป็นระบบ 2.1.3 มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 2.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านแอนิเมชั่น
บรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับการเรียนรู้ธรรมเนียมปฎิบัติ มาตรฐานกฎระเบียบเงื่อนไข ที่เกี่ยวข้องกับสายงานวิชาชีพ โดยเน้นหลักการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายงานทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ   ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำหรือกิจกรรมในชั้นเรียน 
3.1.1 สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญา 3.1.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 3.1.3 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางแอนิเมชั่นได้ 3.1.4 มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
ใช้การมอบหมายงานให้นักศึกษา ฝึกการสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปข้อมูล ตามเงื่อนไขโจทย์ที่หลากหลายในแต่ละงาน โดยมีการนำเสนองานในลักษณะการอภิปรายเดี่ยวและกลุ่ม ถึงกระบวนการทำงาน อุปสรรค์ และการแก้ปัญหาการทำงานอย่างสร้างสรรค์ จากนั้นให้นักศึกษาในห้องร่วมแสดงความคิดเห็นจากผลงานของเพื่อนในชั้นเรียน
ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ ประเมินจากการนำเสนองาน 
4.1.1 มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 4.1.2 มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.3 สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
มอบหมายงานเดี่ยว, งานกลุ่ม มีการสลับตำแหน่งหน้าที่ในแต่ละกิจกรรมให้หมุนเวียนกันทำหน้าที่ผู้นำและผู้ตาม   มีการแสดงความคิดเห็น 
การประเมินตนเองและเพื่อนในการปฏิบัติงาน  พฤติกรรมในชั้นและการทำกิจกรรมกลุ่มจากภาพเบื้องหลังการทำงาน  การตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย  พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และงานกิจกรรมของหลักสูตร คณะฯ มหาวิทยาลัย  ประสิทธิภาพผลงานกลุ่มในชั้นเรียน
5.1.1 สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียน ในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.1.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.1.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงานออกแบบข้อมูลกราฟิก
ฝึกฝนให้มีการนำเสนอผลงาน และอภิปรายผลการปฏิบัติงาน กระบวนการทำงาน การพบปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการทำงานทีละกลุ่ม เปิดโอกาสในเพื่อนในห้อง ได้ซักถาม เสนอข้อคิดเห็น รวมถึงวิพากษ์วิจารณ์ผลงาน โดยให้แต่ละกลุ่มตอบคำถามหรือไขข้อสงสัย
การเลือกใช้ภาษาในการอธิบาย และการถามตอบแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน  ประเมินจากความสามารถในการสื่อสาร ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของกิจกรรม  ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอของนักศึกษา
6.1.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ  6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง  6.1.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
ใช้วิธีการสอน ด้วยวิธีการทำตามแบบ สามารถประยุกต์ใช้กรณีศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงาน ตามแนวทางของการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง รวมถึงสามารถสร้างผลงานโดยเน้นความสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน  ความถูกต้องตามหลักการ  ประสิทธิภาพของงานและความตรงต่อเวลา  ความคิดสร้างสร้างสรรค์ของผลงาน  มีการกำหนดแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ  สามารถนำไปใช้งานได้/มีความเหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAACD139 การออกแบบข้อมูลกราฟิก
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1(1), 1(3) การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การแสดงพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน การส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด ความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิงข้อมูล ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 2(1) สอบย่อย สอบกลางภาค ปลายภาค จากรายงาน ผลงาน 9, 17 30%
3 3(2) ,4(3) การสอบโดยการววิเคราะห์ผลงาน สอบปฏิบัติงาน ประเมินผลจากงานออกแบบ ประเมินจากการนำเสนองานด้วย วาจา ตลอดภาคการศึกษา 20%
4 6(1) ,6(2), 6(3) ผลงานปฏิบัติ ตลอดภาคการศึกษา 40%
1) ทวศีกัด์ิก, กิตติภ. เทคโนโลยมีลัติมีเดีย= Multimedia Technology [e-book]. กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2552.; 2009. Available from: UTCC Library Catalog, Ipswich, MA. Accessed November 15, 2016.
2) มัลติมีเดียเทคโนโลยี [บทความ] [e-book]. 2547.; 2004. Available from: UTCC Library Catalog, Ipswich, MA. Accessed November 15, 2016.
3) ปีย์ช. ใคร ๆ ก็ทา ได้กบั สิ่งที่เรียกกนัวา่ "มลัติมีเดีย"="Multimedia" Simple For Everybody. [บทความ] [e-book]. 2553.; 2010. Available from: UTCC Library Catalog, Ipswich, MA. Accessed November 15, 2016.
4) ปิ ยะบุตร ส, อนัน ว, ดนุพลก. เรียนรู้การทา งานกราฟิกดีไซน์สิ่งพิมพแ์ บบมืออาชีพ = Graphic Design Artwork Photoshop + Illustrator [e-book]. นนทบุรี: ไอดีซีฯ, 2553.; 2010. Available from: UTCC Library Catalog, Ipswich, MA. Accessed November 15, 2016.
5) คลอสโควส์กิแ, รัชตา ซ. Photoshop Compositing Secrets : เนรมิตภาพสวยสมจริง ด้วยเทคนิคการตัด ต่อภาพอยา่ งมืออาชีพ [e-book]. กรุงเทพฯ: ทรูไลฟ์, 2555.; 2012. Available from: UTCC Library Catalog, Ipswich, MA. Accessed November 15, 2016.
-
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับการออกแบบสารสนเทศ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับการออกแบบไอคอน เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษร เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับการออกแบบโฆษณา เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับการออกแบบตราสัญลักษณ์ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
ให้นักศึกษาประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในประเด็นต่อไปนี้ 1.1     ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่อไปนี้
ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน
1.2     ให้นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต่อไปนี้
ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้ ความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชานี้ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการดังต่อไปนี้ 2.1     ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข้อ 1 2.2     สุ่มสังเกตการสอนและประเมินการจัดการเรียนการสอน(โดยเพื่อนอาจารย์) ในประเด็นต่อไปนี้
ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความรู้ความสามารถทางวิชาการในหัวข้อที่สอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน
2.3     ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้
ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป
สาขาวิชออกแบบสื่อสาร มีกลไกและวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนดังนี้ 3.1     ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อบันทึกเหตุการณ์ระหว่างการสอนที่สมควรนำเสนอให้พิจารณารวมทั้งสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในแต่ละคาบการสอน 3.2     ประชุม / สัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษาต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้
ผลการศึกษาของนักศึกษา ผลการประเมินประสิทธผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ผลการประเมินการสอน บันทึกของกลุ่มอาจารย์ผู้สอน
สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้
การสุ่มสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายใน/ภายนอก
เมื่อสิ้นสุดทุกปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม / ติดต่อขอความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ร่วมสอน รวมทั้งพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  เพื่อกำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในการศึกษาต่อไป ทั้งเนื้อหา ลำดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล