การออกแบบแอปพลิเคชั่นและเกม

Application and Game Design

ด้านคุณธรรมจริยธรรม

  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น   มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะ

 
ด้านความรู้

 รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง   มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ อย่างเป็นระบบ   มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม   มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้าน ศิลปกรรมศาสตร์ใน   
      สาขาวิชาที่ศึกษา

 
ด้านทักษะทางปัญญา

  สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ  สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้   มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน

 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

  มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี   มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ   สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความ คิดเห็นที่แตกต่าง

 
 
 
 
 
 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

  สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้ วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนาเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ ผลงานหรือการนาเสนอผล งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม สำหรับงานศิลปกรรม

 
ด้านทักษะพิสัย

 1) มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ  2) มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง   3) มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
ศึกษาและฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่ใช้ในเครื่องมอสื่อสารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา พื้นฐานการเขียนโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในปัจจุบัน ศึกษาแนวทางในการออกแบบ ทดสอบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในรูปแบบต่างๆ ขั้นตอนการออกแบบแอปพลิเคชั่นและเกม
อาจารย์ประจำรายวิชาให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานเขียนของนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ อาจารย์ประจำรายวิชาให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการและนัดหมายล่วงหน้า)
  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น   มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะ
 บรรยาย 1(1)  มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล ตอบคำถาม แบบทดสอบ) 1(1)  มอบหมายงานบุคคล (โครงงาน รายงาน) 1(1)  มอบหมายงานกลุ่มย่อย (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงาน) 1(1)   นำเสนอข้อมูล     สาธิต/ดูงาน     ฝึกปฏิบัติ     ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม  
 ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 1(1)  ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่กำหนด 1(1)  ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิง 1(1)  ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร / รายงาน / โครงงาน) 1(1)  ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร / รายงาน/ โครงงาน) 1(1)   ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ)     ประเมินจากการสอบข้อเขียน     ประเมินจากการสอบปฏิบัติ     ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)     ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)  
 1) รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง   2) มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ อย่างเป็นระบบ   3) มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม   4) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้าน ศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา
 บรรยาย 2(1), 2(4)  มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล ตอบคำถาม แบบทดสอบ) 2(1), 2(4)  มอบหมายงานบุคคล (โครงงาน รายงาน) 2(1), 2(4)  มอบหมายงานกลุ่มย่อย (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงาน) 2(2)   นำเสนอข้อมูล     สาธิต/ดูงาน     ฝึกปฏิบัติ     ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม  
  ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน     ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่กำหนด     ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิง    ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร / รายงาน / โครงงาน) 2(1), 2(2),2(4)  ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร / รายงาน/ โครงงาน) 2(1), 2(4)   ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ)    ประเมินจากการสอบข้อเขียน 2(1), 2(4)   ประเมินจากการสอบปฏิบัติ     ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)     ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)  
  สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ  สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้   มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
 บรรยาย    มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล ตอบคำถาม แบบทดสอบ) 3(2)  มอบหมายงานบุคคล (โครงงาน รายงาน) 3(3)  มอบหมายงานกลุ่มย่อย (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงาน) 3(2),3(3)   นำเสนอข้อมูล     สาธิต/ดูงาน     ฝึกปฏิบัติ     ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม  
  ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน     ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่กำหนด     ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิง    ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร / รายงาน / โครงงาน) 3(2)  ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร / รายงาน/ โครงงาน) 3(2)   ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ)    ประเมินจากการสอบข้อเขียน 3(2)   ประเมินจากการสอบปฏิบัติ     ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)     ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)  
  มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี   มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ   สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความ คิดเห็นที่แตกต่าง
  บรรยาย     มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล ตอบคำถาม แบบทดสอบ)     มอบหมายงานบุคคล (โครงงาน รายงาน)     มอบหมายงานกลุ่มย่อย (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงาน)     นำเสนอข้อมูล     สาธิต/ดูงาน     ฝึกปฏิบัติ     ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม  
  ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน     ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่กำหนด     ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิง     ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร / รายงาน / โครงงาน)     ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร / รายงาน/ โครงงาน)     ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ)     ประเมินจากการสอบข้อเขียน     ประเมินจากการสอบปฏิบัติ     ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)     ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)  
  สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้ วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรมและนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม สำหรับงานศิลปกรรม
  บรรยาย     มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล ตอบคำถาม แบบทดสอบ)     มอบหมายงานบุคคล (โครงงาน รายงาน)     มอบหมายงานกลุ่มย่อย (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงาน)    นำเสนอข้อมูล 5(3)   สาธิต/ดูงาน     ฝึกปฏิบัติ     ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม  
  ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน     ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่กำหนด     ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิง     ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร / รายงาน / โครงงาน)     ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร / รายงาน/ โครงงาน)    ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ) 5(3)   ประเมินจากการสอบข้อเขียน     ประเมินจากการสอบปฏิบัติ     ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)     ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)  
 6.1 มีทักษะในการทําตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนํา  6.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง   6.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
  บรรยาย    มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล ตอบคำถาม แบบทดสอบ)     มอบหมายงานบุคคล (โครงงาน รายงาน) 6(1)   มอบหมายงานกลุ่มย่อย (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงาน)     นำเสนอข้อมูล     สาธิต/ดูงาน    ฝึกปฏิบัติ 6(2)   ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม  
  ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน     ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่กำหนด     ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิง    ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร / รายงาน / โครงงาน) 6(1),6(2)   ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร / รายงาน/ โครงงาน)     ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ)     ประเมินจากการสอบข้อเขียน    ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 6(2)   ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)     ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)  
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1)ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 2)มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น 3)มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะ 1) รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 2) มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ อย่างเป็นระบบ 3) มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 4) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้าน ศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา 1)สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ 2)สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 3)สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ 4)มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 1)มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 1)มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 3)สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความ คิดเห็นที่แตกต่าง 1)สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้ วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรมและนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2)สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3)มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม สำหรับงานศิลปกรรม 1 มีทักษะในการทําตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนํา 2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
1 BAACD134 การออกแบบแอปพลิเคชั่นและเกม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1(2) มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง 1-16 5
2 5(3) ผลงานรายบุคคล มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม สำหรับงานด้านการออกแบบแอพและเกม 1-16 5
4 2(1),3(2),3(3),5(3) การสอบข้อเขียน (สอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาค) 9,17 30
4 2(1),3(2),6(1),6(2) ผลงานรายบุคคล (การสร้างแอพ) 1-16 20
5 2(1),3(2),3(3),5(3),6(1),6(2) ผลงานรายบุคคล (การสร้างเกม) 1-16 40
1. ออกแบบและสร้าง Mobile Website & Apps สำหรับอุปกรณ์ยุคใหม่ : Smart Device
ผู้เขียนEarle Castledine (เอิร์ล คาสเซิลดีน),Max Wheeler (แม็กซ์ วีลเลอร์),Myles Eftos (ไมลส์ แอปทอส)
ผู้แปล    กุลวดี โภคสวัสดิ์
            2. Design Mobile App สำนักพิมพ์: ทรูไลฟ์ นักเขียน: อภิรักษ์ ปนาทกูล
Online resources:
HTML5 Tutorial
http://www.w3schools.com/html/default.asp
CSS Tutorial
http://www.w3schools.com/css/default.asp
https://unity3d-thailand.blogspot.com/
http://designfestival.com/web-page-anatomy
http://mhtml5.blogspot.com/2014/01/1-html5.html
http://www.softmelt.com/article.php?&cateID=20
ให้นักศึกษาประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในประเด็นต่อไปนี้
1.1     ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่อไปนี้

ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน

1.2     ให้นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต่อไปนี้

ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้ ความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชานี้ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการดังต่อไปนี้
2.1     ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข้อ 1
2.2     สุ่มสังเกตการสอนและประเมินการจัดการเรียนการสอน(โดยเพื่อนอาจารย์) ในประเด็นต่อไปนี้

ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความรู้ความสามารถทางวิชาการในหัวข้อที่สอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน

2.3     ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้

ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป
สาขาวิชออกแบบสื่อสาร มีกลไกและวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนดังนี้
3.1     ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อบันทึกเหตุการณ์ระหว่างการสอนที่สมควรนำเสนอให้พิจารณารวมทั้งสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในแต่ละคาบการสอน
3.2     ประชุม / สัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษาต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้

ผลการศึกษาของนักศึกษา ผลการประเมินประสิทธผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ผลการประเมินการสอน บันทึกของกลุ่มอาจารย์ผู้สอน
สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้

การสุ่มสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายใน/ภายนอก
เมื่อสิ้นสุดทุกปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม / ติดต่อขอความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ร่วมสอน รวมทั้งพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  เพื่อกำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในการศึกษาต่อไป ทั้งเนื้อหา ลำดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล