ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า

Electric Circuits Laboratory

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา ENGEE101 วงจรไฟฟ้า  
-
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา ENGEE101 วงจรไฟฟ้า  
1
(๑) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
(๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม
(๓) มีภาระความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเดารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
แทรกในเนื้อหา
สังเกต
(๑) มีความรู้และดวามเข้าใจทางคณิตตาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และ
การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(๒) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(๓) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในตาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๔) สามารถวิเดราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เดรื่องมือ
ที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
Lab
สอบ
(๑) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(๒) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเดราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(๓) สามารถดิด วิเดราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิตวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรยาย แสดงตัวอย่าง
สอบ
(๑) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(๒) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(๔) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
บรรยาย แสดงตัวอย่าง
สังเกต
(๑) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานทีเกียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(๒) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(๓) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
บรรยาย มอบหมายงาน
สอบ สังเกต
สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
บรรยาย
สังเกต
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 2 3 4 5 6
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.1, 1.3, 1.4 1.2 3.1, 3.2, 3.3 4.1, 4.2, 4.4 5.1, 5.2, 5.3 6.2
1 ENGEE107 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1-6 สอบ สังเกต 8, 17 50/50
Fundamentals of Electric Circuits
Charles K. Alexander
Department of Electrical and
Computer Engineering
Cleveland State University
Matthew N. O. Sadiku
Department of
Electrical Engineering
Prairie View A&M University
Labsheet
Fundamentals of Electric Circuits
ประเมินผู้สอน
นักศึกษา
-
Test
Test