การเตรียมเป็นผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Electronics Engineering Entrepreneurship

1. เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการ
2. เข้าใจทัศนคติและแรงจูงใจผู้ประกอบการ
3. เข้าใจคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ
4. เข้าใจหลักการวิเคราะห์ความเสี่ยง การแสวงหาและประเมินโอกาศทางธุรกิจ
5. สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
6. เข้าใจวิธีการวิจัยทางการตลาด
        7. เข้าใจขั้นตอนการเริ่มธุรกิจใหม่และการทำแนธุรกิจ ระบบบัญชี การจัดทำแผนการตลาดแผนการผลิต
        8. เข้าใจการวางแผนการบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ การประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจและปัญหาของการเริ่มธุรกิจใหม่
        9. เข้าใจระบบภาษีอากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
       10. เข้าใจการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  แนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการทัศนคติและแรงจูงใจผู้ประกอบการคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยง การแสวงหาและประเมินโอกาศทางธุรกิจ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยทางการตลาด ขั้นตอนการเริ่มธุรกิจใหม่และการทำแนธุรกิจ ระบบบัญชี การจัดทำแผนการตลาดแผนการผลิต การวางแผนการบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ การประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจและปัญหาของการเริ่มธุรกิจใหม่ ระบบภาษีอากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
         Entrepreneurial concept, Entrepreneurial attitude and motivation, Characteristic of Successful entrepreneur, Strength and weakness analysis, Rise analysis, Exploitation and evaluating business opportunities, The development of creatively in electronics engineering, Market research, The process of starting a new business and making a business plane, Production plan, Organizational and human resource management planning, Assessing the feasibility of the business plan and the problems of the new business start. Taxation system and law Related, Intellectual property Management.
  แนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการทัศนคติและแรงจูงใจผู้ประกอบการคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยง การแสวงหาและประเมินโอกาศทางธุรกิจ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยทางการตลาด ขั้นตอนการเริ่มธุรกิจใหม่และการทำแนธุรกิจ ระบบบัญชี การจัดทำแผนการตลาดแผนการผลิต การวางแผนการบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ การประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจและปัญหาของการเริ่มธุรกิจใหม่ ระบบภาษีอากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
         Entrepreneurial concept, Entrepreneurial attitude and motivation, Characteristic of Successful entrepreneur, Strength and weakness analysis, Rise analysis, Exploitation and evaluating business opportunities, The development of creatively in electronics engineering, Market research, The process of starting a new business and making a business plane, Production plan, Organizational and human resource management planning, Assessing the feasibility of the business plan and the problems of the new business start. Taxation system and law Related, Intellectual property Management.
1 ชั่วโมง
1. คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.2 มีจิตสานึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.4 การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 
วิธีการสอน 

1.2.1 อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ในประเด็นต่างๆทางด้านจริยธรรม เช่นการตรงต่อเวลา การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ การเคารพสิทธิ์และรับฟังความคิดเห็น ฯลฯ
1.2.2 ใช้ระบบการสอนแบบการสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสตั้งคำถาม ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆทางด้านจริยธรรม เช่น เรื่องความมีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ฯลฯ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกในชั้นเรียน ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆทางด้าน
จริยธรรม
1.3.2 ประเมินการมีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การจัดส่งรายงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดถึงการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้รับ
               - มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการทัศนคติและแรงจูงใจผู้ประกอบการคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยง การแสวงหาและประเมินโอกาศทางธุรกิจ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยทางการตลาด ขั้นตอนการเริ่มธุรกิจใหม่และการทำแนธุรกิจ ระบบบัญชี การจัดทำแผนการตลาดแผนการผลิต การวางแผนการบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ การประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจและปัญหาของการเริ่มธุรกิจใหม่ ระบบภาษีอากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทารายงานและการนาเสนอรายงาน และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1   การสอบกลางภาค
2.3.2   การสอบปลายภาค
2.3.3   การทำรายงานกลุ่ม
2.3.4   การมีส่วนร่วมในการเรียน และการตรงต่อเวลา
ประเมินจากผลการทดสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองมีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน
3.2.2   อภิปรายกลุ่ม
3.2.3   วิเคราะห์กรณีศึกษา  สถานการณ์จำลองในการประยุกต์ใช้การวัดและเครื่องมือทางไฟฟ้า
3.2.4   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์
3.3.2   วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงาน
3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
       4.2.1   จัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาที่เรียนด้วยกัน
       4.2.2   มอบหมายรายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มรายงานตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
       4.2.3   การนำเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง    
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5.1.1   ทักษะด้านการคำนวณตามที่ปรากฏในบทเรียนต่างๆ
5.1.2  ทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3   ทักษะในการแก้ไขปัญหาโดยการประยุกต์ใช้หลักการต่างๆของ PLC ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.1.4   ทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.5   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์
5.1.6   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1   บรรยายโดยอาศัยเอกสารประกอบการสอน/เอกสารนำเสนอในการสอน และยกตัวอย่างโจทย์รวมถึงวิธีการแก้ปัญหา
5.2.2    กระตุ้นให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการนำเสนอรายงาน
5.2.3   แนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล
5.2.4   การมอบหมายรายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องมีการนำเสนอทั้งในรูปเอกสารและด้วยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Power point ฯลฯ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1   ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
5.3.2   ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
5.3.4   ประเมินทักษะในการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศจากเนื้อหาของเอกสารรายงาน
5.3.5   ประเมินทักษะด้านการคำนวณและแก้ปัญหาต่างๆดังกล่าวข้างต้นด้วยการสอบกลางภาคและปลายภาค
มีการส่งงานตามที่กำหนด  มีการร่วมกิจกรรมในรายวิชา
สอนแบบบรรยาย เชิงสาธิต
คะแนนสอบ และงานพิเศษ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGEL136 การเตรียมเป็นผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบกลางภาค งานพิเศษ สอบปลายภาค สอบประเมินและผลจากการส่งงาน 2.1, 2.3, 3.1, 5.2 สอบกลางภาค 25% งานพิเศษ 30% สอบปลายภาค 25%
2 การส่งการบ้านตามที่มอบหมาย การส่งงาน ตามที่มอบหมาย การส่งการบ้านตามที่มอบหมาย การส่งงาน ตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10% 10%
3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%