เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

Electrical Instruments and Measurements

1.ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า
2.ศึกษาและฝึกปฏิบัติประเภทและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด  3.ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเคราะห์การวัด การวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง โดยใช้เครื่องวัดแบบอนาล็อกและ ดิจิตอล
4.ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเคราะห์การวัด การวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า กระแสกระแสสลับ โดยใช้เครื่องวัดแบบอนาล็อกและ ดิจิตอล
5.ศึกษาและฝึกปฏิบัติการวัดกำลัง ตัวประกอบกำลังและพลังงานไฟฟ้า
6.ศึกษาและฝึกปฏิบัติการวัดความต้าน ค่าความเหนี่ยวนำและค่าความจุไฟฟ้า 
7.ศึกษาและฝึกปฏิบัติการวัดความถี่ และคาบเวลาหรือช่วงเวลา
8.ศึกษาและฝึกปฏิบัติวัดสัญญาณรบกวน การแปลงสัญญาณ
9.ศึกษาการสอบเทียบเครื่องมือวัด 
 
1.เพื่อพัฒนาโครงการสอน สื่อสารสอน เทคนิคการสอน ทบทวน และประเมินการสอนให้ดีขึ้น
2.เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการกระตุ้นให้นักศึกษาตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหา
        ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า ประเภทและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด  การเคราะห์การวัด การวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า กระแสตรงและกระแสสลับโดยใช้เครื่องวัดแบบอนาล็อกและ ดิจิตอล การวัดกำลัง ตัวประกอบกำลังและพลังงานไฟฟ้า การวัดความต้าน ค่าความเหนี่ยวนำและค่าความจุไฟฟ้า  การวัดความถี่ และคาบเวลาหรือช่วงเวลา สัญญาณรบกวน การแปลงสัญญาณและการสอบเทียบเครื่องมือวัด
           Study and practice of units and standard of electrical measurement;  instrument  classification and  characteristics;  measurement analysis;  measurement  of DC  and AC current and voltage using analog and digital  instruments; power, power factor, and energy measurement;  measurement  of  resistance,  inductance, capacitance; frequency and  perlod/tlme-interval measurement; noises;transducers; calibration. 
1 ชม หรือตามขอคำปรึกษาของ นักศึกษาแต่ละคน
1.1.1 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.1.2 มีจิตสานึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 1.1.4 การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1 อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ในประเด็นต่างๆทางด้านจริยธรรม เช่นการตรงต่อเวลา การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น ฯลฯ
1.2.2 ใช้ระบบการสอนแบบการสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสตั้งคำถาม ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆทางด้านจริยธรรม เช่น เรื่องความมีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ฯลฯ
1.3.1 ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกในชั้นเรียน ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆทางด้านจริยธรรม
1.3.2 ประเมินการมีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การจัดส่งรายงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดถึงการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
2.3.1   การสอบกลางภาค
2.3.2   การสอบปลายภาค
2.3.3   การทำการคำนวณและวิเคราะห์ที่ได้รับมอบหมายหรือโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้
2.3.4   การมีส่วนร่วมในการเรียน และการตรงต่อเวลา
นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองมีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1   บรรยายทฤษฎีและหลักการให้นักศึกษา
3.2.2   ศึกษาค้นคว้าและทำรายงาน
3.2.3   คำนวณวิเคราะห์กรณีศึกษา  สถานการณ์จำลองในการประยุกต์ใช้
3.2.4   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.2.5  สอนสาธิตและปฏิบัติ
3.3.1   ประเมินจากผลการคำนวณและวิเคราะห์ จากโจทย์ปัญหาที่มอบหมาย
3.3.2   สังเกตการแก้ไขปัญหาตามที่มอบหมาย
3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา และผลการคำนวณวิเคราะห์โจทย์
้ 3.2.4   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   จัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาที่เรียนด้วยกัน 4.2.2   มอบหมายรายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มรายงานตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 4.2.3   การนำเสนอรายงานหรือเฉลยโจทย์ปัญหาหน้าชั้นเรียน 
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด 4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง     4.2.3   การนำเสนอรายงานหรือเฉลยโจทย์ปัญหาหน้าชั้นเรียน
5.1.1   ทักษะด้านการคำนวณตามที่ปรากฏในบทเรียนต่างๆ 5.1.2  ทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการทำรายงาน  5.1.3   มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 5.1.4   สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 5.1.5   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์ ฯลฯ 5.1.6   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
5.2.1   บรรยายโดยอาศัยเอกสารประกอบการสอน/เอกสารนำเสนอในการสอน ให้นักศึกษาทดลองคำนวณหรือวิเคราะห์ตามโจทย์ที่กำหนด 5.2.2    กระตุ้นให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการนำเสนอรายงาน 5.2.3   แนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล 5.2.4   การมอบหมายรายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการจัดทำรายงาน รวมถึงต้องมีการนำเสนอทั้งในรูปเอกสารและด้วยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศตามใบงานการทดลอง  
5.3.1   ประเมินจากการลงมือทดลองตามที่มอบหมาย 5.3.2   สังเกตประเมินจากผลการปฏิบัติงานและ ประเมินจากรายงานผลการทดลองที่มอบหมาย 5.3.4   ประเมินจากรายงานผลการทดลองที่มอบหมาย 5.3.5   ประเมินทักษะด้านการคำนวณและแก้ปัญหาต่างๆดังกล่าวข้างต้นด้วยการสอบกลางภาคและปลายภาค  
1.2.1 อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ในประเด็นต่างๆทางด้านจริยธรรม เช่นการตรงต่อเวลา การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ การเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น ฯลฯ 1.2.2 ใช้ระบบการสอนแบบการสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสตั้งคำถาม ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆทางด้านจริยธรรม เช่น เรื่องความมีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ฯลฯ  
6.3.1   ประเมินจากการลงมือทดลองตามที่มอบหมาย
6.3.2   สังเกตประเมินจากผลการปฏิบัติงานและ ประเมินจากรายงานผลการทดลองที่มอบหมาย
6.3.4   ประเมินจากรายงานผลการทดลองที่มอบหมาย
6.3.5   ประเมินทักษะด้านการคำนวณและแก้ปัญหาต่างๆดังกล่าวข้างต้นด้วยการสอบกลางภาคและปลายภาค
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระกว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGEE106 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
  1. Larry ED. Jones, Electronic Instruments and Measurements. 2nd edit: Prentice-Hall International
            Editions, 1995.
2. Frank J. Oliver, Practical Instrumentation Transducers. Pitman Publishing, 1972.
3. A. Robert Witte, Spectrum & Network Measurements. Prentice-Hall PTR, Inc, 1993.
นักศึกษาที่เรียนในรายวิชานี้ สามารถใช้งานเครื่องมือวัด และใช้งานได้อย่างถูกต้อง สามารถสร้างเครื่องมือวัดแบบแอนะล็อกได้ และสามารถตรวจซ่อมเครื่องมือวัดได้ สามารถเลือกใช้เครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง
หลังจากการสอนภาคทฤษฎีเสร็จแล้ว มีการทดสอบย่อย ทุกๆ 2 อาทิตย์
การสอนที่เป็นระบบเดิมที่มีแต่การคำนวณ เปลี่ยนเป็นการสอนแบบ นักศึกษามีส่วนร่วม โดยการให้ นักศึกษามาช่วยกันคำนวณออกแบบ และทำงานเป็นทีม เพื่อการสร้างมิเตอร์ และการรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อเสร็จ จัดให้มีการนำเสนอผลงานของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถทำงานส่งได้ครบ 100%
การวางแผนการจัดหาวัสดุสำหรับการฝึกให้เพียงพอ