การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1

Mechanical Engineering Laboratory 1

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกลของวัสดุ เช่น การบิด การดึง การดัด ความแข็งแรงและความล้า การสั่นสะเทือนทางกล การสมดุล ทดลองความเร่ง ระบบเกียร์ ไจโรสโคป ทดลองเกี่ยวกับเครื่องยนต์ ระบบส่งกาลัง ระบบบังคับเลี้ยวและระบบเบรก
ไม่มี
ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกลของวัสดุ เช่น การบิด การดึง การดัด ความแข็งแรงและความล้า การสั่นสะเทือนทางกล การสมดุล ทดลองความเร่ง ระบบเกียร์ ไจโรสโคป ทดลองเกี่ยวกับเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบบังคับเลี้ยวและระบบเบรก
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.2.1 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  ปฏิบัติตามกฎกติกาที่กำหนดหรือได้ตกลงกันไว้ และ ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบ โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การส่งงานตามกำหนดเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ 1.2.2 ปลูกฝังเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนผล กระทบที่จะเกิดขึ้นต่อบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม หากกระทำการโดยขาดจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.3.1 การขานชื่อ  การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน  และการส่งงานตามกำหนดระยะเวลา 1.3.2 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 1.3.3 ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 1.3.4 การกระทำทุจริตในการสอบ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิศวกรรมพื้นฐาน เพื่อประยุกต์ใช้กับการศึกษาของรายวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญเชิงทฤษฎีในเนื้อหาของรายวิชาสถิตศาสตร์ 2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.1.4 สามารถวิเคราะห์ปัญหา และใช้ความรู้และทักษะที่ศึกษาเกี่ยวกับวิชาสถิตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาในงานจริงได้
2.2.1 บรรยายโดยเขียนบนกระดานประกอบกับการอ้างอิงในหนังสือ  ใช้สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์  ตลอดจนสื่อการสอนที่เป็นชิ้นงานจริง  2.2.2  มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
2.3.1 การทดสอบย่อย   สอบกลางภาคเรียน  และปลายภาคเรียน 2.3.2 ประเมินจากแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
3.1.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 3.1.2 สามารถคิดวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรม เครื่องกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.1.3 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้ใหม่ๆ
3.2.1 กรณีศึกษาการประยุกต์ความรู้ด้านสถิตศาสตร์ในงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 3.2.2 ให้นักศึกษาค้นคว้า พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่ได้จากการค้นคว้า
3.3.1 การทดสอบย่อย   สอบกลางภาคเรียน  และปลายภาคเรียน 3.3.2 ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย
4.1.1 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 4.1.2 รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
4.2.1  แบ่งกลุ่มให้ทำงานตามที่มอบหมาย   4.2.2 ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
4.3.1  ติดตามการทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ     4.3.2  ประเมินจากการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 4.3.3  ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น และการตอบคำถามระหว่างกิจกรรมการ เรียนการสอน
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 5.1.2 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติมด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning 5.2.2 ส่งเสริมการค้นคว้า  เรียบเรียงข้อมูล และนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์ที่เหมาะสม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ตาม มคอ.2 1. สอบกลางภาค 2. สอบปลายภาค 9, 17 30%, 30%
2 ตาม มคอ.2 1. ประเมินจากการทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่ม 2. ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและการตอบคำถามระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน 3. ประเมินจากการเขียนรายงาน ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 ตาม มคอ.2 1. ให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน 2. งานที่ได้รับมอบหมายและการส่งงานตามกำหนดระยะเวลา 3. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 4. การกระทำทุจริตในการสอบ ตลอดภาคการศึกษา 20%
คู่มือปฏิบัติการประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
2.1 Vibration Analysis , Vierck R.K 2.2 วิศวกรรมการสั่นสะเทือน , มนตรี พิรุณเกษตร 2.3 เครื่องล่างและระบบส่งกาลัง ,ชาญ ถนัดงาน 2.4 กลศาสตร์วัสดุ , มนตรี พิรุณเกษตร 2.5 เอกสารเผยแพร่จากงานฝึกอบรมช่างยนต์ ฝ่ายบริการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด
ไม่มี
ประเมินจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ประเมินจากแบบประเมินผู้สอน แบบประเมินรายวิชา และการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา
นำผลการประเมินการสอนในข้อ  2 มาทำการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  เช่น การสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้       - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ4