ประติมากรรมลอยตัว คนและสัตว์

Human and Animal Sculpture

1. ศึกษาประวัติความเป็นมาในงานประติมากรรมลอยตัว
2. ศึกษาและฝึกปฏิบัติประติมากรรมลอยตัวรูปทรงสัตว์ต่างๆ
3. ศึกษาและฝึกปฏิบัติประติมากรรมลอยตัวรูปคนเหมือนเต็มตัว
4. ศึกษาและฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมลอยตัวเทคนิคการปั้น ทำแม่พิมพ์และการหล่อ
-
ศึกษาและฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ในลักษณะลอยตัว โดยศึกษาจากรูปทรง โครงสร้างและการทำงานของกล้ามเนื้อ ของคนและสัตว์ ให้ถูกต้องตามหลักกายวิภาค เน้นการแสดงออกทางประติมากรรมในการจัดองค์ประกอบทางรูปทรงให้สวยงาม
Study and practice sculpting full-round based on the principles of anatomy by studying forms, structures, and functions of muscles of humans and animals. Focus on the expression in sculpting with exquisite form composition.
อาจารย์ผู้สอนจะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน ตามความเหมาะสม และสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้า
ข้อ 1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   
ข้อ 2  มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น    
ข้อ 3  มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของผู้อื่นและเพื่อนในชั้นเรียน   มีความซื่อสัตย์ในการเรียนและการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้ 1.2.1  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริตเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 1.2.2   มีความเป็นนักสร้างสรรค์ที่ดีมีคุณธรรมไม่ลอกเรียนหรือแอบอ้างผลงานของผู้อื่นว่าเป็นของตนเอง 1.2.3   มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเห็นคุณค่างานประติมากรรม  รับผิดชอบและปฏิบัติงานตรงเวลาสามารถวิเคราะห์ผลหาข้อสรุปเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน 1.2.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และลงมือปฏิบัติงานตามที่กำหนดตรงเวลา 1.3.2 ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานด้วยความสนใจเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของผลงานทั้งของตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน      1.3.3 ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
ข้อ 1  รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรมและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง    
ข้อ 2  มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ     
ข้อ 3  มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม   
ข้อ 4 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา    
รู้ลำดับขั้นตอนการปั้นประติมากรรมลอยตัวในรูปแบบของสัตว์และคน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานปั้นลอยตัว การจัดองค์ประกอบ   ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการนำเนื้อหาเรื่องราวมาเป็นแรงบันดาลใจ โดยสอดคล้องถึงเทคนิควิธีการทางประติมากรรมที่เหมาะสมตรวจและแก้ไขด้วยตนเอง เห็นคุณค่างานประติมากรรม และพัฒนาให้ทันยุคสมัย
ประเมินจากผลงานที่ฝึกปฏิบัติทุกครั้งว่ามีความรู้และความเข้าใจในการถ่ายทอดให้ได้ตามที่ต้องการแสดงออกจากแบบที่กำหนดให้หรือการสร้างสรรค์ด้วยตนเองด้วยวิธีการทางประติมากรรมอย่างถูกต้อง
ข้อ 1 สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาน   
ข้อ 2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์     
ข้อ 3 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้   
ข้อ 4 มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
รู้ทฤษฎีลำดับขั้นตอนการแสดงออกทางประติมากรรมทั้งแบบเหมือนจริงและการจัดองค์ประกอบด้วยการนำเอารูปสัตว์และคน ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการนำเนื้อหาเรื่องราวมาเป็นแรงบันดาลใจ โดยสอดคล้องถึงเทคนิควิธีการทางประติมากรรมที่เหมาะสม พัฒนาความสามารถในการมองโดยการถ่ายทอดและสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน วิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ประเมินจากผลงานที่ฝึกปฏิบัติทุกครั้งว่ามีความรู้และความเข้าใจในงานปั้นลอยตัวรูปทรงต่างๆ  จากแบบที่กำหนดให้ด้วยวิธีการทางประติมากรรมอย่างถูกต้อง มีการวิเคราะห์และมีความคิดสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในงานได้
ข้อ 1 มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   
ข้อ 2 มีความรับผิดชอบต่องานของตนเองและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ   
ข้อ3 สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมาและเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
4.2.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 4.2.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 4.2.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ตนเองสร้างสรรค์ให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.3.1  ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยการวิจารณ์ผลงานที่ได้ฝึกปฏิบัติ 4.3.2  ประเมินจากความร่วมมือในการช่วยเหลือกันทำงานอย่างมีระบบ  4.3.3  ประเมินจากการจัดหาหุ่นได้ตามกำหนด  
 ข้อ 1 สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไปตลอดจนใช้การสื่อสารทางศิลปกรรมและนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
ข้อ 2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
ข้อ 3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลขหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรม
5.2.1 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานจากข้อมูลที่ได้ศึกษามาโดยใช้ รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมพัฒนาทักษะในการสืบค้น จากตำราและข้อมูลทางอินเตอร์เน็ด 5.2.2  พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง  การเขียนรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานและวิธีการนำเสนอ
ข้อ 1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ    
ข้อ 2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง                             
ข้อ 3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
6.2.1  มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยทั้งตนเองและเพื่อนร่วมปฏิบัติงาน  6.2.2  มีทักษะในการร่างและทำต้นแบบผลงานตามที่แต่ละคนถนัดเพื่อเป็นต้นแบบในการขยายเป็นผลงานตามที่ตนกำหนด 6.2.3 สามารถสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทคนิคต่างๆได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย 6.2.4 สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน วิพากษ์และวิจารณ์ผลงานของตนเองและเพื่อนร่วมปฏิบัติงานได้ 6.2.5 มีทักษะในการสร้างสรรค์ที่แสดงเอกลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างชัดเจน
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา ประเมินจากการนำเสนอรายงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1
1 BFAVA188 ประติมากรรมลอยตัว คนและสัตว์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.คุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10 %
2 2.ด้านความรู้ การทำใบงาน ตลอดภาคการศึกษา 25%
3 3.ทักษะทางปัญญา การนำเสนองาน ตลอดภาคการศึกษา 15%
4 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ การนำเสนองานและการมีส่วนร่วม 15 5 %
5 5.ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาค้นคว้าในอินเตอร์เน็ต 15 5 %
6 6.ด้านทักษะพิสัย การส่งงาน ผลการปฏิบัติงาน ตลอดภาคการศึกษา 40%
หนังสือ
กำจร สุนพงษ์ศรี. (2559). พจนานุกรมศัพท์ทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์       มหาวิทยาลัย.
กนกธร ปิยธำรงรัตน์. (2546). กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง. กรุงเทพฯ :           สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยชาญ จันทศรี. (2552). ประติมากรรม. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์.
________. (2557). ประติมากรรมลักษณะเฉพาะตัว. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ เจ ปริ้น.
________. (2557). องค์ประกอบศิลป์ในงานประติมากรรม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ เจ ปริ้น.
ทวีพงษ์ ลิมาภรณ์วณิชย์. (2547). คัมภีร์วาดเส้น. สงขลา : บริษัท ลิมบราเดอร์การพิมพ์ จำกัด.
แนนซี ดูอาร์ต. (2554). Slide:ology ศิลป์และศาสตร์ของการสร้างงานนำเสนอชั้นยอด.
          กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ข้าวขวัญ’๙๔.
บุญเลิศ บุตรขาว. (2531). กายวิภาคฉบับนักศึกษาศิลปะ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
ประเสริฐ พิชยะสุนทร. (2555). ศิลปะและการออกแบบเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : บริษัทวี. พริ้นท์.
ประเสริฐ วรรณรัตน์. (2552). ประวัติศาสตร์ประติมากรรม. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์.
________. (ม.ป.ป.). เอกสารประกอบการสอบ ประติมากรรม 5. เชียงใหม่ : สถาบัน
          เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ.
พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเซ่า. (2553). ประติมากรรม. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
มัย ตะติยา. (2549). ประติมากรรมพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : สิปประภา.
ศุภพงศ์ ยืนยง. (2547). หลักการเขียนภาพ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์
สุนทร สุวรรณเหม. (2554).  ศึกษาการวาดเส้น. เชียงใหม่ : ม.ป.พ.
สมชาย พรหมสุวรรณ. (2548). หลักการทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ บริษัทแอคทีฟ พริ้นท์   จำกัด.
วิเชียร อินทรกระทึก. (2539). ประติมากรรม. กรุงเทพฯ : บริษัท อักษราพิพัฒน์ จำกัด.
หลิว กัง. (2561). คู่มือวาดเส้นหุ่นนิ่งเรขาคณิตพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
-
ข้อมูลออนไลน์
กรมศิลปากร. (2563). ๑๐ โบราณวัตถุชิ้นเยี่ยม ในนิทรรศการพิเศษ เรื่อง ศิลปวิทยาการจากสาส์น      สมเด็จ. เข้าถึงได้จาก          https://www.finearts.go.th/main/view/19607
คุณครูปลานิล. (2019). วาดภาพตีสเกล. เข้าถึงได้จาก     https://www.facebook.com/photo/?fbid=2934007590003667&set=a.2934004113 337348
ตัวแน่น. (ม.ป.ป.). ล่องไพรในหอศิลป์ไปกับ ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์. เข้าถึงได้ จาก https://anowl.co/anowlrod/long-lens/part23/
วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ. (2565). การเขียนอ้างอิงแบบ APA 7th. เข้าถึงได้จาก https://web.rmutp.ac.th/woravith/?page_id=1840
พรหมญาณี. (2554). ไตรลักษณ์. เข้าถึงได้จาก https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=prommayanee&month=04-         2011&group=3
พิพิธภัณฑ์การล่าสัตว์และธรรมชาติ ปารีส – ซิลวี ดูรองด์. (2022). Rendez-vous. เข้าถึงได้จาก https://www.chassenature.org/en/rendez-vous/la-   sculpture-animaliere-au-xixe-siecle-du-romantisme-au-realisme
มัณฑนา นันติ. (2012). วิชาเขียนแบบเบื้องต้น. เข้าถึงได้จาก       http://building.cmtc.ac.th/main/images/stories//mantana/week%206_draw.pdf
วันชัย. (2564). พระเด่นคนดังบ้านเมือง 17 ต.ค.64. เข้าถึงได้จาก          https://www.banmuang.co.th/column/bangkok/6514
วิทยาเขตสมุทรสงคราม. (2021). รวมคำศัพท์ รูปทรงเรขาคณิต เป็นภาษาอังกฤษ [Geometric        Shape]. เข้าถึงได้จาก     https://skm.ssru.ac.th/news/view/education183568
เสาวรส มิตราปิยานุรักษ์. (2560). ความหมายเบื้องลึกของ 'สัตว์มงคลประจำทิศทั้งสี่' รอบฐานพระ        เมรุมาศ. เข้าถึงได้จาก          https://www.gqthailand.com/culture/article/mythical-creatures-of-the-royal- cremation
Adam Long. (2011). Revered A natural portrait bust sculpture by Adam Long. เข้าถึงได้จาก https://fineartamerica.com/featured/6-revered-a-    natural-portrait-bust-sculpture-by-adam-long-adam-long.html
Adrian Farrell. (2020). Stand On Your Bottom, What?! The Truth About Sitting. เข้าถึงได้จาก https://medium.com/body-wisdom/stand-on-         your-bottom-what-the-truth-about-sitting-310529cc295a
Alberto Repetti. (2020). The Sailor's Forecast. เข้าถึงได้จาก        https://thecurators.com/products/the-sailors-forecast
ALEXANDRA GUZEVA. (2022). Bronze Horseman: 10 facts about St. Petersburg’s leading symbol. เข้าถึงได้จาก     https://www.rbth.com/travel/335134-bronze-horseman-monument-peter
Alisa Bishop. (2011). komodo dragon turn around . เข้าถึงได้จากhttp://alisaart.blogspot.com/2011/10/couple-of-things-for-my-animal- anatomy.html
AMANDA HERRING. (n.d). Athanadoros, Hagesandros, and Polydoros of Rhodes,     Laocoön and his Sons. เข้าถึงได้จาก      https://smarthistory.org/athanadoros-hagesandros-and-polydoros-of-rhodes- laocoon-and-his-sons/
AMEERA PATEL. (2022). How to Show Up in a Gym – 3 Ancient Sculptures of           Hercules. เข้าถึงได้จาก     https://giacobbegiusti9.wordpress.com/giacobbe-giusti-farnese-hercules/
Anita Pravits. (2014). Ernst Barlach: Der Rächer / The avenger, 1914.  เข้าถึงได้จาก           https://www.flickr.com/photos/anita_pravits/12673495545/
Arteeblog. (2017). Análise da escultura de Antonio Canova – “Paolina Borghese    Bonaparte as Venus Victrix. เข้าถึงได้จาก      https://www.arteeblog.com/2017/05/analise-da-escultura-de-antonio- canova.html
Artfinder. (2020). STREAMING LIGHT II. เข้าถึงได้จาก
          https://www.artfinder.com/product/streaming-light-ii/
_______. (2020). Subsumed (notes from a girlhood).  เข้าถึงได้   จาก https://www.artfinder.com/product/subsumed-notes-from-a-girlhood/
Artincontext. (2022). Michelangelo Pietà – Analysing Michelangelo’s Vatican Pietà Statue. เข้าถึงได้จาก https://www.walksinrome.com/blog/the-pieta-in-st-peters-basilica-the-only-work-of-art-michelangelo-ever-signed
AT LARGE. (2020). The Calder Mobiles that Asked to be Touched. เข้าถึงได้จาก https://www.artandobject.com/news/calder-mobiles-         asked-be-touched
Artlex. (2023). Etruscan Art . เข้าถึงได้จาก          https://hmong.in.th/wiki/Sarcophagus_of_the_Spouses)
Balasz Takac. (2013). Wilhelm Lehmbruck. เข้าถึงได้จาก      https://www.widewalls.ch/artists/wilhelm-lehmbruck
Benjie Layug. (2017). Museum of Modern Art (New York City, U.S.A.). เข้าถึงได้จาก http://benjielayug.com/2017/06/23
Brian Gadsby. (2016). Giambologna's Rape Of The Sabine Women. เข้าถึงได้จาก https://fineartamerica.com/featured/giambolognas- rape-of-the-sabine-women-brian-gadsby.html
Carole Raddato. (2016). Chimera of Arezzo, Florence. เข้าถึงได้ จาก https://www.worldhistory.org/image/5462/chimera-of-arezzo-          florence/
Cela Libeskind. (2010). Aristide Maillol, The River.  เข้าถึงได้  จาก https://www.flickr.com/photos/hice/4551661003
COLM. (2016). Brownshill Portal Tomb, Co. Carlow. เข้าถึง  ได้จาก http://irisharchaeology.ie/2016/04/brownshill-portal-tomb-co-carlow/
Chrisharvey. (2023). Bone. เข้าถึงได้จากhttps://www.dreamstime.com/stock-photo-  bone-3-9-image652110
Crystal. (2015). DANAÏD BY RODIN.  เข้าถึงได้จาก                http://www.crystalsagady.com/art-history-writings/danaid-by-rodin
CULTUREMANIA. (2019). Lehmbruck And Rodin In Duisburg – Sculpturing A New    Idea(l) Of Beauty. เข้าถึงได้จาก      https://www.culturescope.net/lehmbruck-rodin-in-duisburg-        sculpturing-a-new-     idea-l-of-beauty/
davidnewman7. (2017). Peter Randall-Page’s sculptures at Castle Drogo,           South Devon.  เข้าถึงได้จาก           https://davidnewmandotblog.wordpress.com/2017/10/26/first-blog-post/
davidnewman7. (2017). Peter Randall-Page’s sculptures at Castle Drogo,           South Devon. เข้าถึงได้จาก           https://davidnewmandotblog.wordpress.com/2017/10/26/first-blog-post/
design36. (2023). concept conceptual 3d illustration fat. เข้าถึงได้จาก https://www.shutterstock.com/th/search/similar/481186036
Deven Golden. (2014). Dead Enders. เข้าถึงได้จาก   https://artmonkeywrench.com/2014/08/30/dead-enders/
DK Fennell. (2017). The Objects of Matisse.  เข้าถึงได้จาก           https://hiddencause.wordpress.com/2017/07/04/the-objects-of-matisse/
Earth is Mysterious. (2020). Sumerian Art & Architecture. เข้าถึงได้จาก https://www.earthismysterious.com/sumerian-art-architecture/
Ed Adamczyk. (2014). Michelangelo's 'David' ready to fall, researchers say. เข้าถึงได้จาก https://www.italianrenaissance.org/michelangelos-  david/
Editorial Staff. (2019). Verrocchio sculpture restored. เข้าถึง  ได้จาก https://www.artrenewal.org/artworks/putto-with-dolphin/andrea-del-          verrocchio/12853
El Marco Verde SL. (2022). Amedeo Modigliani – “Mujer sentada” editado por la          galeria Max Estrella de Madrid. เข้าถึงได้จาก          https://www.elmarcoverde.com/shop/amedeo-modigliani-          mujer-sentada-          cartel- editado-por-galeria-max-estrella-67x48-cms/
Etsy, Inc. (2023). Back Muscles Anatomy Poster. เข้าถึงได้จาก        https://www.etsy.com/listing/1045766127/back-muscles-anatomy-poster
Garry Shaw. (2022). Four things you probably didn’t know about Tutankhamun’s        mask. เข้าถึงได้จาก           https://www.dkfindout.com/uk/history/ancient-egypt/tutankhamun/
GEOFFREY WARNER. (2016). Serendipity Leads to Revolutionary Ergonomic Design. เข้าถึงได้จาก https://www.spiritofchange.org/serendipity-leads-t   o-revolutionary-ergonomic- design/
Germain René Michel Bazin. (2023). Auguste Rodin. เข้าถึงได้  จาก https://www.britannica.com/biography/Auguste-Rodin
Glenda Stovall under Muscles. (2013). Muscles Face. เข้าถึงได้   จากhttps://pulpbits.net/4-facial-muscles-anatomy/muscles-face/
Hayden Chakra. (2021). Constantine the Great and His Rule. เข้าถึงได้จาก https://about-history.com/constantine-the-great-and-his-rule/
Hikenutty. (2008). "ปิรามิดสี่ด้าน" โดย Sol LeWitt - National Gallery of Art Sculpture Garden, Washington DC. เข้าถึงได้จาก https://www.waymarking.com/waymarks/wm4A8K_Four_Sided_Pyramid_by_Sol_    LeWitt_National_Gallery_of_Art_Sculpture_Garden_Washington_DC
Homeriscool. (2023). Various weight lifting / bodybuilding postures. เข้าถึงได้จาก https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-    photography-various- weight-lifting-bodybuilding-postures-image17545307
Holland Cotter. (2017). Robert Rauschenberg: It Takes a Village to Raise a Genius. เข้าถึงได้จาก https://www.nytimes.com/2017/05/18/arts/design/robert-rauschenberg-it-takes- a-village-to-raise-a-genius.htmlhoon-sculptures/)
IAMAG INC. (n.d). CHARACTER DESIGN COLLECTION: MALE ANATOMY. เข้าถึงได้  จากhttps://www.iamag.co/character-design-collection-  male-anatomy/#jp-carousel-135700
ILBLOGDITERESA. (2016). Stonehenge. เข้าถึงได้จาก      https://ilblogditeresa.altervista.org/stonehenge/
Jen Betton. (2016). How do you know if an object is in 1, 2 or 3 point perspective?. เข้าถึงได้จากhttp://jenbetton.blogspot.com/2016/03/how-do-you-know-if-object-is-in-1-2-or.html
Jessica Schatz. (2017). WHAT IS "THE CORE"?. เข้าถึงได้จาก        https://www.jessicaschatz.com/blog-content/2017/11/13/de-mystifying-the-core
joelisaak. (2012). Bernini’s David. เข้าถึงได้จาก     https://joelisaak.com/2012/02/23/berninis-david/
John Misachi. (2017). Mysteries Of Egypt: Who Built The Great Sphinx Of Giza.  เข้าถึงได้จาก https://www.worldatlas.com/articles/mysteries-of-   egypt-who-built-the-great-   sphinx-of-giza.html
Joseph Phelan. (2004). Jean-Antoine Houdon l'Écorché (Flayed Man). เข้าถึงได้จาก http://www.artcyclopedia.com/feature-2003-06-      Houdon-Ecorche.html
Joshua J. Mark. (2020). Ten Ancient Mesopotamia Facts You Need to Know. เข้าถึงได้จาก https://www.worldhistory.org/article/1600/ten-       ancient-mesopotamia-facts-you-need-to-know/
JULIA FISCHER. (2020). Augustus of Primaporta.  เข้าถึงได้จาก    https://smarthistory.org/augustus-of-primaporta/
JupiterJiim. (2022). Ugolino and His Sons by Jean-Baptiste Carpeaux. เข้าถึงได้จาก          https://www.reddit.com/r/SculpturePorn/comments/u2sy95
KAI. (2011). INSPIRATIONAL ARTWORKS. เข้าถึงได้จาก          http://inspirationalartworks.blogspot.com/2011/07/augustin-pajou.html
Kristine Mitchell. (2016). Metallic Strip Animal Sculptures Radiate the Energetic Flow    of Wind.  เข้าถึงได้จาก https://mymodernmet.com/kang-sung-lesyeuxdargus. (2013). « Le lion au serpent » d’Antoine-Louis Barye. เข้าถึงได้จาก          https://lesyeuxdargus.wordpress.com/2013/09/24/le-lion-au-serpent-dantoine-      louis-barye/
Lucy Flint. (n.d). Henri Laurens. เข้าถึงได้จาก           https://www.guggenheim.org/artwork/2413
Maha Alsharif. (2018). "BATHERS" BY PABLO PICASSO | STAATSGALERIE STUTTGART. เข้าถึงได้จาก https://www.theartcricket.com/blog-     13032018
Marcus Bunyan. (2023). exhibition: ‘barbara hepworth: in equilibrium’ at the heide    museum of modern art, Melbourne.  เข้าถึงได้จาก
          https://artblart.com/tag/barbara-hepworth-sculpture-with-colour-deep-blue-     and-red-6/
Medardo Rosso. (2022). Medardo Rosso. เข้าถึงได้จาก      https://alchetron.com/Medardo-Rosso
MGR Online. (2553). 2 ศิลปินแห่งชาติ จับคู่แสดงผลงานศิลป์ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ      เจ้าอยู่หัว. เข้าถึงได้จาก          https://mgronline.com/celebonline/detail/9530000000065
Michael Newberry. (2018). Polyclitus’ Canon of Proportions.เข้าถึงได้จากhttps://newberryarchive.wordpress.com/2018/08/28/polyclitus-canon-of-proportions
MINERVA MAGAZINE. (2021). FEATURE Nefertiti.  เข้าถึงได้จาก        https://the-past.com/feature/nefertiti/
MODERN DESIGN. (2014). Jacques Lipchitz's Woman with a Guitar. เข้าถึงได้จาก https://www.moderndesign.org/2014/11/jacques-lipchitzs-  woman-with-guitar.html
Monica Bulger. (n.d). Kouroi and Korai, an introduction. เข้าถึงได้จาก https://www.khanacademy.org/humanities/ancient-art-          civilizations/greek-art/daedalic-archaic/a/kouroi-and-korai-an-introduction
Monika Zagrobelna. (2019). SKETCHBOOK ORIGINAL: HOW TO DRAW LIZARDS.  เข้าถึงได้จาก          https://monikazagrobelna.com/2019/08/15/sketchbook-original-how-to-draw- lizards/
MOOLI. (2006). Venus of Willendorf. Limestone, circa 22,000 BC. เข้าถึงได้จาก          http://artandarchaeology.blogspot.com/2006/03/venus-of-willendorf-      limestone-circa_21.html
Musée du Louvre. (2021). Cavalier et cheval, vus de profil vers la gauche. เข้าถึงได้จาก          https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl020010612
Nanna Kronberg Frederiksen. (2015). Venus Priapus. เข้าถึงได้จาก      https://arkivet.thorvaldsensmuseum.dk/articles/venus-priapus
Naomi Blumberg. (2016). Myron Greek sculptor. เข้าถึงได้         จาก https://www.britannica.com/biography/Myron
NATALIA USANOVA. (2015). Art and Reality: the Little Fourteen-Year-Old Dancer by Degas. เข้าถึงได้จาก https://live-for-          art.com/works/sculpture/the-little-fourteen-year-old-dancer/
N.S. Gill. (2018). Lucius Junius Brutus.  เข้าถึงได้จาก      https://www.thoughtco.com/lucius-junius-brutus-120820
_________. (2018). The Capitoline Wolf or Lupa Capitolina. เข้าถึงได้จาก https://www.thehistoryblog.com/archives/17774
Obelisk Art History. (2015). An Incomparable Final Act. เข้าถึงได้จาก https://www.donatello.net/st-john-the-evangelist.jsp
Palettebkk, (n.d). Artist profile Wijit Apichatkriengkrai  เข้าถึง      ได้จาก https://www.palettebkk.com/artists/wijit-apichatkriengkrai/
Patrick. (2023). Anatomy, transparant muscles with skeleton.  เข้าถึงได้จาก https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-      anatomy-transparant-muscles-skeleton-image333866
RAYMOND-JEAN FRONTAIN. (2006). The Fortune in David’s Eyes.  เข้าถึงได้จาก https://glreview.org/article/article-980/
Rebecca McInerney. (2021). Apollo and Daphne. เข้าถึงได้         จากhttps://www.arthistoryproject.com/artists/gian-lorenzo-bernini/apollo-and-    daphne/)
Saatchi Art in a collection. (2020). Patricia Ruiz Works.  เข้าถึงได้   จาก https://www.saatchiart.com/art/Drawing-Moon/1032628/8419117/view
Shontelle Campbell. (2016). The Tongue of the Dog proves to be a popular         attraction. เข้าถึงได้จาก          https://hamiltonartsblog.wordpress.com/2016/11/09/tongue-of-the-dog/
shutterstock. (2023). Medical educational muscle system of athletic male human          body, front view,.เข้าถึงได้จากathletic-male- 1701437944
spiritdacic. (2018). The Endless Column of Constantin Brâncuși – A Symbol of     Ascension. เข้าถึงได้จาก https://spiritdacic.blog/2018/05/14/248/
Stone Times Magazine. (2023). The incredible story of "Aphrodite of KNIDOS".  เข้าถึงได้จาก          https://josephpociluyko.wordpress.com/depictions-of-the-goddess/aphrodite-of- knidos/
SuperStock for Kensington. (2023). Thin and obese men, X-ray image. เข้าถึงได้จาก https://dissolve.com/stock-photo/Thin-obese-men-ray-      royalty-free-image/101-D2027-51-911
The Artist Editorial. (2017). Venus de Milo – Chipped, Battered, Broken, and Yet        Elegantly Beautiful. เข้าถึงได้จาก        https://www.theartist.me/art/venus-de-milo-sculpture-louvre-museum/
The Henry Moore Foundation. (2014). Henry Moore: Sculptural Process and Public   Identity.  เข้าถึงได้จาก  https://www.tate.org.uk/art/research- publications/henry-moore/henry-moore- om-ch-maquette-for-standing-figure- r1171999
The Museum of Modern Art. (n.d). Jacques Lipchitz.  เข้าถึงได้  จาก https://www.moma.org/collection/works/81158
________. (2004). Julio González.  เข้าถึงได้          จาก https://www.moma.org/collection/works/80826
TheSlaps. (2014). Dr. B Ch 11_lecture_presentation.  เข้าถึงได้   จาก https://www.slideshare.net/TheSlaps/dr-b-ch-11lecturepresentation
TUL. (2013). The 13 Thailand Art of stucco Exhibition 2013.  เข้าถึงได้จาก https://www.artbangkok.com/?p=21341
Tumblr. (2022). CGMA Animal Drawing (Week 1 & 2).  เข้าถึงได้   จาก https://shannonscribbles.tumblr.com/
Valerie. (2011). The High Museum of Art. เข้าถึงได้จาก      http://threeoclockshop.com/2011/09/the-high-museum-of-art/
Verica Ristic. (2021). New York – Martinique 2016, part 3 (New York). เ เข้าถึงได้จาก https://www.svudapodji.com/en/new-york-martinique-       3/
Vito Patella. (2015). Benvenuto Cellini e il Perseo.  เข้าถึงได้         จาก https://www.ecured.cu/Perseo_con_la_cabeza_de_Medusa
voltairefoundation. (2013). A grand projet misfires.  เข้าถึงได้  จาก https://voltairefoundation.wordpress.com/2013/09/05/a-grand-projet-          misfires/
Walter Mason. (2014). Käthe Kollwitz’s Pietà.  เข้าถึงได้จาก          https://www.plough.com/en/topics/justice/nonviolence/kathe-kollwitzs-pieta
Wescover. (2019). “Cosmic and Microcosmic – a vibrant world between Cells and   Stars. Everlasting, durable and timeless. Poetry in Stone.”. เข้าถึงได้จาก https://www.wescover.com/creator/atelier-sibylle-  pasche
Workouts Official. (2019). EXERCISE VIDEOS.  เข้าถึงได้จาก      https://workoutsofficial.com/exercise-videos/
xennex. (2020). Bull (plate V).  เข้าถึงได้จาก
          https://www.wikiart.org/en/pablo-picasso/bull-plate-v-1945
________. (2018). La Grande Vitesse.  เข้าถึงได้จาก  https://www.wikiart.org/en/alexander-calder/la-grande-vitesse-1969
 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามหัวข้อที่กำหนดทุกครั้ง
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 2.1   ผลการเรียนของนักศึกษา 2.1   การทวนสอบความก้าวหน้าและความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน คือ  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาได้จาก  การสอบถามนักศึกษา และสังเกตความก้าวหน้า ความเข้าใจ และพัฒนาของผลการปฏิบัติงาน
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4