ออกแบบสถาปัตยกรรม 2

Architectural Design 2

1. เพื่อให้ นศ. มีความรู้ความเข้าใจ  วิธีการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบงานสถาปัตยกรรม
2. เพื่อให้ นศ. ศึกษาตัวอย่างหลักการ  แนวคิดและวิธีการออกแบบงานสถาปัตยกรรม
3. เพื่อให้ นศ. เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลประโยชน์ใช้สอย  ทางสัญจร รูปลักษณ์ของโครงการ  วิธีการก่อสร้างที่สามารถแก้ปัญหาและเหมาะสมกับสภาพที่ตั้ง
4. เพื่อให้ นศ. มีทักษะในการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดเล็กประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม  อาคารสำนักงาน ที่มีประโยชน์ใช้สอยประเภทอื่นร่วม ,การออกแบบโครงสร้าง  และงานระบบที่เกี่ยวข้องได้อย่างสมเหตุสมผล
เพื่อให้การศึกษาที่ทันสมัย ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดเล็กประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม  อาคารสำนักงาน จัดทำกระบวนการออกแบบ โดยกำหนดองค์ประกอบโครงการ  ขนาดพื้นที่  สำรวจและวิเคราะห์ที่ตั้ง  กำหนดแนวความคิดและทำการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยและพฤติกรรมการทำงานในสำนักงานสมัยใหม่  คำนึกถึงระบบโครงสร้างอาคาร  งานระบบอาคาร  สภาวะน่าสบาย  และข้อกำหนดอาคารที่เกี่ยวข้อง
6 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์
การเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 1.1.1 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่ง แวดล้อม 1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ  
1.2.1 ให้ความสําคัญและสร้างสํานึกด้านจรรยาบรรณชีพสถาปัตยกรรม กําหนดแจ้งหลักเกณฑ์การเข้าเรียน การส่งงานการรับผิดชอบ ต่อตัวเองและผู้อื่น  
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรง เวลา 1.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 1.3.3 ประเมินผลจากความรับผิดชอบในปฏิบัติงานเขียนแบบ ภายในห้องเรียน  
2.1.1 ความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
บรรยาย การนําเสนอรายงาน มอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนํามาสรุปและนําเสนอ ปฏิบัติการเขียนแบบ และส่งเสริมการประกวดแบบ  
2.3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 2.3.2 ประเมินจากการนําเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล รายงาน 2.3.3 ประเมินผลจากผลงานการเขียนแบบ และการประกวดแบบ  
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ สามารถสร้างงานเขียนแบบ โดยนําหลักการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในงานได้ ตามคุณสมบัติหลักสูตรดังนี้ 3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิขาการหรือวิชาชีพ 3.1.2 มีทักษะในการนําความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ  
3.2.1 ฝึกปฏิบัติการออกแบบระยะสั้น และงานออกแบบโครงการ 3.2.2 ฝึกให้ประเมินทางเลือกข้อมูลและรูปแบบงานออกแบบโครงการออกแบบ  
3.3.1 วัดผลจากการประเมินผลงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3.3.2 กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนจากการตรวจแบบร่างขอคําปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการออกแบบและสร้างทางเลือก เพื่อนําไปสู่งานออกแบบสถาปัตยกรรม  
-
-
-
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม  
5.2.1 มอบหมายงาน 5.2.2 นําเสนองานรูปแบบที่เหมาะสม 5.2.3 ส่งเสริมการประกวดแบบ  
ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย โดยดูจากการนําเสนอผ่านเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
6.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 6.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน  
ใช้วิธีการสอน ด้วยวิธีคัดลอกแบบ ทําตามแบบและใบงาน การใช้กรณีศึกษา การออกแบบสร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง  
ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงาน  
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ุ6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BARAT102 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมจริยธรรม การเข้าห้องเรียน การตรงต่อเวลา การส่งงาน และมีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดการเรียน 10%
2 ความรู้ สอบทฤษฎี และมีการบูรณาการความรู้ที่ศึกษาเข้ากับงานที่ได้รับมอบหมายได้ 10,17 30%
3 ทักษะทางปัญญา สอบปฏิบัติ และทักษะในการประยุกต์ความรู้ พร้อมทั้งนําความรู้ ความคิด มาใช้ในงานออกแบบได้อย่างมีระบบ ตลอดการเรียน 50%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ - - -
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือกใช้เครื่องมือในการออกแบบและนําเสนองาน ตลอดการเรียน 5%
6 ด้านทักษะพิสัย เก็บคะแนนจากการ pin up กระบวนการออกแบบ ตลอดการเรียน 5%
1. หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก เอกสารและหนังสือประกอบการเรียน 1.อรศิริ ปาณินท์ 2538 กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ปทุมธานี:สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2.อรศิริ ปาณินท์ 2538 มนุษย์กับการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม กรุงเทพฯ:สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 3.อรศิริ ปาณินท์ 2538 ที่ว่างทางสถาปัตยกรรม กรุงเทพฯ:สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต 4.ผุสดี ทิพทัส 2540 เกณฑ์การออกแบบทางสถาปัตยกรรม กรุงเทพฯ:สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5.บัณฑิต จุลาสัย 2544 จุด เส้น ระนาบ กรุงเทพฯ:สํานักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6.เลอสม สถาปgตานนท์ 2544 บ้านและการออกแบบ กรุงเทพฯ:สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7. ศักดา ประสานไทย 2549 วัสดุและการออกแบบ กรุงเทพฯ:สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
-
-
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่สาขาฯ ได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา  
ในการเก็บข้อมูลเพืWอประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้  
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน  
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิaโดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม  
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ 5.3 ปรับกลยุทธ์การสอน เพิ่มการศึกษาดูงาน และส่งเสริมการประกวดแบบ