เทคโนโลยีการประมวลผลแบบโมบาย

Mobile Computing Technology

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นและทันสมัยในเรื่องเทคโนโลยีการประมวลผลแบบโมบาย เพื่อมีทักษะการใช้งานการประมวลผลแบบโมบาย นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการทำกงานของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักศึกษาสามารถอธิบายเครื่องมือและภาษาที่ใช้สำหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สามารถออกแบบส่วนติดต่อระบบสำรับโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติสร้างโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และแนวคิดเกี่ยวกับระบบประมวลผลแบบโมบายในระดับทักษะพิสัย มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขในการใช้งานครั้งถัดไป
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ด้านเทคโนโลยีไร้สายและเทคโนโลยีแบบโมบาย การติดต่อแบบไร้สาย แพลตฟอร์มสำหรับอุปกรณ์แบบโมบาย การประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบโมบายในเชิงธุรกิจ และการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์แบบโมบาย
-   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์กลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์และผ่านโปรแกรม Microsoft Teams  -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
5.  มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
3.  ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยโดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนดตลอดจนการแต่งกาย ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2)  การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่ง กาย ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 3)  การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
5.  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ องค์ประกอบต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกำหนด 6.  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์ 7.  รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
3.  จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยมีการติดตั้งและการตั้งค่าของอุปกรณ์เคลื่อนที่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 5.  ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 6.  การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม – ตอบ
1.  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน (ทฤษฎีและปฏิบัติ) 7.  ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น การบ้าน งานที่มอบหมาย รายงานการทดสอบย่อย การนำเสนอรายงาน การค้นคว้า หน้าชั้นเรียน
1. สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศจากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง 2.  สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ จากทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
2.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ จากกรณีศึกษา (งานที่ได้รับมอบหมาย) 5.  การมอบหมายงาน การแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง 6.  การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน และมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
1.  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา 5.  การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ โดยออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ ที่เรียนมา ซึ่งจะต้องหลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกตอบที่ถูกมาคำตอบเดียวจากกลุ่มคำตอบที่ให้มา 8.  ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา
6.  มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
6.  มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้การระดมความคิดและร่วมกันทำงาน ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
1. พฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา 5. สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง (Brainstorming)
2.  สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
7.  มีเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมที่ทันสมัย
1.  การทดสอบย่อย กลางภาคและปลายภาค
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2 2 7 3 6 6
1 BBAIS213 เทคโนโลยีการประมวลผลแบบโมบาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.5 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 1-8, 10-16 10%
2 2.1.5, 2.1.7, 3.1.2, 5.1.2 สอบข้อเขียนประเมินผลความรู้กลางภาคเรียน 9 20%
4 2.1.5, 2.1.7, 3.1.2 สอบข้อเขียนประเมินผลความรู้ปลายภาคเรียน 17 20%
6 2.1.5, 2.1.7, 4.1.6 งานที่ได้รับมอบหมาย (ทฤษฏี, ปฏิบัติ) 1-8, 10-16 25%
7 2.1.5, 2.1.7, 4.1.6 จัดทำมินิโปรเจค เพื่อประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมด สัปดาห์ที่ 15 เป็นต้นไป 25%
เอกสารประกอบการสอน เว็บไซต์ E-Learning ของมหาวิทยาลัย Android Studio Cookbook, PACKT Books
สุพจน์ สง่ากอง. 2562. พัฒนา Mobile App ด้วย Android Studio. ซิมพลิฟาย, สนพ. วารสาร และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้าน Android Studio Cookbook
https://www.se-ed.com/product/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2-Mobile-App-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-Android-Studio.aspx?no=9786162624841 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1.1  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 1.3  ข้อเสนอแนะผ่านระบบสังคมออนไลน์ (Social Network) และผ่านโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 2.1  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา   2.2  ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุง ดังนี้ 3.1  ปรับหัวข้อ และ ระยะเวลาในการสอนให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน 3.2  ปรับปุรงเนื้อหา ให้เหมาะสมกับ การเรียนการสอน 3.3  ปรับวิธีการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้แบบสอบถามประเมินผลการเรียนรู้ และ/หรือตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ