หัวข้อพิเศษเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์

Special Topical for Software Development

การเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้เป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำของอาจารย์ที่กรรมการหลักสูตรมอบหมายนักศึกษาจะต้องจัดทำรายงานเพื่อแสดงผลการศึกษาและนำเสนอต่อคณะกรรมการหลักสูตร
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
การศึกษาและฝึกปฏิบัติที่เน้นให้นักศึกษาได้เป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำของอาจารย์ที่เป็นกรรมการหลักสูตรมอบหมายให้นักศึกษาจะต้องจัดทำ รายงานเพื่อแสดงผลการศึกษา และนำ เสนอต่อคณะกรรมการหลักสูตร เพื่อให้ทันสมัยต่อเทคโนโลยี กรรมการหลักสูตรสามารถที่จะกำหนดหัวข้อหรือกลุ่มของหัวข้อที่น่าสนใจ
 อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การทดสอบกลางภาค 9 25
2 การทดสอบปลายภาค 17 25
3 งานที่ได้รับมอบหมาย ทุกสัปดาห์ 40
4 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 10
หนังสือ Python สำหรับงาน Data Science Data Visualization และ Machine Learning 2021
เอกสารคำสอง การเขียนโปรแกรมเว็บ (Web Programming) ชุมพล โมฆรัตน์