สถาปัตยกรรมภายใน

Interior Architecture

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ รวามเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สอยของผู้ใช้อาคาร สัดส่วนมนุษย์ การยศาสตร์ รูปแบบและการจัดวางเครื่องเรือน คุณค่าของที่ว่างภายใน ความสัมพันธ์ที่มีต่องานสถาปัตยกรรม การจัดแสง การเลือกใช้สีและวัสดุตกแต่ง ฝึกปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหา ในการนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สอยของผู้ใช้อาคาร สัดส่วนมนุษย์ การยศาสตร์ รูปแบบและการจัดวางเครื่องเรือน คุณค่าของที่ว่างภายใน ความสัมพันธ์ที่มีต่องานสถาปัตยกรรม การจัดแสง การเลือกใช้สีและวัสดุตกแต่ง ฝึกปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน
ศึกษาพฤติกรรมการใช้สอยของผู้ใช้อาคาร สัดส่วนมนุษย์ การยศาสตร์ รูปแบบและการจัดวางเครื่องเรือน คุณค่าของที่ว่างภายใน ความสัมพันธ์ที่มีต่องานสถาปัตยกรรม การจัดแสง การเลือกใช้สีและวัสดุตกแต่ง ฝึกปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน
1. อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนในชั่วโมงแรก
2. อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
- มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
- สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สอนความรู้ จรรยาบรรณทางด้านวิชาการและวิชาชีพในรายวิชา สอนให้มีระเบียบวินัย ฝึกให้รู้หน้าที่ในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
- ประเมินจากการตรวจสอบแผนการสอนในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมในทุกวิชา ประเมินจากผลการดำเนินงานตามแผนการสอนและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
- มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษาในสถาปัตยกรรมศาสตร์กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้อาจจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนฝึกประสบการณ์หรือฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
- การทดสอบย่อย
- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
- ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
- ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
- ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
- ประเมินจากแผนการดำเนินงานโครงการ
- ประเมินจากการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
 
- มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
- มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
- ใช้กรณีศึกษา การจัดทำโครงงาน การมอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปข้อมูล การนำเสนองาน โดยอภิปรายเดี่ยวหรือกลุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน การปฏิบัติงานของนักศึกษาและการนำเสนองาน
-
-
-
สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองและสถานการณ์เสมือนจริง แล้วนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศให้นักศึกษาค้นคว้างานที่ต้องอาศัยการประมวลผล โดยการใช้ตัวเลขเพื่อการจัดการข้อมูลการนำเสนอที่เหมาะสมกับสภาพของผู้สื่อสาร
- ประเมินจากความถูกต้องในการใช้ข้อมุลและตัวเลข การเลือกใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ประเมินจากการอธิบาย การนำเสนอ
  - มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
- มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
ใช้วิธีการสอนด้วยวิธีคัดลอกแบบ ทำตามแบบและใบงาน การใช้กรณีศึกษาโครงงานและศิลปนิพนธ์ สร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรม จริยธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 4 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BARAT501 สถาปัตยกรรมภายใน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมและจริยธรรม 1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 2 มีการเขียนแบบตรงตามมาตรฐานงานสถาปัตยกรรมภายใน 3 มีการประเมินผลจากผลงานที่นักศึกษาได้นำมาส่งในแต่ละสัปดาห์ 4 ประเมินผลการนำเสนอโครงการที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 5%
2 ความรู้ 1 สอบกลางภาค 2 สอบปลายภาค 3 วิธีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน 4 วิธีการสรุปและนำเสนอรายงาน 10 18 ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 ทักษะทางปัญญา 1 ประเมินผลจากรายงานและการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน และ จากผลงานการออกแบบที่ได้มอบหมายให้ในแต่ละสัปดาห์ 2 ประเมินผลจากการนำเสนอ Project design ปลายภาค ตลอดภาคการศึกษา 25%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ พฤติกรรมในชั้นเรียนและการทำกิจกรรมกลุ่ม - 5%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารนเทศ ประเมินจากรายงานและการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 5%
6 ทักษะพิสัย ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือในการออกแบบและ ใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานได้ ตลอดภาคการศึกษา 50%
- ธวัชชานนท์  สิปปภากุล.
การยศาสตร์และกายวิภาคเชิงกล. - -  กรุงเทพฯ : วารศิลป์, 2548
- บุญเลิศ  บุตรขาว.
กายวิภาค ฉบับนักศึกษาศิลปะ. - - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2544
- ผศ.พิชิต  ภูติจันทร์.
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์. - - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2545
- INTERIOR DESIGN  ILLUSTRATED
Francis D.K. Ching , Van nostrand reinhold : New york.
- Design your dream home: Interior design ideas for house and home makeovers
Infinite Ideas, Lizzie O'Prey : London.
- การออกแบบเครื่องเรือน
สาคร  สนธโชติ , สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ : กรุงเทพฯ.
- DESIGNING  FURNITURE
Laura  Tringali , The Taunton Press , Inc Connecticut.
- เขียนแบบช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
อินทิรา  ศตสุข , สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) : กรุงเทพฯ
- การออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่
ร.ศ. วิรัตน์  พิชญไพบูลย์ , สำนักพิมพ์จุฬาฯ : กรุงเทพฯ
 
-
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
แบบเครื่องเรือนจากสำนักงานออกแบบ
 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์ของผู้สอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ