การพิมพ์บรรจุภัณฑ์

Printing for Packaging

ระบบการพิมพ์ที่ใช้ในงานบรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์บนวัสดุประเภทต่าง ๆ ข้อดีข้อจำกัดของการพิมพ์แต่ละระบบเพื่อการใช้งานสำหรับบรรจุภัณฑ์ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีการพิมพ์ในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์
1. เพื่อให้นักศึกษารู้ประเภทและกระบวนการพิมพ์บรรจุภัณฑ์
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการเลือกใช้ระบบการพิมพ์สำหรับผลิตในงานบรรจุภัณฑ์
3. เพื่อให้นักศึกษารู้เทคโนโลยีการพิมพ์และการวบคุมคุณภาพงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
ระบบการพิมพ์ที่ใช้ในงานบรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์บนวัสดุประเภทต่าง ๆ ข้อดีข้อจำกัดของการพิมพ์แต่ละระบบเพื่อการใช้งานสำหรับบรรจุภัณฑ์ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีการพิมพ์ในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์
จัดเวลาให้คำปรึกษาเฉพาะรายกลุ่มหรือรายบุคคล ตามความเหมาะสม
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อ ขัดแย้งแล ลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรี ของความ เป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีการพัฒนาตนเอง  วิชาชีพ  บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการ พัฒนาทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองอยู่เสมอ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนในเรื่องส่วนตัวและสังคม โดยยึดฐาน ความคิดทาง ศีลธรรม

ยอมรับความเป็นประชาธิปไตย ความยุติธรรม และความเท่าเทียมกันทางสังคม
ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
1. ศึกษาประเภทและกระบวนการพิมพ์บรรจุภัณฑ์
2. ศึกษาการเลือกใช้ระบบการพิมพ์สำหรับผลิตในงานบรรจุภัณฑ์
3. ศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ์และการวบคุมคุณภาพงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
1 บรรยายและการฉายสื่อภาพเคลื่อนไหว
2 มอบหมายงาน และให้มีการนำเสนอรายงาน
3 การศึกษาดูงานสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
1   ประเมินจากงานปฏิบัติและการนำเสนองานที่มอบหมาย
2   มีการประเมินผลความรู้ด้วยการสอบภาคทฤษฎี
สามารถคิด และวิเคราะห์ทุกเรื่องอย่างมีวิจารณญาณและประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามหลักการที่ได้รับ
1   การมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
2   อภิปรายกลุ่ม ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
1   ผลการนำเสนอและรายงานที่มอบหมาย
1   มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในงานที่ได้รับมอบหมาย
2   มีความคิด กล้าตัดสินใจและกล้าแสดงออกอย่างมีขอบข่าย
3  สามารถปฏิบัติตนรับผิดชอบงานและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานด้วยความเต็มใจ
1   จัดกิจกรรมกลุ่ม ให้ค้นคว้าหาข้อมูล
2   ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ และยอบรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3   ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และทำงานของตนเต็มความสามารถ
1  การสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา
2  ประเมินจากผลงานที่มอบหมายและการนำเสนอ 
3  ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
4  สังเกตพฤติกรรมจากการการทำงานครบถ้วนตรงตามที่มอบหมาย ส่งงานตรงตามเวลา ที่กำหนด     
1   ความรู้หลักการพิมพ์สิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์
2   มีความรู้ข้อดีและข้อจำกัดการพิมพ์แต่ละประเภทในการพิมพ์บรรจุภัณฑ์
3   มีความรู้ด้านกเทคโนโลยีการผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์และการตรวจสอบคุณภาพ
1   บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
2   แสดงสื่อ หรือสื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบความเข้าใจ
3  ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4   นำเสนอผลงานตามรูปแบบที่เหมาะสม
1   ประเมินจากรายงานและรูปแบบการนำเสนอ
2   ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
1   มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
2   มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
3   มีการเข้าเรียนตรงต่อเวลา การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย
1   สร้างเจตนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
2   ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานที่ศึกษาอยู่และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
1   พิจารณาจากผลงานปฏิบัติ
2   ผลการสอบภาคทฤษฎี
3   สังเกตจากพฤติกรรมและการแสดงออก
4   ประเมินจากผลงานทำได้ตรงตามหัวข้อที่มอบหมาย ตรงเวลา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรมและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชองต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อน่างมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรม มีทักษะปฏิบัติทางศิลปกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ลงานตน
1 BAAPD119 การพิมพ์บรรจุภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่มอบหมายตรงตามเวลาที่กำหนด การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ความรู้ ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค 8, 17 50%
3 ทักษะทางปัญญา วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีระบบ 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15 15%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กิจกรรมกลุ่ม การอภิปราย การมีส่วนร่วม การส่งงานตามเวลาที่กำหนด 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15 15%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำรายงานด้วยสื่อเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูลโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอรายงานด้วยสื่อเทคโนโลยี 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15 10%
- การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ หน่วยที่ 9-15. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี 2553 - กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ หน่วยที่ 1-7. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540 - กระบวนการพิมพ์พื้นลึก พื้นฉลุลายผ้า และการพิมพ์ไร้แรงกด หน่วยที่ 1-7. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 254 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ หน่วยที่ 1-4. มหาวิทยาลัยสุโขทัธรรมาธิราช, 2539 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ หน่วยที่ 5-10. มหาวิทยาลัยสุโขทัธรรมาธิราช, 2539 - ระบบพิมพ์แบบต่างๆ และการนำไปใช้งาน. รศ.ดร.อรัญ หาญสืบสาย, 2548 - เทคโนโลยีการพิมพ์ ความก้าวหน้าและการนำไปใช้งาน. อรัญ หาญสืบสาย. 2557.
ไม่มี
ไม่มี
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา แบบประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน
1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2   ผลการเรียนของนักศึกษา
3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้ กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ