ฝึกงานทางวิชาชีพเครื่องจักรกลเกษตร

Job Internship in Agricultural Machinery

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางเครื่องจักรกลเกษตรในสถานประกอบการ งานบริหาร งานจัดการ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะทางสังคมอื่น ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพทางเครื่องจักรกลเกษตร
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ขั้นพื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาทางด้านเครื่องจักรกลเกษตรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ฝึกปฏิบัติงานทางเครื่องจักรกลเกษตรในสถานประกอบการ งานบริหาร งานจัดการ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะทางสังคมอื่น ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพทางเครื่องจักรกลเกษตร
1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
3. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
4. การสอนฝึกปฏิบัติการ  
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2.สถานการณ์จำลอง
3.การเขียนบันทึก
4.โครงการกลุ่ม
1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. การสอนฝึกปฏิบัติการ  
1.สถานการณ์จำลอง
2.การเขียนบันทึก
3.โครงการกลุ่ม
4.นิทรรศการ
5.การสังเกต
6.การนำเสนองาน
7.การฝึกตีความ
8.ข้อสอบอัตนัย
9. ข้อสอบปรนัย
10.แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติ
11.การประเมินตนเอง
12.การประเมินโดยเพื่อน
1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1. การสอนฝึกปฏิบัติการ  
1.แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2
1 BSCFM130 ฝึกงานทางวิชาชีพเครื่องจักรกลเกษตร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1