การกำหนดราคาและความสามารถในการทำกำไรทางการตลาด

Pricing and Marketing Profitability

1.เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายราคา กลยุทธ์การกำหนดราคา การเปลี่ยนแปลงราคา และการกำหนดราคาให้สอดคล้องกับส่วนประสมทางการตลาด
2.เข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลกระทบต่อการทำกำไรของกิจการ
3.สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณเข้ามาช่วยในการตัดสินใจทางด้านการตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร
4.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายราคา แนวทางการกำหนดราคา กลยุทธ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาให้สอดคล้องกับส่วนประสมทางการตลาด สามารถตัดสินใจกำหนดราคาและเปลี่ยนแปลงราคาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการตลาดปัจจุบัน สามารถวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลกระทบต่อการทำกำไรและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทางการตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรได้
แนวทางการกำหนดราคา แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุน กำไร การแข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค กฎหมาย จริยธรรม และปัจจัยอื่นที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคา กลยุทธ์การตั้งราคา การเปลี่ยนแปลงราคา การกำหนดราคาให้สอดคล้องกับส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรทางการตลาด
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สอนเสริมเป็นรายบุคคล (เฉพาะรายที่ต้องการเพิ่มเติม)
1.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีจิตสำนึกสาธารณะ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น
1.2 มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม
1.5 มีทัศนคตที่ดีต่อวิชาชีพ เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยโดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2.การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด การไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น
 
1. การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่งกาย ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 2. การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น และการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และผลกระทบอย่างเท่าทัน
1. จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามลักษณะ ของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 2. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยมอบหมายให้ทำรายงาน และนำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยมอบหมายให้นักศึกษาจัดทำรายงานทางการตลาด หัวข้อ "การออกแบบรูปแบบทางการตลาดเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและประเพณีของภาคเหนือ"  (งานกลุ่มใหญ่)
3.มอบหมายงานกลุ่มย่อย จัดให้มีการเรียนรู้ทางด้านการตลาดโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน มอบหมายงาน ประเด็นหัวข้อ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการตลาดเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเขินบ้านสันก้างปลา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  (งานกลุ่มย่อย)
1. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 2. ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น การบ้าน งานที่มอบหมาย   การทดสอบย่อย การนำเสนอรายงาน  หน้าชั้นเรียน
3.1 สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศจากหลายแหล่งเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง
3.3 คิดอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ สร้างสรรค์ และมีเหตุผล สามารถบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไป
1.  การศึกษาค้นคว้า การจัดทำรายงานทางเอกสาร และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 2.  การมอบหมายงาน ให้นักศึกษาจัดทำ รายงานทางการตลาด หัวข้อ "การออกแบบรูปแบบทางการตลาดเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและประเพณีของภาคเหนือ"  
3.มอบหมายงานกลุ่มย่อย จัดให้มีการเรียนรู้ทางด้านการตลาดโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน มอบหมายงาน ประเด็นหัวข้อ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการตลาดเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเขินบ้านสันก้างปลา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  (งานกลุ่มย่อย)
1.  ประเมินจากการรายงาน ผลการศึกษาค้นคว้า  โดยการนำเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงาน 2.  ประเมินจากกรณีศึกษา
4.1 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
4.2 มีความสามารถในการแสดงความริเริ่ม แสดดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสมและพร้อมพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
1  มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้การระดมความคิดและร่วมกันทำงาน ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
1.  สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และจากการรายงานหน้าชั้นเรียน 
5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจำวัน
5.2 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิค วิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงาน และการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
1.  มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือคำนวณเชิงตัวเลข ผ่านการมอบหมายงานกลุ่ม โดยมอบหมายให้นักศึกษาจัดทำ รายงานทางการตลาด หัวข้อ "การออกแบบรูปแบบทางการตลาดเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและประเพณีของภาคเหนือ"   2.  การนำเสนอผลงานด้วยสื่อ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.มอบหมายงานกลุ่มย่อย จัดให้มีการเรียนรู้ทางด้านการตลาดโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน มอบหมายงาน ประเด็นหัวข้อ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการตลาดเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเขินบ้านสันก้างปลา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  (งานกลุ่มย่อย)
1.  การทดสอบย่อย กลางภาคและปลายภาค 2.  ประเมินผลการวิเคราะห์และคำนวณตัวเลข  3. พฤติกรรมการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และความสามารถในการใช้ภาษา  การสื่อสาร และการใช้เครื่องมือหรือสื่อในการนำเสนอผลงานของนักศึกษา
6.1 สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
1.  จัดกิจกรรม หรือรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการด้านบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
1.  การนำเสนอผลงาน หรือโครงงาน โดยการเลือกใช้ภาษา การสื่อสารในบริบทต่างๆ เพื่อคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา อย่างเหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีจิตสำนึกสาธารณะ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น 1..2 มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม 1.5 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง 2.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจรวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน 3.1 สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศจากหลายแหล่งเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง 3.3 คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป้นระบบ สร้างสรรค์ และมีเหตุผล สามารถบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา และประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไป 4.1 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ 4.2 มีความสามารถในการแสดงความริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และพร้อมพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจำวัน 5.2 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 6.1 สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรุ้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน การทดสอบ กลางภาค ปลายภาค การทดสอบ กลางภาค ปลายภาค งานที่มอบหมาย งานที่มอบหมาย งานที่มอบหมาย การทำงานร่วมกับผู้อื่น งานที่มอบหมาย การทำงานร่วมกับผู้อื่น งานที่มอบหมาย การนำเสนอ งานที่มอบหมาย การนำเสนอ งานที่มอบหมาย
1 BBABA633 การกำหนดราคาและความสามารถในการทำกำไรทางการตลาด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1 , 2.4 การทดสอบ - การสอบกลางภาค , การสอบปลายภาค , การทดสอบย่อย 8 , 17 , 15 20% , 20% , 10%
2 1.1 , 1.2 , 1.5 , 2.1 , 2.4 , 3.1 , 3.3 , 4.1 , 4.2 , 5.1 , 5.2 , 6.1 งานที่มอบหมาย - งานกลุ่มใหญ่ รายงานกลุ่มและการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนพร้อมคลิป (ุ8-10 คน) รายงานทางการตลาด หัวข้อ การออกแบบรูปแบบทางการตลาดเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและประเพณีของภาคเหนือ" - งานกลุ่มย่อย มอบหมายงานกลุ่มย่อย จัดให้มีการเรียนรู้ทางด้านการตลาดโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน มอบหมายงาน ประเด็นหัวข้อ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการตลาดเพื่อการส่งเสริมการตลาด "กาดจาวเขิน บ้านสันก้างปลา"  ภายใต้การดำเนินโครงการบูรณาการความรู้ทางด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี "กาดจาวเขิน บ้านสันก้างปลา"  (งานกลุ่มย่อย) 16 20%, 10% , 10%
3 1.2 การเข้าชั้นเรียน - การเข้าชั้นเรียน / การมีส่วนร่วม / การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดภาคการศึกษา 10%
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การกำหนดราคาและความสามารถในการทำกำไร  (Pricing and Marketing Profitability)  เรียบเรียงโดย อาจารย์ชรัญญา  สุวรรณเสรีรักษ์ 
คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา, เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา.  กรุงเทพฯ:  สุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. ธวัชชัย  มงคลสกุลฤทธิ์, คัมภีร์การตั้งราคาสินค้า Power Pricing.  กรุงเทพฯ: ไอ เอ็ม บุ๊คส์, 2550. แนเกิล, โทมัส ที, กลยุทธ์การตั้งราคา.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551. ผศ. นภวรรณ  คณานุรักษ์, นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา. กรุงเทพฯ: ซี.วี.แอล.การพิมพ์, 2549. วิทยา  จารุพงศ์โสภณ, กลยุทธ์ราคา.  กรุงเทพฯ: แปลน สารา, 2556. ผศ.ดร. สุดาพร  กุณฑลบุตร, หลักการตลาดสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. รศ. ศิริวรรณ  เสรีรัตน์,  นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา. กรุงเทพฯ:  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อุดม  สายะพันธุ์, การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อโครงการการตลาด.  กรุงเทพฯ:  แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2553. อดุลย์  จาตุรงคกุล, การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.
Kotler, Philip and Kelvin Keller.  Marketing  Management.  12th edition.  New Jersey : Pearson Education, 2006.
หนังสือพิมพ์ธุรกิจต่าง ๆ เช่น ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ ผู้จัดการ ฯลฯ
วารสาร นิตยสาร บทความหรืองานวิจัยต่าง ๆ ทางการตลาด และ เว็บไซด์ทางธุรกิจ
 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
  การประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้โดยนักศึกษา หรือ   การประเมินการสอนโดยนักศึกษา (ประเมินผ่านระบบมหาวิทยาลัย) หรือ   การเขียนสะท้อนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา หลังจบบทเรียนในรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 2.1  การประเมินตนเองหลังการสอน และการทำกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ละครั้งโดยผู้สอน หรือ 2.2  การประเมินตนเองหลังการสอน จากผลการเรียนของนักศึกษา พิจารณาจากคะแนนสอบ รายงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 3.1  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) ร่วมกันระหว่างผู้สอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 3.2  พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการสอน โดยการอบรมสัมมนา
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา โดยการแต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ กรรมการบริหารหลักสูตร และกรรมการสาขาวิชาในสาขาวิชา เป็นผู้ดำเนินการ ดังนี้ 4.1  การประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยนักศึกษา 4.2  การประเมินการสอน โดยนักศึกษา (ประเมินผ่านระบบของมหาวิทยาลัย) 4.3 การวิเคราะห์ความสอดคล้อง/เกณฑ์การประเมิน ตาม มคอ.3/ มคอ.5 โดยคณะกรรมการทวนสอบ 4.4  การประเมินข้อสอบ  การปฏิบัติงาน และรายงานโครงการ การให้คะแนน ที่มาของเกรด โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือสาขาวิชา 
จากผลการประเมิน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 5.1  รายงานผลการทวนสอบฯ ต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชา 5.2  นำผลการทวนสอบฯ ไปรายงานใน มคอ.5 และจัดทำแผนปรับปรุง มคอ.3 ในครั้งต่อไป โดยอาจารย์ผู้สอน 5.3  นำผลการทวนสอบไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยหัวหน้าหลักสูตร