ปัญญาประดิษฐ์ และระบบประสาทเทียม

Artificial Intelligence and the Artificial Nervous System

ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การค้นหาคำตอบของปัญหา ทฤษฎีเกมส์ การแทนความรู้ กระบวนการคิดหาเหตุผลของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การคิดหาเหตุผลภายใต้ความไม่แน่นอน การเรียนรู้ของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ภาษาและเทคนิคการโปรแกรมสำหรับปัญญาประดิษฐ์ การออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงานทางชีวการแพทย์
3
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
แก่นแท้ของ Deep Learning : AI ฉบับอธิบายด้วยภาพ
Why? AI (ปัญญาประดิษฐ์) (ฉบับการ์ตูน)
ChatGPT: AI ปฏิวัติโลก
เรียนรู้ AI : Deep Learning ด้วย Python
สร้างการเรียนรู้สำหรับ AI ด้วย Python Machine Learning