เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์

Microcontroller Technology

1. เข้าใจโครงสร้างและหลักการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ การใช้ชุดคำสั่ง การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์กับงานอื่น ๆ
2. สามารถเขียนโปรแกรมควบคุม วิเคราะห์และทดสอบระบบการทำงาน ประยุกต์ใช้มโครคอนโทรลเลอร์กับงานอื่น ๆ
3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ลักษณะสัญญาณและกระบวนการทำงาน การรับ-ส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรม การวัดและทดสอบวงจรใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์ใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์
3
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
1. ประภาส พุ่มพวง, "การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Arduino"
2. ผศ.ดร. เดชฤทธิ์ มณีธรรม ,"คัมภีร์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino"
3. สมชาย เบียนสูงเนิน, "สร้างและพัฒนาอุปกรณ์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์"
1.1. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2.1. การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2. ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1. สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2. การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.1. การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1. ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2. เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ